​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Juliane Marie Centret er et højt specialiseret center på Rigshospitalet, der består af 8 afdelinger samt en ​række enheder og videnscentre og over 1500 ​medarbejdere fra forskellige faggrupper og specialer.​

Om Juliane Marie Centret

Juliane Marie Centret (JMC) er Rigshospitalets højt specialiserede center for syge børn og unge, for graviditet, fødsel og barsel, gynækologi, fertilitet, vækst og reproduktion samt kirurgi på børn.


Centret, der i daglig tale kaldes JMC, er opdelt i otte selvstændige afdelinger, der har eget budget og ledelse. Dertil kommer en lang række enheder og videnscentre. Se alle afdelinger, enheder og videnscentre i JMC.

Familiecentreret pleje og behandling i fokus

Centret har en lang tradition for at arbejde med familiecentreret pleje og behandling, hvilket betyder, at vi har et særligt fokus på at sikre, at den pleje og behandling patienten får, samtidig tager højde for de menneskelige behov og ressourcer patienten og de pårørende har. Læs mere om patient- og familiecentreret pleje og behandling i JMC.

På højeste internationale niveau

En ihærdig indsats fra centrets ca. 1.400 engagerede medarbejdere har ført til, at centret på flere områder er med i den internationale elite. Det gælder både inden for behandling og behandlingstilbud, forskning og uddannelse. 

Læs mere om dette i Juliane Marie Centrets Strategi 2025 og se relevante publikationerne for centret og mere end 22 professorer.

Et visionært center

Der er tæt samarbejde mellem alle afdelinger og fagområder i centret, og vi arbejder sammen med alle andre kolleger på Rigshospitalet, i Region H og resten af Danmark for at realisere store visioner.

Visionen for JMC er i fællesskab med resten af Rigshospitalet og vores eksterne samarbejdspartnere, at

 • Give patienterne og deres familier verdens bedste behandling baseret på en patient- og familiecentreret tilgang
 • Bidrage til at skabe flere videnskabelige gennembrud
 • Bidrage til at forny og udvikle det danske sundhedsvæsen
 • Skabe et godt og udviklende arbejdsklima for alle ansatte

Vi er allerede godt på vej, men vi vil gøre det endnu bedre.

Læs mere om, hvad vi arbejder på og arbejder henimod i Juliane Marie Centrets Strategi 2025, der tager udgangspunkt i centrets motto:

"Det er værdien for patienten, der tæller".

Fordi vi ønsker at gøre en forskel for vores patienter og deres familier i kraft af vores behandlingstilbud, vores dygtige personale og vores tilgang til patienten og familierne.

Læs mere i Juliane Marie Centrets Strategi 2025

Centret i tal

Få et indblik i, hvad der sker i JMC, og hvor stort centret er:

En almindelig dag i JMC

På en almindelig dag i Juliane Marie Centret sker bl.a. følgende:

 • 469 patienter møder ambulant
 • 121 patienter er indlagt (ca. 114 børn og unge, 7 voksne)
 • 44 patienter bliver opereret (ca. 23 børn/unge og 21 voksne)
 • 18 børn bliver født
 • 22 børn ligger i kuvøse
 • 130 gravide bliver skannet
 • ca. 102 ph.d. studerende er i gang med at forske
 • ca. 200 studerende træder ind ad døren

JMC i tal – på et år (2019)

JMC havde i 2019

 • 179.937 ambulante besøg
 • 5.542 fødsler
 • 1.525 medarbejdere
 • 20.139 indlæggelser
 • 13.741 operationer
 • 196 sengepladser
 • 120 Ph.d.-studerende
 • 23 professorer 
 • 543 publikationer
 • 959 mio. kr. i budget

Hvorfor hedder det Juliane Marie Centret? 

Juliane Marie Centret har taget navn efter Dronning Juliane Marie (1729 -1796), som var Frederik den V's dronning og medstifter af fødselsstiftelsen i 1750.

Fødselsstiftelsen var en institution, hvor ugifte kvinder kunne føde uden at opgive deres eget eller faderens navn til myndighederne. 

Fødselsstiftelsen har gennem tiden varetaget tre funktioner. Fødselsanstalten ydede fødselshjælp og her kunne jordemoderelever og lægestuderende få undervisning. I Plejeanstalten fandtes ammestuerne, hvor børnene fik den første pleje ind til de blev overladt til Opfostringsanstalten. Herfra blev de udsat til plejeforældre eller deres egne mødre mod ugentlig understøttelse.

Den kongelige fødselsstiftelse havde i starten til huse i en jordemoders to ejendomme i Gothersgade. Da jordemoderen døde i 1759, blev anstalten flyttet ind på Frederiks Hospital, der var blevet oprettet i 1756. Først i 1787 fik Fødselsstiftelsen, der samtidig blev udvidet med en plejeanstalt, sine egne bygninger i Amaliegade. Disse bygninger blev skænket af enkedronning Juliane Marie, fordi pladsen var blevet for trang i Frederiks Hospital.

Man håbede ved oprettelsen i 1750 at kunne forebygge "den saa ofte forekommende Barnefødsel i Dølgsmaal og oftest derpaa følgende Fosternes Ombringelse". 

Læs mere i historien om Fødselsstiftelsen og Rigshospitalets 250 års historie.

Redaktør