Værdibaseret sundhed i Center for Kræft og Organsygdomme

I Center for Kræft og Organsygdomme arbejder vi med værdibaseret sundhed gennem strategien 'Det menneskelige hospital. Målet er trygge patienter, der i videst muligt omfang kan håndtere deres liv med sygdom og fortsætte deres hverdagsliv.

​​​

De politiske visioner for værdibaseret sundhed 

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi. Det skal ske ved, at sundhedsvæsenet fokuserer på de 3 dimensioner i figuren til venstre: 1) Den patientoplevede kvalitet og effekt, 2) Den faglige kvalitet og 3) God ressourceudnyttelse. Det samtidige fokus på alle 3 dimensioner kaldes også værdibaseret sundhed – forkortet VBS.
Slutresultatet for den enkelte patient er det afgørende, når vi skal vurdere, om sundhedsvæsenet har gjort det godt. Samtidig er det vigtigt, at sundhedsvæsenet fortsat har fokus på sin forpligtelse til at anvende de givne ressourcer bedst muligt til behandling og pleje af alle patienter.

Omsat til CKO strategi
I vores center løser vi mange opgaver, der bl.a. rummer pleje, behandling, forskning, uddannelse og det gode arbejdsliv. Dette notat rummer forslag til, hvordan vi omsætter den ramme, som værdibaseret sundhed udgør, til konkrete handlinger. Det er således en strategi for VBS i CKO - dog ikke en strategi, der dækker over alle opgaver.

Værdibaseret sundhed rummer nye muligheder for at gøre det rigtige og skabe størst mulig værdi for patienterne. Hvor vi tidligere har været meget styret af den aktivitetsbaserede økonomistyring, har vi i dag bedre mulighed for - i alle udviklingstiltag – at have et samtidigt og ligeværdigt fokus på dimensionerne: patientoplevet kvalitet, faglig kvalitet og de rigtige valg/god ressourceudnyttelse. Vi vil gøre det på en måde, hvor vi fortsat finder nye veje, så CKO kan blive et fyrtårn indenfor patientinddragelse, innovation og udvikling til gavn for patienten. Vi vil gøre det på måder, der giver ledere på alle niveauer mod på – og redskaber til - at bane vejen; på måder, der involverer patienter, pårørende og klinikere; og på måder, der medvirker til at øge medarbejdernes trivsel, faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde. Sagt med andre ord, det handler rigtig meget om ordentlighed – både i forhold til patienter, pårørende og medarbejdere.

 

Et 4. perspektiv
Vi er her for patienterne og VBS understøtter det vedvarende fokus på at fastholde og udvikle patientperspektivet og – samarbejdet. Det lader sig ikke gøre uden dedikerede, handlekraftige medarbejdere, der trives. I disse år mærker vi i stigende grad udfordringer med at tiltrække og fastholde sygeplejersker, men også andre faggrupper oplever udfordringer medkerneopgaven.  De vedvarende forandringer teknologisk, organisatorisk og fagligt fordrer initiativrigdom, ansvarlighed, tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling. Vi tror på, at vi – ved at understøtte netop dette – vil være godt rustet til at tiltrække og fastholde medarbejdere, der trives.

Ved at gøre medarbejdertrivsel til et 4. bærende element i vores værdibaserede tilgang, tilstræber vi at sikre en balanceret og sammenhængende tilgang til CKO's udvikling. De 4 perspektiver konkretiseres således:

Vi søger nye veje, så Center for Kræft og Organsygdomme kan blive et fyrtårn indenfor innovation og udvikling til gavn for patienten.  Vi arbejder ved at
  • Give ledere på alle niveauer mod på – og redskaber til - at bane vejen.
  • Involvere patienter, pårørende og klinikere i udvikling og implementering af løsninger.
  • Øge medarbejderes trivsel, faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om vores strategi og hvordan vi arbejder her:

Det menneskelige hospital Redaktør