Tandbehandlingstilskud efter cancerbehandling

Information om tilskud ved tandbehandling efter cancerbehandling.

Søg om tilskud til tandbehandling hos egen tandlæge efter:

  • strålebehandling på hoved og hals
  • hæmatologisk stråle- eller kemobehandling
  • kemoterapi

Tilskud til tandlægeregningen

Cancerpatienter, der har fået alvorlige problemer med tænderne på grund af mundtørhed som følge af stråle- og kemobehandling, kan søge om at få tilskud til tandlægebehandlingen (uafhængig af indkomstog formueforhold) efter Sundhedslovens § 166 hvis det kan dokumenteres, at de har betydelige tandproblemer på grund af cancerbehandlingen. Det er særligt patienter med cancer i hoved- og halsområdet samt patienter med blodkræft, der efterfølgende får problemer med tænderne.

Strålebehandling og bivirkninger

Strålebehandling er ofte nødvendig i behandling af kræftsygdomme. Strålerne påvirker kræftcellerne i svulsten, så de dør, men celler i de normale væv rammes også. Desværre har strålebehandling nogle uønskede bivirkninger på spytkirtlerne, kæberne, tyggemusklerne, mundslimhinderne og tænderne. Bivirkningerne kan være mundtørhed og øget tendens til huller i tænderne, og vanskelig heling af knogler efter tandudtrækninger. Godkendes ansøgning til strålepatienter er bevilling til forebyggende og vedligeholdende tandbehandling i hovedreglen livslang.

Kemobehandling og bivirkninger

Erfaringsmæssigt er det kun en meget lille del af de mange kemopatienter, der oplever øgede tandproblemer efterfølgende. Forklaringen herpå er, at mundtørheden kun optræder i en relativ kortvarig periode under og lige efter kemobehandlingen, hvorefter spytsekretionen vender tilbage i normalt omfang. Bevarer patienten en god mundhygiejne i kemoperioden, kan der efterfølgende ikke forventes større cariesaktivitet end tidligere. Det skal her gøres opmærksom på, at parodontose ikke er en følge af kemobehandling. Godkendes ansøgning til kemopatienter bevilges for 1 år af gangen til forebyggende og vedligeholdende tandarbejde. Patienten kan derefter søge om forlængelse i yderligere ét år.

Ved protetisk arbejde (kroner, broer, implantater o.lign) skal der for både kemopatienter og strålepatienter altid søges særskilt. Der gives ikke støtte til efterfølgende reparation eller udskiftning af de kroner og proteser, som du får betalt via denne tilskudsordning.

Hvornår skal jeg opsøge min egen tandlæge?

For at kunne dokumentere tandproblemet skal du undersøges hos tandlægen før kræftbehandlingen. Det vil efterfølgende være en fordel at søge, så snart tandproblemerne viser sig, da tilskuddet alene omfatter tandbehandling, der er foretaget efter bevillingen er givet. Din tandlæge skal hjælpe dig med at ansøge om hjælp til behandling, og der skal til dette anvendes et ansøgningsskema som I finder på Tilskudsordningernes hjemmeside: www.rigshospitalet.dk/akk under ”Tilskudsordningen”.

Når dine tandlægeregninger overstiger egenbetalingen på 2.010,- kr. (2020-beløb) på et år, regnet fra det tidspunkt, hvor Tilskudsordningerne har modtaget din ansøgning, betaler Regionen den resterende behandling for så vidt angår den forebyggende og vedligeholdende tandbehandling, og for protetisk arbejde, når dette er bevilget særskilt. Betalingen foregår elektronisk mellem tandlægen og Tilskudsordningerne. Du skal således ikke selv lægge ud for de bevilgede udgifter hos din tandlæge men kun afregne din egenandel hos tandlægen.

Praktiske oplysninger

Det udfyldte og underskrevne samt daterede ansøgningsskema med dokumentation fra tandlægen bedes sendt til:

Rigshospitalet Tilskudsordningerne Afsnit 5811 Blegdamsvej 9 2100 København Ø

På Tilskudsordningernes hjemmeside kan al materiale sendes elektronisk med sikker mail: rigshospitalet.dk/akk klik på ”Tilskudsordningen” og scroll ned til:

Skriv til os med Sikker Digital Post som borger (Log ind med NEMID) - (hvis ansøgningen sendes fra patientens e-boks)

Skriv til os med Sikker Digital Post som virksomhed (Log ind med NEMID) - (hvis ansøgningen sendes fra tandlægen som er det typiske, da tandlægen er tovholder på ansøgningsprocessen)

Klagemuligheder

Klage over sagens behandling kan rettes til Tilskudsordningerne. Klage over den tandlægefaglige vurdering kan rettes til Styrelsen for Patientklager. Ved væsentlige ændringer i din situation kan en sag genoptages.

Kilder

https://www.cancer.dk/

https://www.retsinformation.dk/

Redaktør