Socialinformation til voksne med cystisk fibrose

Heri findes socialinformation til voksne med cystisk fibrose, da en del ændrer sig, når man fylder 18 år.

Støttemuligheder

Rent lovgivningsmæssigt ændrer en del ting sig når du bliver 18 år

Uddannelse

Når du er er fyldt 18 år kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Der er en takst for hjemmeboende eller udeboende på ungdomsuddannelse
og en takst for hjemmeboende eller udeboende på videregående uddannelse.
Handicaptillæg til SU. På en SU-berettiget videregående uddannelse har du mulighed for, at søge handicaptillæg til SU, hvis din sygdom har medført funktionsnedsættelse eller gør at du ikke kan varetage et job ved siden af dit studie. Revalidering Der kan være særlige situationer hvor du kan søge
kommunen om revalidering til uddannelse. I visse situationer kan der udbetales SU samt dækning af specielle udgifter over revalidering.

Arbejdsmarked

§ 56 Aftale-Dagpengeloven.
Med en langvarig eller kronisk lidelse som medfører mindst 10 fraværsdage pr. år kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og din kommune. Aftalen skal godkendes af kommunen. Aftalen giver arbejdsgiveren dagpengerefusion fra 1`ste sygedag.

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår for personer med varig, nedsat arbejdsevne. Mulighederne for at arbejde på almindelige vilkår skal være afprøvet. Fleksjob kan oprettes hos både private som offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan være reduktion i arbejdsopgaver eller arbejdstid. Du kan få fleksjob ned til meget få timer .
Arbejdsgiveren udbetaler løn for de timer du er på arbejdspladsen
og kommunen supplerer op. Det er kommunen der godkender dig
til fleksjob.

Førtidspension

 • Du kan få tilkendt førtidspension hvis du som følge af din sygdom ikke har nogen arbejdsevne. ”Arbejdsevnen skal være varigt nedsat og nedsættelsen skal være, så du ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet under nogen form. Før tilkendelse af pension skal kommunen afklare din arbejdsevne arbejdsevnemetode”.
 • Kommunen tager stilling til om du er berettiget til førtidspension.
 • Der findes i dag Førtidspension efter ”de gamle regler” fra før 2003 og efter ”de nye regler” efter 2003.
 • Hvis du tilkendes pension i dag og frem er det efter ”de nye regler” bortset fra hvis du modtager Invaliditetsydelse(IY), så er der nemlig taget stilling til, at du vil være berettiget til mellemste pension efter ”de gamle regler”.

Merudgifter

 • Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Du skal have merudgifter på over 500kr.pr.mdr, så dækkes merudgifterne med det nøjagtige beløb. Hvis din kostberegning svarer til en merudgift på 850,- er det den der dækkes.
 • Merudgiftsdækningen er uafhængig af indtægt og formue.
 • Cystisk Fibrose patienter kan udelukkende få dækket til kost og diæt ud fra den individuelle kostberegning som du kan få lavet af diætisten på Rigshospitalet. Dog hvis Cystisk Fibrose har medført en varig nedsættelse af funktionsevnen af så indgribende karakter at der må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger i det daglige, kan der ydes hjælp til andre merudgifter end kost, så som medicin, vask/tøj ,transport, kurser og lign.
 • Patienter med førtidspension tilkendt efter 2003 er berettiget til dækning af merudgifter iht. Servicelovens § 100 hvorimod patienter med førtidspension før 2003 får dækket merudgifter iht. Pensionslovens § 18 med helbredstillæg og personlige tillæg.

Befordring

 • Befordringsgodtgørelse ydes ved mere end 50km og en udgift på mere end 60kr.
 • Det billigste/ mest forsvarlige transportmiddel ydes der tilskud til. Hvis egen bil, taxa eller fly skal der lægeordination til.
 • Udbetaling sker via lokalsygehusets kørselsafdeling. Husk at få en køreseddel når du er til ambulant kontrol eller indlæggelse.
 • Hvis du er i arbejde har du ret til et ekstra ligningsfradrag for befordring efter skattelovens § 9D.

Støttemuligheder

 • Uddannelse
 • Arbejdsmarked
 • Fleksjob 
 • Førtidspension
 • Merudgifter
 • Befordring

Nyttige links – hvor du kan få oplysninger om

SU                                      www.su.dk
Fleksjob                            www.dch.dk
Førtidspension                www.dukh.dk

Socialrådgiveren på din afdeling er:

Liat Damsbo Lund telefon 35 45 43 93

Redaktør