Information omkring pleje af cystektomipatienter

Denne vejledning er rettet til sygeplejersker, der udøver sygepleje til den nyligt cystektomerede patient efter udskrivelse.

En vejledning til personale i primær sektor

Denne vejledning er rettet til sygeplejersker der udøver sygepleje til den nyligt cystektomerede patient, efter udskrivelse fra Afdeling for Urinvejskirurgi på Rigshospitalet. Patienten som er opereret med cystektomi på Afdeling for Urinvejskirurgi på Rigshospitalet, har et livslangt åbent forløb. Derfor kan afdelingen altid kontaktes ved mistanke om komplikationer eller ved øvrige spørgsmål. 

I vejledningen findes: 

  • En kort beskrivelse af den operation patienten har gennemgået 
  • En beskrivelse af de ydelser patienten typisk henvises til ved udskrivelsen  
  • Beskrivelse af hyppige komplikationer 
  • Kontaktoplysninger til afdelingen. 

Cystektomi 

Kirurgisk fjernelse af urinblæren, enten via åben operation eller laparoskopisk robotassisteret. Hos mænd fjernes udover blæren også prostata og sædblærer – hvis der er kræft i urinrøret fjernes dette også. Hos kvinder fjernes blæren, de indre kønsorganer (æggestokke, livmoder og æggeledere), samt en mindre del af skeden – i sjældne tilfælde bevares urinrøret. Hos begge køn foretages exairese af lymfeknuder fra bækkenvæggen i forbindelse med operationen. Radikal cystektomi er standardbehandling for lokaliseret og i udvalgte tilfælde af lokal avanceret blære cancer.  

I forbindelse med operationen dannes en urinafledning. Dette kan gøres på tre måder.  

Urostomi

Våd stomi (Bricker-afledning/conduite). Synlig stomi med plade og pose til urinopsamling. Der anvendes omkring 15 cm af terminale ileum. Patienten starter oplæring i pleje af urostomien umiddelbart efter operationen. En del patienter har dog behov for fortsat støtte til stomipleje og oplæring efter udskrivelsen. Patienten vil i det postoperative forløb være tilknyttet stomisygeplejerskerne på Rigshospitalet.  

Indiana pouch

Tildannet tarmblære med kontinent tømmekanal. Tømmes ved RIK. Der anvendes hø. colon halvdel plus 10-15 cm af terminale ileum, og etableres en fistel via bugvæggen til pouchen hvorigennem urinen kan udtømmes via et éngangskateter. Ved RIK hver 4.-6. time vil >95 % af patienterne være kontinente både nat og dag. Patienten har postoperativt et kateter in situ i den nye urinafledning i cirka 3 uger. For at sikre sufficient heling af den nye urinafledning er det vigtigt, at pouchen ikke overfyldes med urin, derfor skal kateteret skylles minimum x 3 dagligt for at forebygge retention. Kateteret fjernes ambulant på Urologisk Klinik – og patienten oplæres efterfølgende i at udtømme urin fra pouchen med et éngangskateter. 

Neoblære

Neoblæren tildannes af 50-60 cm af terminale ileum som syes på urinrøret. Omkring 95 % af patienterne vil være kontinente i vågen tilstand og op mod 70 % om natten. Tømmes med bugpressen eller ved RIK. Patienten har postoperativt et kateter in situ i den nye urinafledning i cirka 3 uger. For at sikre sufficient heling af den nye urinafledning er det vigtigt, at neoblæren ikke overfyldes med urin, derfor skal kateteret skylles minimum x 3 dagligt for at forebygge retention. Kateteret fjernes ambulant på Afdeling for Urinvejskirurgi – og patienten oplæres efterfølgende i at udtømme urin fra neoblæren vha. bugpressen samt med et éngangskateter. 

Hjælpemidler  

Til alle patienterne laves ansøgning om relevante hjælpemidler i forbindelse med udskrivelsen fra afdelingen. Patienten medgives hjælpemidler til de første uger efter udskrivelse. 

Hjemmesygepleje til patienten 

I det følgende beskrives de hyppigste sygeplejeydelser patienten kan have behov for efter udskrivelsen 

Innohep injektion 

Patienten skal have en daglig Innohep injektion i 30 dage postoperativt (4500 IE). Der medgives sprøjter til hele behandlingen. Injektionen gives subkutant i henhold til vejledningen i indlægssedlen. 

Ureterkatetre i urostomi

I forbindelse med operationen er der anlagt et ureterkateter op til hver nyre. Katetrenes funktion er at aflaste anastomosen mellem tarmen (stomien) og ureter i den første tid efter operationen, samt at sikre frit flow af urin fra nyrerne. Katetrene ”stikker” cirka 10 cm ud af urostomien og er suturerede fast til huden.  
Afdelingen bedes kontaktet hvis der gøres følgende observationer: 

  • Stærkt nedsat eller manglende urinproduktion
  • Smerter svarende til nyren(e)
  • Feber
  • Almen utilpashed
  • Anden bekymring. 

Ureterkatetrene skal seponeres 10 dage efter operationen enten via egen læge eller hjemmesygeplejersken. I forbindelse med seponeringen skal patienten tage profylaktisk tabelt antibiotika i et døgn - Typisk tablet Penomax (Pivmecillinam) 400 mg x 3. Startende om morgenen inden seponering af katetrene. 

Procedure: Gammel stomiplade fjernes og stomien renses med gaze og vand. Suturerne der fixerer ureterkatetrene lokaliseres (typisk er suturen grøn). Suturen klippes og fjernes fra huden. 

Katetrene trækkes ud (de er omkring 30-40 cm lange). Der bør ikke være nogen modstand når katetrene trækkes ud.  

Informer patienten om at observere urinproduktionen de næste timer – ved manglende / lavt output, smerter svarende til nyren(e), eller feber skal Afdeling for Urinvejskirurgi på Rigshospitalet kontaktes. 
Kontroller at patienten har lavet en aftale med egen læge om at få taget kontrol serumkreatinin om 1-3 dage. Den praktiserende læge skal kontakte afdelingen hvis svaret afviger fra det forventede niveau. 

Stomipleje 

Patienten er startet oplæring i stomipleje under indlæggelsen. Mange patienter har behov for hjælp til skift af stomiforbindingen efter udskrivelse. Typisk skiftes pladen hver 2. dag og posen skiftes dagligt. Stomisygeplejersken på Rigshospitalet har i forbindelse med udskrivelsen lagt en plan for hvilke materialer der skal anvendes – og der er pakket og medgivet materialer til den første tid efter udskrivelsen.  

Patienten er medgivet en skabelon til brug ved tilpasning af hulstørrelsen på pladen. Grundet aftagende ødem af stomien i den postoperative fase, vil det være nødvendigt at tilrette skabelonen, 1 gang hver uge i de efterfølgende 2 måneder, efter udskrivelse. Der er medgivet en skydelære som kan anvendes til opmåling af stomien – og tilpasning af skabelonen. For den præsise opmåling af stomien, er det bedst at patienten er i stående stilling. 

Ved skift af stomiforbinding fjernes den gamle plade ved at trække den forsigtigt af eventuelt suppleret med fugtning af pladen fra kanten og ind. Huden soigneres med lunkent vand. Der observeres for eventuelt tegn på hudproblemer. Huden duppes tør med gaze. Inden den nye plade påsættes. Posen påsættes herefter. 

Skyl på pouch / neoblære 

I den første tid efter operationen har patienten et kateter in situ i den nye urinafledning. Målet inden udskrivelse er, at patienten er selvhjulpen i at pleje kateteret både i forhold til skyl og hygiejne. Nogle patienter kan dog have behov for støtte til skyl og hygiejne.  

Skyl på kateteret udføres med steril teknik af sundhedspersonale, dvs. steril afdækning og anvendelse af sterile handsker. Når patienten selv skyller udføres håndhygiejne før og efter skyl. 

Der anvendes jeanettsprøjte til at skylle med. 
Der skylles med sterilt NaCl. Der skylles med 20-30 ml ad gangen. Væsken løber derefter ud af sig selv eller der aspireres forsigtigt med sprøjten. Gentages til der udhentes klar skyllevand.  

Seponering af agraffer / suturer

Suturer eller agraffer i cikatricen seponeres på 10. dagen efter operationen. Der er medgivet remedier til dette ved udskrivelsen. Afdelingen bedes kontaktet hvis der er mistanke om infektion eller manglende heling. 

Dræn 

I forbindelse med operationen er der peroperativt anlagt et dræn i venstre side af abdomen, dette har til hensigt at opsamle overskydende blod og vævsvæske fra operationsområdet.  

Det sker at drænet producerer for meget til at det kan seponeres inden udskrivelse. Drænet klippes derfor over cirka 10 cm fra huden, der sættes en sikkerhedsnål igennem og det puttes i en drænpose.  

Patienten medgives målebæger og instrueres i at måle mængden af output dagligt. Drænet kan seponeres når output er nede på en vis mængde – typisk 50 ml / døgn. 

Drænposeskift 

Posen skal skiftes minimum hver 3. dag samt ved behov. Den gamle drænpose fjernes ved hjælp af gaze og lunkent vand. Huden rengøres og aftørres. Ny drænpose klippes til – så sikkerhedsnålen kan komme igennem. Den nye drænpose påsættes. 

Komplikationer  

Morbiditet umiddelbart efter cystektomi omfatter blødning, infektion/feber, sårruptur og abscesdannelse, embolier, DVT, post-operativ tarmparalyse, ileus, samt lækage enten ved tarmanastomosen eller i forbindelse med urinafledningen. Ved mistanke om ovenstående skal Afdeling for Urinvejskirurgi kontaktes, se nedenfor. 

Redaktør