Fragilt X syndrom, tilrettelæggelse af indlæring og pensum

Information om den bedste måde at tilrettelægge indlæring of pensum ved Fragilt X syndrom.

Illustration af en dreng og pige

Det kan være svært at finde de mest effektive metoder at sikre indlæring ved Fragilt X syndrom, og ikke sjældent ender man med strategier præget af trial‐and‐error. En række tilgange er udviklet og har påvist nogen effekt i forskningslitteratur, men decideret evidensbaserede interventioner er stærkt begrænset. Der er mange værdifulde tilgange, der viser gode resultater, som er skabt ved at spekulere i de særlige karakteristika, der gør sig gældende for mennesker med Fragilt X syndrom. Men alt for ofte sker det, at de effektive
interventioner fra forskningslitteraturen ikke integreres i praksis, når det kommer til de individuelt 􀆟tilrettelagte elevplaner på specialområdet.

Det skaber en stor barriere mellem forskning og praksis, hvilket hæmmer elevernes læring og begrænser specialskolernes succes. Det er vigtigt, at alle medlemmerne i det tværfaglige team holder sig opdateret på forskningen for at sikre relevant tilrettelæggelse og implementering af værdifulde interventioner for undervisningens succes. Kun når dette arbejde finder sted, vil man se, at elever med Fragilt X syndrom opnår deres fulde potentiale og oplever positive læringsmuligheder.

Der er særlige pensum, som er udviklet for særlige elevgrupper, der har behov i overensstemmelse med Fragilt X syndrom. Disse interventioner kan sommetider understøtte læringsmål og sikre relevant tilrettelæggelse af undervisningen. Men hvis man skal kunne forstå og anvende relevante meningsfulde interventioner, så er man nødt til at være sig bevidst om den særlige kognitive og adfærdsmæssige profil relateret til elever med Fragilt X syndrom.

Mennesker med Fragilt X syndrom kan have udfordringer, der blandt andet er relateret til langsomt bearbejdningstempo, dårlig kortidshukommelse og begrænset opmærksomheds‐spændvidde. De kan have adfærdstræk relateret 􀆟l ADD, ADHD, autisme eller autistiske adfærdstræk. De kan endvidere
udvise social angst, selvskadende adfærd (håndbidning), håndbasken, nedsat øjenkontakt, sansemæssige forstyrrelser og forøget risiko for aggression. Størstedelen af mænd med Fragilt X syndrom udviser moderate til svære indlæringsmæssige problemer.

Mennesker med Fragilt X syndrom kan dog også have en række styrkesider, herunder fantastiske evner til at kopiere adfærd, stærk visuel hukommelse og god langtidshukommelse. De elsker at hjælpe andre, er meget socialt anlagt og har en dejlig humoristisk sans.

Denne information har stor betydning, fordi den danner grundlaget for interventioner og den individuelle tilrettelæggelse af undervisningen. Mennesker med Fragilt X syndrom behøver målrettet undervisning, hvis de skal indfri deres fulde potentiale. Tilgange, der trækker på deres styrkesider i indlæringsmæssige sammenhænge er en gevinst både for eleven og underviseren.

LæringsstileUndervisningsmæssige tilgang
Samtidig indlæring
(Simultaneous learners)
Præsentér hele ordet, det endelige produkt eller visualisér hele processen.
Tilfældig indlæring
(Incidental learners)
Anvend sidemandsoplæring; fx eleven med Fragilt X syndrom er i gruppen, men læreren henvender sig med spørgsmålet eller viden til en anden elev for derigennem at formidle det til eleven med Fragilt
X syndrom
Kontekstuel indlæring
(Contextual learners)
Brug beskrivelsen af relaterede begreber og sammenhænge til at
skabe forståelse for ordets betydning eller historiens indhold

Visuel indlæring
Ængstelig i sin indlæring
(Visual/anxious learners)

Anvend diagrammer, videoer eller demonstrationer i praksis. Tilbyd
gerne strukturerede lektioner, visuelle skemaer, kalender, beroligende aktiviteter, ligheder og forudsigelighed.


Effektive individuelle elevplaner

En individuelt tilrettelagt elevplan er udformet med henblik på at opstille læringsmål og møde eleven med udgangspunkt i dennes handicap. Den udarbejdes i specialskoler og specialklasser, når eleven indskrives i et sådan tilbud. Det er klassens lærerteam, der beskriver, hvordan elevens behov vil
blive imødekommet.

Elever med Fragilt X syndrom er meget afhængige af, at man som del af den individuelle elevplan har taget højde for deres kognitive og adfærdsmæssige karakteristika. Det betyder, at specifikke udfordringer, målsætninger og støttebehov bør indskrives, hvilket sikrer, at man har taget højde for betydningen af Fragilt X syndrom.

Særlig overstimulering i form af hyperarousal kan påvirke elevens præstationer i forhold til at modtage læring og fungere selvstændigt i dagligdagen. Det har derfor stor betydning, at man får indskrevet typiske årsager til overstimulering og betydningen af det på elevens udvikling.

Elevplanerne fungerer som en samarbejdsaftale mellem specialtilbuddet og forældrene. De relaterede støttebehov for at imødekomme elevens behov og målsætninger vil kunne drøftes på de årlige visitationsmøder. Det er vigtigt, at forældrene i videst mulig omfang holder sig opdateret i forhold til den bedst tilgængelige viden, så de kan argumentere for deres barns behov. Det er næsten umuligt at overvurdere betydningen af et godt læringsmiljø, særlig tilrettelagt undervisning med udgangspunkt i strategier, der anvender barnets styrker til at overkomme svagheder, samt sikre den fornødne adgang til hjælpemidler, der giver barnet adgang til det bedste undervisningsmæssige udbytte.

Anvende barnets interesser til at sikre motivation for læring

Det er almindelig kendt, at børn og unge med Fragilt X syndrom husker detaljer over længere tid og ofte påmindes om viden gennem genstande, steder eller mennesker relateret til denne. Derudover har de ofte en række særskilte interesser, som de bruger meget tid på at tale om og ofte forsøger at
engagere andre i at tage del i sammen med dem.

Der er mange forskellige måder at strukturere læring omkring deres særlige interesser for at sikre motivation. Læsning kan eksempelvis tage udgangspunkt i superhelte eller filmstjerner. Mennesker med Fragilt X syndrom finder ofte stor glæde i at koble billede af navn med personen, og det kan så udvides til, at de kobler begreber til relaterede billeder. Deres visuelle hukommelse kan forøges ved at tage udgangspunkt i noget, der har deres udelte interesse, og når man gør dette, så kan man ofte opnå læringsmæssig succes på områder, hvor alt andet har fejlet. Deres store motivation i forhold til særlige interesser, skaber også øget selvtillid hos personen med Fragilt X syndrom.

Matematik kan volde vanskeligheder for de fleste mennesker med Fragilt X syndrom af en række forskellige årsager. Matematik bygger på sekventiel læring og hukommelse, hvor man går trinvis fremad. Som det tidligere er påvist forskningsmæssigt, så bearbejder mennesker med Fragilt X syndrom ikke verden sekventielt, men helhedsorienteret. Derudover indebærer matematik ofte, at man skal kunne forbinde abstrakt information uden klar relation til hinanden og uden en samlende historie, hvilket eksempelvis ofte gælder ved læsning. Det fungerer derfor ofte bedst at indlære matematik på en måde, hvor man bruger det til at løse praktiske problemstillinger fra dagligdagen. Funktionelle færdigheder i matematik kan indebære, at man lærer at købe ind, sætte et æggeur (nedtælling) eller opmåling af ingredienser i en opskrift. Når man bruger interesser i form af madlavning, som for mange børn og unge med Fragilt X syndrom vækker glæde, så kan man nemmere lære dem matematiske færdigheder, som de ellers ville have svært ved at tilegne.

Mennesker med Fragilt X syndrom kæmper ofte med motorisk planlægning og visuo‐motoriske vanskeligheder. De vanskeligheder indebærer, at håndskrivning er svært og ofte opleves dybt frustrerende. Programmer til målrettet at overkomme sådanne vanskeligheder fx Logo Reading Program eller Handwriting Without Tears (HWOT), hvor sidstnævnte kan støtte opbygning af skrivefærdigheder. Historiefortælling eller verbale prompts fra programmerne kan understøtte evnen til at lære at tegne bogstaver eller skrive.

Sikre et positivt indlæringsmiljø

Miljøet omkring læring er det nemmeste at ændre på, og det kan have en stor betydning for adfær‐ den, fordi de neurobiologiske karakteristika ved Fragilt X syndrom kan kollidere med miljøet.

Miljøet kan understøtte læring ved at fremstå forudsigeligt med forventelige udfald. Det er vigtigt, at elever med Fragilt X syndrom oplever, at det er ønskeligt at prøve nye ting, samt at akademiske udfordringer understøttes visuelt med enhver form for hjælpemidler.

Klassens medarbejdere kan også opmuntre til læring ved at afstemme med eleven, der har Fragilt X syndrom, i forhold til hvornår de behøver hjælp, og hvordan de ville kunne løse en opgave endnu bedre. Forskningen inden for Fragilt X syndrom viser, at engagement hos elever med Fragilt X syndrom afhænger meget af klassens miljø og undervisningens kvalitet, herunder lærernes evne til at instruere og tilrettelægge undervisningen hensigtsmæssigt. Selve undervisningens struktur og klas‐ sens miljø betyder meget mere for læringsudbyttet, end om eleven med Fragilt X syndrom modtager medicin eller har andre diagnoser udover Fragilt X syndrom (Symons et al; 2001).

Der er mange sensoriske udfordringer, som man er nødt til at være opmærksom på i klasseværelset. Sensorisk støtte kan have en positiv effekt på læringsudbyttet. Det er altid afgørende at have en tværfaglig tilgang, hvor man husker at indtænke elevens kognitive profil, når man overvejer implementering af nye læringsstrategier.

Når der i denne artikel peges på behovet for en passende undervisningsmæssig tilgang, uanset om det er i skolen eller i overgangen til arbejdslivet, så kræver det en forståelse af de bedste tilgange for at kunne opnå succes i processen. Der er begyndt at komme mere forskning, som på baggrund af observationer udført af terapeuter og skolelærere, anbefaler specifikke interventioner og bestemte undervisningsmæssige strategier, for i højere grad at imødekomme behovene hos menne‐ sker med Fragilt X syndrom. På baggrund af denne støtte og tilpasninger i pensum, så vil mennesker med Fragilt X syndrom bedre kunne nå deres fulde potentiale.
 
Anbefalede steder for yderligere information (engelsk)
www.marciabraden.com
www.autismtasks.com/index.html
www.greenhousepub.com
www.pinterest.com/drtarajohnson/aba‐teacch‐file‐folder‐and‐work‐box www.pinterest.com/drchrisreeve

Handwriting Without Tears (HWOT)
Essential Sight Words – Edmark
Math Triumphs can be purchased from many major outlets including MacMillan, Amazon, and Glencoe
Read Naturally
Hands on play application

Translated with permission from the National Fragile X Foundation. Please visit fragilex.org for more informatio

Redaktør