CODOX-M - behandling med

Den medicinske kræftbehandling CODOX-M strækker sig over ca. 15 dage med kemobehandling dagligt de første 5 dage, samt på dag 8 og dag 10, fulgt af væskebehandling i 3-5 dage.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet CODOX-M, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen CODOX-M strækker sig over ca. 15 dage med kemobehandling daglig de første 5 dage, samt på dag 8 og dag 10, fulgt af væskebehandling i 3-5 dage. Behandlingen består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  
Navnet CODOX-M kommer af de præparater, der indgår

C = Cyklophosphamid (kemoterapi) 
O = Oncovin®/vincristin (kemoterapi) 
DOX = Doxorubicin (kemoterapi)
M = Methotrexat

CODOX-M gives som regel sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece. Derudover gives CODOX-M ofte sammen med en anden behandling, kaldet IVAC. Denne behandling er også beskrevet i en selvstændig pjece. Hvis du får CODOX-M sammen med IVAC, gives det som regel skiftevis.

Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVKanlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. CVK anlægges typisk den første dag i første behandlingsserie eller forud for den første behandling.

Intratekal behandling

Ved nogle sygdomstyper gives også intratekal behandling (IT-behandling) i forbindelse med CODOX-M. IT-behandling er behandling med kemoterapi i rygmarven, hvor man med en tynd kanyle stikker ind i rygmarven (lumbalpunktur) og tager væske ud, inden der indgives kemoterapi. Se desuden pjecen ”Rygmarvsprøve og rygmarvsprøve med intrathecal (IT) behandling”.

For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika.  Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Sædvanligvis gives 4 serier, og hvis behandlingen gives sammen med IVAC får du som udgangspunkt skiftevis én serie CODOX-M og derefter én serie IVAC, til du har fået i alt 4 serier, dvs. 2 af hver. 
Det endelige antal behandlinger, og om det er kombinationen af CODOX-M og IVAC, afhænger af netop din sygdom, og afgøres af din læge ud fra dit sygdomsbillede. 
Hvor lang tid, der går mellem to serier kommer an på dine blodprøver, da en ny serie altid vil begynde, så snart du er klar til ny behandling. Dine blodprøver viser om du er klar til ny behandling, og du vil blive fulgt tæt imellem behandlingsserierne.

Sådan gives behandlingen

Behandling med CODOX-M kan gives under indlæggelse eller ambulant. Den allerførste behandling vil som regel være under indlæggelse. Første dag varer behandlingen ca. 1-1½ time, men da de fleste skal have antistoffet Rituximab først, bliver den samlede behandlingstid længere. Afsæt gerne hele dagen til behandlingen. 

Du skal inden hver behandlingsserie have taget blodprøver enten 1-2 dage forinden eller samme dag.

Dag 1

 • Når du ankommer til afsnittet, vil personalet se blodprøvesvarene, tale med dig, og derefter bestilles kemoterapien på apoteket.
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og prednisolontabletter, som du tager ca. en time inden kemoterapien.
 • Hvis du skal have Rituximab, får du ligeledes udleveret medicin, der skal forebygge en allergisk reaktion, og Rituximab vil blive givet, mens vi venter på kemoterapien.
 • Kemoterapien, cyclophosphamid, vincristin og doxorubicin kommer i 3 poser, og der skal skylles med saltvand mellem hver pose med kemoterapi.
 • Mange skal have taget blodprøver 1-2 gange om dagen de første dage med behandling i den første behandlingsserie.

Dag 2-5

 • Du aftaler med personalet om du skal have taget blodprøver og hvor ofte.
 • Du skal daglig have behandling med ét kemostof, cyclophosphamid, som tager ca. 30 minutter.
 • På dag 3 skal du også have behandling med kemoterapi i rygmarven (IT-behandling), hvis det er planlagt.

Dag 8

 • Behandlingen denne dag kan som regel gives ambulant.
 • Du skal have taget blodprøver forud for behandlingen. Hvis du skal have Rituximab får du udleveret medicin, der skal forebygge en allergisk reaktion.
 • Antistoffet Rituximab kan gives over 1½ time, hvis du har tålt den første infusion godt uden allergisk reaktion.
 • Du skal have kemostoffet vincristin, det tager 5-10 minutter.

Dag 10-15

I denne del af behandlingen skal du have Methotrexat (MTX), som du får for at beskytte din hjerne mod indtrængende kræftceller. Sammen med MTX gives der væskebehandling i flere dage for at beskytte dine nyrer og urinveje.

 • Forud for infusion med MTX, skal du først have væskebehandling i 6 timer. Væskebehandlingen består af natriumhydrogencarbonat, der skal få din urin til at blive basisk. Surhedsgraden (pH-værdien) af din urin skal måles inden du får MTX. pH-værdien skal være 7 eller derover. Dette skal måles 3 gange i døgnet enten af dig selv eller af sygeplejersken, indtil behandlingen er færdig.
 • Selve infusionen med MTX tager 24 timer. Samtidig vil vi give dig en anden væskebehandling, hydrering, som er en blanding af saltvand og sukker, tilsat vanddrivende og natriumhydrogencarbonat. Væsken løber ind over hele døgnet, og du skal have 4 liter af denne væske i døgnet. 

Dag 10-15 fortsat

 • Væsken kan gives som behandling, hvor væsken indgives via en bærbar infusionspumpe. Posen med væske og infusionspumpen lægges i en rygsæk og dermed er det lettere at komme omkring eller du kan eventuelt modtage væskebehandlingen derhjemme, når infusionen med MTX er afsluttet. 
 • Væskebehandlingen fortsætter, og 30 timer efter MTX startede, får du en indsprøjtning med folinsyre i dit drop. Herefter fortsætter indsprøjtninger i drop eller tabletter med folinsyre, 4 gange i døgnet, indtil koncentrationen af MTX i blodet er tilstrækkelig lav. Kombinationen af væske og folinsyre skal hjælpe med at udskille MTX fra kroppen og mindske bivirkninger. Du får dagligt målt koncentrationen af MTX via en blodprøve. Den første måling foretages døgnet efter opstarten af folinsyre. Når koncentrationen er tilstrækkelig lav, kan du stoppe med at få væske og folinsyre. Herefter kan du blive udskrevet.
 • Det er meget forskelligt fra person til person, hvor længe det tager at udskille MTX, og vi kan derfor ikke præcist sige, hvor længe du skal være indlagt. De fleste udskiller MTX i løbet af 3-5 dage.

Dag 15

 • Du skal have kemobehandling i rygmarven (Itbehandling, hvis det er planlagt. Du skal have taget blodprøver forinden.

Understøttende behandling

For at mindske bivirkninger ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende medicin. 

Kvalmestillende

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme. 

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon forebygger allergisk reaktion ved Rituximab. Binyrebarkhormon har en række bivirkninger, men da du kun får binyrebarkhormon enkelte dage, vil du sandsynligvis ikke få mange bivirkninger af præparatet. Mulige bivirkninger kan være øget appetit, søvnløshed, opstemthed og depression.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/ urinsur gigt. Drik derfor også 2 – 3 l væske på dagen, du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 
Sulfametoxazol med trimetoprim
Gives som forebyggelse mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Man kan have risiko for PCP, når man er i behandling med kemoterapi. Det gives som tablet én gang daglig og tabletten bør indtages med et måltid. 
Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Aciclovir

Gives som forebyggelse mod herpes virus. Når immunforsvaret bliver svækket på grund af kemoterapi, er der stor risiko for opblussen af herpesinfektion og derfor gives der aciclovir. Typiske bivirkninger er kvalme, hudkløe eller hududslæt. 

Injektion med vækstfaktor (filgrastim)

Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller på låret. (Det kan dog også gives i flere dage, hvis du f.eks. skal have høstet dine stamceller.) Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende oplæres i at tage den selv, eller vi kan arrangere at en hjemmesygeplejerske giver dig den.
Vækstfaktor kan give dig influenzalignende symptomer, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikketilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse. 

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter. 

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med CODOX-M omfatter: 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”. I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også søge information om medicinen på internettet, f.eks. på: indlaegsseddel.dk eller medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte præparater

Cyklophosphamid

Påvirkning af blæreslimhinden kan i sjældne tilfælde medføre blod i urinen. Dette ses dog oftest ved større doser. Meget sjældent kan præparatet skade hjertemuskulaturen med nedsat pumpefunktion til følge.

Oncovin® /Vincristin - Forstoppelse

Præparatet kan give forstoppelse, som i værste fald kan føre til tarmslyng. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under behandlingen og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder. Hvis du er mand, kan du opleve nedsat følsomhed på glans penis og impotens. Hvis du er kvinde, kan du opleve nedsat følsomhed af både indre og ydre kønsorganer. I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i fx fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelser, impotens, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid, og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Doxorubicin - Rød urin

Præparatet, der selv er rødt, kan farve urinen rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Der kan (sjældent) forekomme hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med infusion. Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Methotrexat - Gener i mund og svælg

MTX kan give svære mundgener med smerter og besvær med at synke spyttet, fordi slimhinderne i mundhule og svælg løsner sig. Det kan vise sig ved at mundslimhinden først vil være bleg, senere højrød med flager af slimhinder, og i værste fald sår. 
Når slimhinderne er blevet sårbare, kan der komme infektion med bakterier, virus eller svamp oveni. Hvis det sker, kan symptomerne forværres. Du vil få vejledning i mundpleje af sygeplejersken, og hvis du har behov for det, vil sygeplejersken hjælpe dig med mundplejen. Det er vigtigt, at du fortæller sygeplejersken eller lægen, hvis du får sår, blærer, belægninger eller smerter i munden, så du kan få den rette behandling. 

Hvad du selv kan gøre for at forebygge generne

 • Skylle munden hyppigt med vand eller præparat til at beskytte mundslimhinden
 • Børste tænder 3-4 gange daglig.
 • Brug tandpasta, der indeholder fluor, da det forebygger huller i tænderne.

Gulfarvning af urin

MTX har en kraftig gul farve, og det farver din urin i samme kraftige farve. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Nyreskade

Hvis urinen ikke er basisk, kan MTX udfældes som krystaller i nyrerne og give varig nyreskade. Det er derfor vigtigt at din urin holdes basisk og at pH værdien måles 3 gange i døgnet.

Forlænget udskillelse af MTX

En række præparater kan øge den tid, det tager at udskille MTX, og du må derfor i behandlingsdagene ikke tage gigtmedicin, der indeholder ibuprofen, syre-pumpehæmmere (medicin mod mavesår), visse former for penicillin, ciprofloxacin og sulfametoxazol med trimetoprim.

Påvirket leverfunktion

Dine levertal kan forbigående blive forhøjede. Det er yderst sjældent, at der kommer varige leverskader.  Fortæl din læge, hvis du har haft eller har et større alkoholforbrug, har haft leversvigt eller leverbetændelse.

Hududslæt

I sjældne tilfælde kan MTX give allergisk hududslæt i form af nældefeber. 
Øget lysfølsomhed er også beskrevet, så undgå at være i direkte sol, så længe du får behandling med MTX.

Tiden hjemme imellem behandlingerne

CODOX-M er en anstrengende behandling, og især hvis den gives sammen med behandlingen IVAC. De fleste vil have brug for sygemelding under hele behandlingen og måske også hjælp derhjemme i behandlingsperioden.

Hvad du selv kan gøre

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion f.eks. gåture.
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed..
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør