Persondatapolitik for Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger.

​​​​​

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person, for eksempel:
 • navn
 • adresse
 • CPR-nummer
 • helbredsoplysninger
 • genetiske data
 • etnisk oprindelse
 • religiøs overbevisning
 • civilstand
 • sociale forhold
 • straffedomme.

Sådan får vi personoplysninger

Region Hovedstaden får personoplysninger fra dig, hvis du kommer på et af hospitalerne, eller du er i anden kontakt med regionen. 

Vi får også personoplysninger om dig fra andre udenfor regionen som for eksempel offentlige registre, privathospitaler, hospitaler i andre regioner, privatpraktiserende læger, kommuner eller andre offentlige myndigheder.

Som følge af vores oplysningspligt vil vi informere dig, når vi får eller henter oplysninger om dig. Vi vil give dig de oplysninger, som du har ret til at få, for eksempel formålet med og grundlaget for, at vi behandler oplysningerne.

Hvad indsamler regionen personoplysninger til?

I Region Hovedstaden indsamler vi personoplysninger til en række forskellige formål som led i vores daglige opgaveløsning med følgende formål:

Patientbehandling

Vores kerneydelse i Region Hovedstaden er drift af hospitaler, handicaptilbud og sociale tilbud. For at sikre god behandling af borgere og patienter, anvendes personoplysninger i denne opgaveløsning.

Behandling af personoplysninger til patientbehandling er bl.a. reguleret i sundhedslovgivningen, sociallovgivningen og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens §§ 7, stk. 3, og 11.  

Forskning

Forskning og innovation er en vigtig vej til ny viden og bedre patientbehandling. Region Hovedstaden anvender personoplysninger i forbindelse med forskningsaktiviteter.

Rester af blod- og vævsprøver fra patientbehandling kan blive brugt til forskning.​

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forskning er reguleret i bl.a. sundhedsloven, komitéloven, lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, databeskyttelseslovens §§ 10 og 11 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a.  

Administration og personale

I gennemførelse af ansættelsesforløb og under ansættelse indsamler Region Hovedstaden oplysninger om kandidater og ansatte til administrative formål. 

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med administration og personale er reguleret i arbejdsretlige regler, bl.a. tjenestemandsloven, funktionærloven, arbejdsmiljøloven og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og e og artikel 9, stk. 2, litra a, b, d og f samt databeskyttelseslovens §§ 8, 11 og 12.  

Øvrig sagsbehandling

Regions Hovedstaden anvender ligeledes personoplysninger i forbindelse med bl.a. regionsrådsvalg, miljø, uddannelses og økonomiske formål samt henvendelser fra borgere og aktindsigter

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med regionens øvrige sagsbehandling er reguleret i sundhedslovgivningen, sociallovgivningen, miljølovgivningen, forvaltningslovgivningen og databeskyttelseslovgivningen.

Sådan behandler vi personoplysninger

Region Hovedstaden er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen.  Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. 

Dermed behandler vi kun personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

Vi indsamler og behandler personoplysninger til konkrete formål, for eksempel patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.   

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. 

De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajourførte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Vi gemmer dog personoplysninger i længere tid, når loven forpligter os til det, for eksempel personoplysninger i patientjournaler.

Som led i Region Hovedstadens daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for regionen. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig.  

Vi indsamler og behandler personoplysninger, så der er sikkerhed for, at dit privatliv er beskyttet. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er rammen for regionens egne politikker, retningslinjer og vejledninger mm. om informationssikkerhed.

Hvad betyder behandling?

Behandling er den aktivitet eller de aktiviteter, som sker med personoplysninger. Behandling er for eksempel indsamling, registrering, bearbejdning, opbevaring, offentliggørelse, tilpasning/ændring, søgning, overførsel, sammenstilling/samkøring og sletning.   

Overførsel af data til modtagere i lande uden for EU og EØS

Region Hovedstaden overfører personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS i tilfælde, hvor det er fagligt relevant og med til at sikre dig det bedst mulige behandlingsforløb.  Overførsler dækker både over egentlig overførsel, hvor røntgenbilleder f.eks. sendes til analyse i et land uden for EU og EØS, men også over læseadgange i forbindelse med support, som f.eks. finder sted fra USA i forbindelse med regionens arbejde i Sundhedsplatformen, eller hvis en leverandør af f.eks. billeddiagnostisk udstyr anvender underdatabehandlere uden for EU og EØS.

Region Hovedstaden samarbejder også i flere tilfælde med forskere i udlandet. Inden regionen igangsætter forskning med samarbejdspartnere i tredjelande, sikres det, at reglerne for den konkrete type forskning følges, samt at det er lovligt at overføre oplysninger om personer til det pågældende land uden for EU og EØS.

Overførsler til tredjelande beror altid på en konkret vurdering, og overførselsgrundlaget sikres ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakt med databehandleren.

Sikkerhedsbrud
Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Du har bl.a.: 

 • ret til indsigt i regionens behandling af personoplysninger om dig
 • ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig  
 • ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne) 
 • ret til at gøre indsigelse.

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse, hvordan du bruger dine rettigheder

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Hovedstaden ikke behandler dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du bør altid først tage kontakt til Region Hovedstaden, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Besøg på hjemmesider

Region Hovedstadens hjemmesider anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmesider og til at indsamle statistik. En cookie er en fil, der gemmes på den enhed (computer, smartphone, tablet eller andre enheder), som du bruger til at tilgå regionens hjemmesider. 

Regionens hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Regionen er ikke ansvarlig for indholdet på disse sider.

Denne persondatapolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Persondatapolitikken er godkendt i Region Hovedstaden d. 18. maj 2023. 

Læs mere

Sådan behandler Center for HR og Uddannelse personoplysninge​r om medarbejdere under og efter din ansættelse i Region Hovedstaden​

Redaktør