Økonomi og sociale forhold

Se regler og hvor du kan finde hjælp til økonomiske og sociale problemer, der kan opstå i forbind​else med alvorlig sygdom. 

​Når man rammes af alvorlig sygdom kan der også opstå økonomiske og sociale problemer i forbindelse med sygdommen.
Rigshospitalet har tilknyttet en socialrådgiver, hvor du som kræftpatient kan få rådgivning. Det kræver en henvisning af din sygeplejerske/læge.

Sygedagpenge

Både lønmodtagere og selvstændige har mulighed for at få sygedagpenge. Det gælder også, hvis man modtager arbejdsløshedsdagpenge. Hovedbetingelsen er, at man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Alle lønmodtagere har ret til at modtage sygedagpenge fra 1. sygedag. Hvis man er i arbejde, men ikke får udbetalt løn under sygdom, skal man have været ansat i mindst 8 uger før fraværet og arbejdet i mindst 74 timer for at få sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

En del lønmodtagere får fuld løn under sygdom. I disse tilfælde er det i stedet arbejdsgiveren, der kan modtage sygedagpengerefusion fra det offentlige til delvis dækning af lønudgiften, når den ansatte har været syg i 30 dage.

Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende hustruer har først ret til dagpenge efter 2 ugers sygdom. Der kan eventuelt tegnes en frivillig forsikring i Den Sociale Ankestyrelse for de første 2 ugers sygdom.

Udbetaling af sygedagpenge fra det offentlige ophører som hovedregel, når der er udbetalt dagpenge eller ydet refusion til arbejdsgiveren for mere end 22 uger i de forudgående 9 måneder.

Merudgifter som følge af en varigt nedsat funktionsevne

Merudgiften bliver beregnet for et år af gangen - hvor der bliver udarbejdet et overslag over udgifternes størrelse. Merudgifter er både løbende udgifter og enkeltudgifter. Bagatelgrænsen er på 6.108 kr. årligt(2014 takst). 

Ydelsen er skattefri og uafhængig af formueforhold.

Forsikring ved kritisk sygdom

Mange har enten privat, eller arbejdsgiver betalt pension og herigennem, en forsikring ved kritisk sygdom, som kan udbetales ved eks. en kræftsygdom. 

Le​gater​

Det er muligt at søge forskellige legater. Du kan blandt andet søge legater gennem Kræftens Bekæmpelse

Førtidspension

Førtidspension gives som udgangspunkt ikke til personer under 40 år, med mindre der foreligger en terminalerklæring eller personen har været igennem længerevarende ressourceafklaringsforløb. For person over 40 år gælder det, at det kan dokumenteres at erhvervsevnen er nedsat til det ubetydelig og er under ca. 5 timer ugentligt. 

Pasning af nærtstående

Den nærtstående skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og alternativet til pasningsorlov skal være indlæggelse. Den syges pasnings og opsyns behov skal være svarende til 37 timer.  Den nærtstående kan blive ansat i op til 6 måneder. Perioden kan evt. opdeles i 2 perioder på indtil 3 måneder. 

Det er et krav, at den nærtstående skal have kontakt til arbejdsmarkedet, det vil sige være enten ansat, selvstændig eller arbejdsledig.
Vederlaget er ca. 20.000,- inkl. pension før skat.

Plejeorlov til en nærtstående

Plejeorlov til en nærtstående kan gives når:

  • al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, den døende er plejekrævende og levetiden forventes at være kort
  • når den syges tilstand ikke længere nødvendiggør indlæggelse på hospital eller ophold på plejehjem o. lign.
  • når der er opnået enighed mellem den syge og nærtstående om at etablere pleje i enten den syges eller den nærtståendes hjem.

Der udbetales enten fuld løn eller 1½ gange dagpengesats.

Krisehjælp til børn

Dette er en beskrivelse af de tilbud der er til børn og unge, hvis forældre er alvorligt syge eller døde.

Unge og Sorg er en rådgivning for unge mellem 16-28 år, hvor der både arbejder professionelle og frivillige unge, som selv har mistet en forælder.

Børns Vilkår er et gruppetilbud som henvender sig til børn mellem 10-18 år. Formålet med sorggrupperne er, at give de børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem mulighed for at dele deres sorg med andre jævnaldrende, som har oplevet at miste.

Egmontfonden "Vil:kan" tilbyder sorggrupper for børn mellem 3 - 16 år, som har familie, der er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald.

For yderligere information søg efter sorggrupper på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Her er en oversigt over alle sorggrupper for børn i hele landet.

​Fe​rie

Vil du på ferie i udlandet under behandlingerne, er det vigtigt, at du aftaler det med personalet i ambulatoriet, så det kan passes ind med din behandling. Det er desuden nødvendigt i god tid at henvende sig til forsikringsselskabet Europæiske Rejseforsikring, da det gule sygesikringsbevis ikke umiddelbart gælder i udlandet, når man har en kronisk sygdom. 

Læs mere på Sundhedsguiden.dk om Den offentlige rejsesygesikring ved kronisk sygdom og lignende​​

Flyvni​ng

Flyvning frarådes i de første uger efter operationen. 

Bilk​ørsel

Bilkørsel er ikke tilladt, hvis du har haft et epileptisk anfald inden for de sidste 3 måneder. Der kan være andre grunde til, at det ikke er forsvarligt, at du kører bil. Dette vurderes i samråd med læge.

Redaktør