Synsrehabilitering

Syns- og visuelle opmærksomhedsproblemer er en hyppig følge efter erhvervet hjerneskade. Da synet har betydning for mange dagligdags aktiviteter som f.eks. gang, madlavning og læsning, kan syns- og visuelle opmærksomhedsproblemer medføre store konsekvenser for hverdagen.

I dansk praksis er der en oplevelse af, at der er forskellige fortolkninger af begreberne  syns- og visuelle opmærksomhedsproblemer. Der opleves ligeledes en uensartet praksis i forhold til, hvilke undersøgelses- og vurderingsredskaber der anvendes af de fagprofessionelle, og hvilken genoptræning/rehabilitering der tilbydes.  

Sådan arbejder vi med indsatsområdet 

VNR ønsker at sætte fokus på identificering og vurdering af syns- og visuelle opmærksomhedsproblemer. I samarbejde med faglige eksperter på området vil vi bistå med begrebsafklaring og udarbejdelse af gode praksisanbefalinger i forhold til udvalgte undersøgelses- og vurderingsredskaber. Med dette fokus ønsker VNR at bidrage til mere ensartet praksis på området. 

VNR er med i et nordisk samarbejde, hvor der planlægges en national praksisafdækning i hospitalsregi af, hvilke faggrupper der er involveret i identificering og vurdering af syns- og visuelle opmærksomhedsproblemer som følge af erhvervet hjerneskade. Herunder hvilke undersøgelses- og vurderingsredskaber der anvendes af de forskellige faggrupper.

Kontakt projektleder
Billede af Karin SpangsbergKarin Spangsberg
Programleder, MPH, specialist i neurologisk fysioterapi
Email: karin.spangsberg.kristensen@regionh.dk
Telefon: 38 63 45 13
Pure-profil​
Neurorehabiliteringens børn og unge

Børn og unge som pårørende
Når en familie rammes af en skade på hjerne eller rygmarv, påvirkes og forandres hele familiens liv pludseligt. Børnepårørende er særligt udsatte og sårbare, når en søskende eller en forælder pludselig pådrager sig en skade. På trods af dette overses børnepårørende ofte i sundhedssystemet og i mange tilfælde også i familien.

Der er behov for tværsektorielle indsatser i neurorehabiliteringen, der kan hjælpe og støtte børn og unge som pårørende. Der mangler imidlertid systematisk udvikling og afprøvning af tværsektorielle indsatser til børnepårørende i neurorehabiliteringen, og der mangler viden om børnenes behov og om de langsigtede konsekvenser der er forbundet med at være børnepårørende.

Sådan arbejder vi med indsatsområdet
Første skridt mod det overordnede må, at forbedre indsatsen til børnepårørende i neurorehabliteringen, er at skabe mere viden på området. Aktuelt gennemføres et nationalt registerbaseret studie, som undersøger de langsigtede konsekvenser af at være børnepårørende. Herudover planlægges studier som skal afdække børnepårørendes behov på tværs af sektorer. Sideløbende vil VNR, i samarbejde med relevante aktører, afdække eksisterende indsatser i praksis, med henblik på at afprøve indsatser som kan støtte børnene her og nu. 

Kontakt projektleder​

Billede af Mia WolffbrandtMia Moth Wolffbrandt
Forskningssygeplejerske, ph.d.-stud., cand.scient.san.
Email: mia.moth.wolffbrandt@regionh.dk
Telefon: 38 63 42 93
Pure-profil​


​Børn og unge med erhvervet hjerneskade 
Når et barn eller en ung får en erhvervet hjerneskade, sker det inden hjernen er fuldt udviklet. Det kan have alvorlige konsekvenser for hjernens videre udvikling og dermed barnets/den unges aldersbetingede udvikling. Konsekvenserne af hjerneskaden kan derfor blive tydeligere i takt med, at barnet/den unge bliver ældre og række langt ind i voksenlivet. Barnet/den unge kan derfor have behov for omfattende neurorehabilitering, der indeholder tidlig udredning og systematisk opfølgning samt involverer mange aktører på tværs af sektorer og forvaltninger.

Der mangler aktuelt en systematisk afdækning af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser til børn og unge med erhvervet hjerneskade fra indlæggelse til livet med en hjerneskade. På baggrund af en systematisk afdækning vil det være muligt at udvikle og afprøve modeller for tværsektorielle indsatser med henblik på at skabe sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj kvalitet.

Sådan arbejder vi med indsatsområdet
VNR ønsker at afdække praksis og evidens i forhold til det samlede rehabiliteringsforløb for børn og unge med erhvervet hjerneskade. VNR har modtaget midler fra Region Hovedstaden til et projekt, der skal afdække om børn og unge med nyopstået erhvervet hjerneskade i Region Hovedstaden får den udredning, rehabilitering og opfølgning, som de har behov for: Læs mere om projektet i vores projektoverblik

Kontakt projektleder
Billede af Linda Kræmer SunderkildeLinda Kræmer Sundekilde
Akademisk medarbejder, fysioterapeut, cand.scient.san. 
Email: linda.kraemer.sundekilde@regionh.dk
Telefon: 38 63 42 85​
Træthed i neurorehabiliteringen: Udredning og indsatser

Træthed er et almindeligt og invaliderende symptom, der ofte ses i forbindelse med neurorehabiliteringen. Trætheden kan opleves som så stor en barriere, at den umuliggør fuld deltagelse i rehabiliteringen og kompromitterer udbyttet af øvrige rehabiliteringsindsatser. På trods af at træthed rammer mange neurologiske patienter, findes der endnu ikke en standardiseret udredning eller behandling af symptomet i Danmark. 

Sådan arbejder vi med indsatsområdet 
VNR arbejder på at videreudvikle nye udredningsmuligheder samt afprøve og implementere redskaber i praksis. Dernæst at beskrive og systematisere træthedsindsatsen på tværs af sektorer med henblik på at skabe sammenhængende forløb for patienter og borgere, et fælles sprog og forståelse de fagprofessionelle imellem. VNR formidler desuden viden og værktøjer om træthed til fagprofessionelle i neurorehabiliteringen.

Kontakt projektleder​e
Billede af FRederik Lehman Dornonville de la CourFrederik Lehman Dornonville de la Cour
Neuropsykolog, ph.d., postdoc.​
Email: frederik.lehman.dornonville.de.la.cour@regionh.dk
​Pure​-profilTrine Schow​
Seniorforsker, ph.d, MPH, ergoterapeut