​​​​

Familien

For de fleste familier er opholdet på en neonatalafdeling en svær tid. Nogle familier er forberedte på, at deres barn vil blive født tidligt og er forberedt på en lang indlæggelse, men for de fleste er den tidlige fødsel uventet og kendskabet til neonatalafdelingen begrænset. ​

Hvordan opleves opholdet på afdeli​​ngen

Mange forældre oplever det højteknologiske miljø på en neonatalafdeling som meget overvældende. Den medicinske dimension har en fremtrædende plads på afdelingen, da det for tidligt fødte og syge nyfødte barn er afhængig af højt specialiseret udstyr og hurtig indgriben i akutte situationer. Til tider kan atmosfæren opleves som travl og hektisk​. Efterhånden vænner forældrene sig til omgivelserne, og det bliver lettere for dem at se barnet bag alt udstyret. Når den akutte fase er overstået, varetager forældrene ofte det meste af barnets pleje selv med supervision af personalet.

Familiecentreret pleje​ og behandling

Principper for familiecentreret pleje er en tilgang, der formulerer, hvordan vi former omsorg til børn og familier i de fleste neonatalafdelinger. Forældre ses som aktive partnere i teamet, der varetager pleje og behandling af barnet. Sundhedsprofessionelle har en generel faglig ekspertise i barnets medicinske behov, hvor familien har en personlig vide​​n og erfaring. Sammen med forældrene ser og vurderer sundhedsprofessionelle barnets behov, hvor den professionelle viden integreres med familiens egne erfaringer, viden og behov. Forældrene har en unik rolle i a​​​t støtte og drage omsorg for barnet, og de er primære omsorgsgivere for barnet under indlæggelsen. I samarbejdet udvikler forældre​ viden, erfaringer, færdigheder og selvtillid til at være dem, der er bedst til at tage hånd om deres tidligt fødte eller syge barn, hvor sundhedsprofessionelle og evt. andre forældre kan vejlede.

Der kan være mange hensyn at tage højde for; familien kan være fysisk langt væk fra deres hjem, der kan væ​​re søskende, der også kræver mor og fars opmærksomhed, far kan være nødt til at genoptage sit arbejde hurtigt efter fødslen, mor kan være syg osv. For at give familien den bedst mulige pleje, er man nødt til at medtænke alle disse forhold. I international sammenhæng er Danmark langt fremme på dette område. Læs mere via referencerne nedenfor.

I Danmark er der forholdsvis få neonatalafdelinger, men der er alligevel forskelle mellem afdelingerne. På nogle afdelinger kan alle mødre sove ved siden af deres barn - på andre forventes det, at forældrene tager hjem for at sove. Nogle afdelinger tilbyder mad til foræld​​rene, andre har et køkken, hvor man kan lave og opbevare sin medbragte mad. Der er stadig afdelinger, der har besøgstider og hviletider for både børn og forældre. Find flere oplysninger på de forskellige neonatalafdelingers hjemmesider.

Mange men​​nesker – mange oplevelser

Indlæggelsen på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er et møde med mange mennesker. Der er børnelæger, sygeplejersker, studerende, bioanalytikere og måske også radiografer, øjenlæger, hjertelæger, børnekirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister.

For en del familier betyder den tidlige fødsel, at de må flytte afdeling og måske hospital flere gange, inden de alle kommer hjem. Måske oplever de, at deres barn akut bliver overflyttet til et højt specialiseret sygehus i helikopter, måske at en tvilling til barn​​et dør i forløbet. Det kan også være svært ufrivilligt at få del i andre forældres voldsomme oplevelser med liv og død på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. En del forældre finder dog også støtte i at dele deres oplevelser og erfaringer med andre forældre i afdelingen.

På danske neonatalafdelinger tilbydes forældre støtte af psykologer og socialrådgivere, men muligh​​ederne varierer fra afdeling til afdeling.

Socialrådgivning

Socialrådgiveren kan orientere familien om orlovsrettigheder og eventuel mulighed for dækning a​​f merudgifter under deres barns indlæggelse. Socialrådgiveren kan være med til at skrive ansøgning til familiens hjemkommune samt yde støtte i spørgsmål af social og juridisk karakter.

Læs mere p​​å Videnscenter for Tidligt Fødtes hjemmeside om socialrådgivning.

Pårøren​​de

Mange forældre oplever især i beg​​​yndelsen af barnets indlæggelse, at de ikke kan magte og rumme mange besøg. Egne følelser og reaktioner kan fylde så meget, at andres reaktioner kan være svære at forholde sig til.

Under indlæggelsen har de fleste glæde af praktisk hjælp og støtte. Hvis der er søskende, er der brug for en særlig hjælp til dem, så de kan bevare så tryg og almindelig en hverdag som muligt. Det er også vigtigt at søskende er med i forløbet, så hele familien er samlet​​. Det gør det lettere for søskende at håndtere forløbet.

Forældrenes tilstand kan variere meget pga. den krise, de er i, og det bedste man som pårørende kan gøre er at møde forældrene med åbenhed og lydhørhed i forhold til deres tilstand og ​​behov her og nu. Læs mere om krisereaktioner hos forældre.

De fleste forældre har gavn af, at deres nærmeste inden udskrivelsen har besøgt barnet og dem selv på afdelingen. På den måde bliver de vidner til forløbet, og de kan senere hen bedr​​e forstå de betydninger, indlæggelsesforløbet eventuelt kan have for barn og/eller forældre.

Forældreroller og ​​tilknytning

Mange forældre oplever under indlæggelsen en følelse af, at barnet ikke helt er deres, men tilhører afdelingen eller s​ygeplejerskerne, og forældrene oplever sig selv som besøgende. Efterhånden som barnet vokser og har mindre behov for behandling, vokser forældrenes tilknytning til barnet. Men mange forældre fortæller, at de først oplever barnet som helt deres, når barnet er udskrevet fra hospitalet. Læs mere om tilknytning mellem barn og forældre. ​


Læs mere om


Anvendt litteratur
  • Greisen G, Mirante N, Haumont D, Pierrat V, Pallás-Alonso CR, Warren I, Smit BJ, Westrup B, Sizun J, Maraschini A, Cuttini M; ESF Network. Parents, siblings and grandparents in the Neonatal Intensive Care Unit. A survey of policies in eight European countries. Acta Paediatr. 2009 Nov;98(11):1744-50.
  • Jiang S, Warre R, Qiu X, O’brien K, Lee SK “Parents as practitioners in preterm care”, Early Human Development, 90 (2014), 781 – 785.
  • O’Brien K, Bracht M, Macdonell K, McBride T, Robson K, O’Leary L, Christie K, Galarza M, Dicky T, Levin A, Lee SK “A pilot cohort analytic study of Family Integrated Care in a Canadian neonatal intensive care unit”, BMC Pregnancy an Childbirth 13 (2013)
  • Pallás-Alonso CR, Losacco V, Maraschini A, Greisen G, Pierrat V, Warren I, Haumont D, Westrup B, Smit BJ, ​​Sizun J, Cuttini M; European Science Foundation Network. Parental involvement and kangaroo care in European neonatal intensive care units: a policy survey in eight countries. Pediatr Crit Care Med. 2012 Sep; 13(5):568-77.​

​Fagligt ansvarlig redaktør: Forskningssygeplejerske Janne Weis
21/12-2015

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.

Redaktør