Skolealderen 6-18 år

​Flere krav i skolen betyder mere støtte for at kunne følge med. Indlæringsvanskeligheder præger især de ekstremt tidligt fødte og meget tidligt fødte børn. Mange har brug for ekstra hjælpe i skolen.

 

En del af de børn, der har behov for specialpædagogisk bistand i skolen, havde også behov for ekstra støtte i børnehaven. Kravene til alle børn skærpes i skolen. Derfor vil flere børn i skolen end i børnehaven have behov for støtte. De tidligt fødte børn udgør dog kun en mindre andel af børn med indlæringsvanskeligheder i skolen Langt de fleste børn med behov for specialundervisning i skolen er således født til terminen (se fakta boks).

Behov for speci​alu​nde​rvisning

En stor dansk registerundersøgelse, der omfatter 615.789 børn, undersøgte hvor mange børn, der fik  specialundervisning i  9 timer om ugen eller derover blandt alle børn i den danske folkeskole i skoleåret 2015/2016. 

Undersøgelsen viste, at jo tidligere, børnene var født, desto større var behovet for specialundervisning i løbet af skoleåret. Ca. 19 procent af de ekstremt tidligt fødte og ca. 10 procent af de meget tidligt fødte modtog specialundervisning i 9 timer eller derover ugentligt. Blandt de moderat tidligt fødte modtog 5 procent specialundervisning sammenlignet med omkring 3 procent af børn født til terminen. 

Undersøgelsen viste således, at ekstremt tidligt fødte børn havde ca. 6 gange større risiko for at have behov for specialundervisning sammenlignet med børn født til terminen.

Risikoen for, at et barn havde behov for specialundervisning, var sågar højere hvis barnet var født bare en uge før terminsdatoen (risikoen for at have behov for specialundervisning var ca. 1,07 gange (=7%) højere, hvis barnet var født i uge 39 sammenlignet med uge 40). 

En tidligere skotsk undersøgelse viste tilsvarende resultater og fundene er således ikke særlige for Danmark. 

Figuren viser den procentvise andel af børn, der modtog specialundervisning over 9 timer om ugen i skoleåret 2015/2016, fordelt efter graviditetens længde i svangerskabsuger. 

Kilde: Wiingreen R, Greisen G, Svensson J, Hansen BM. Low gestational age at birth and difficulties in school - A matter of “dose”. PloS One. 2018;13(6):e0198482.


En stor andel af de ekstremt tidligt fødte børn vil således havde behov for ekstra støtte i skolen, hvilket man skal være opmærksom på ved skolestart. På den anden side er der ingen undersøgelser, der viser, at læreren skal forholde sig på en særlig måde over for et barn med indlæringsvanskeligheder, bare fordi barnet er tidligt født. Det er således mere sandsynligt, at der er behov for støtte, men den støtte, der skal gives, er sandsynligvis den samme som for andre børn med de samme vanskeligheder. Det kan have betydning for f.eks. skolevalg.


Indlæringsvans​​keligheder

Neuropsykologisk kan indlæringsvanskeligheder hos et barn beskrives som generelle eller specifikke. De generelle indlæringsvanskeligheder er som oftest led i en generel psykisk udviklingshæmning. De specifikke indlæringsvanskeligheder kan derimod ikke forklares ud fra barnets generelle intellektuelle niveau, men skyldes mere specifikke områder, hvor barnet har vanskeligheder - eksempelvis et normalt begavet barn med ordblindhed. 

Tidligt fødte børn er udsatte for generelle indlæringsvanskeligheder (særligt ekstremt tidligt fødte børn), men de kan også have mere specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de ligesom de fleste andre børn har stærke og svage sider - uanset om deres indlæringsvanskeligheder bedst beskrives som generelle eller specifikke.

Risiko for ikke at få ek​​samen

I en registerundersøgelse af alle børn født i Danmark i 1988-89 (118.281 børn i alt) fandt man, at knapt 75 procent af ekstremt tidligt fødte børn fik deres 9. klasses afgangseksamen, inden barnet var fyldt 18 år. Til sammenligning galt dette cirka 93 procent af børn født til terminen. Blandt de meget tidligt fødte børn var der mellem ca. 12 og 25 procent, der ikke fik afgangseksamen, og blandt de moderat tidligt fødte børn var det mellem 8 og 12 procent. 

En nyere dansk registerundersøgelse undersøgte alle børn født i Danmark i 1992-97 (374.798 børn i alt), ligeledes mhp. hvor mange der gennemførte 9. klasses afgangsprøve inden deres 18 års fødselsdag. Studiet viste i tråd med ovenstående at ca. 75 procent af ekstremt tidligt fødte børn mod 90 procent af børn født til terminen gennemførte deres 9. klasses afgangsprøve. For de meget og moderat tidlig fødte børn var det hhv. 81 procent og 87 procent, der gennemførte deres 9. klasses afgangsprøve. 

Undersøgelsen viste således, at ekstremt tidligt fødte børn havde ca. 3 gange større risiko for ikke at gennemføre 9. klasses afgangsprøve sammenlignet med børn født til terminen. 
Figuren viser den procentvise andel af børn, der ikke gennemførte 9. klasses afgangsprøve ved afslutningen af folkeskolen, fordelt efter graviditetens længde i svangerskabsuger. 

Kilde: Wiingreen R, Greisen G, Svensson J, Hansen BM. Low gestational age at birth and difficulties in school - A matter of “dose”. PloS One. 2018;13(6):e0198482.


Begge danske registerundersøgelser underbygger sammenhængen mellem tidlig fødsel og indlæringsvanskeligheder, idet tidligere undersøgelser viser, at en stor del af de børn, der ikke får folkeskolens afgangsprøve har væsentlige skole – eller indlæringsvanskeligheder. 

Undersøgelserne viste også, at selvom den tidlige fødsel har betydning for skolegang, er der andre medvirkende årsager til, at tidligt fødte børn får skolevanskeligheder deriblandt deres fødselsvægt og forældrenes uddannelsesniveau.


Anvendt litteratur
  • ​MacKay, D.F., Smith, G.C., Dobbie, R., Pell, J.P. (2010), "Gestational age at delivery and special educational need: retrospective cohort study of 407,503 schoolchildren". PLoS Med. 8;7(6):e1000289
  • Mathiasen, R, Hansen, B.M., Andersen, A.M., Forman, J.L., Greisen, G. (2010), "Gestational age and basic school achievements: a national follow-up study in Denmark". Pediatrics. 126(6):e1553-61. 
  • Wiingreen R, Greisen G, Svensson J, Hansen BM. (2018), “Low gestational age at birth and difficulties in school - A matter of ‘dose’”. PloS One. 13(6):e0198482. 

Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen & Læge Rikke Wiingreen
25/07-2018

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​


Redaktør