Antal

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal.​


I perioden fra 1978 til 2007 var der en stigning i andelen af tidligt fødte børn (børn født mere end 3 uger før terminen, svarende til fødsel før 36 fulde svangerskabsuger), men denne stigning har siden 2009 været stagneret.

Andelen af levende fødte børn, der var tidligt fødte, steg fra ca. 5% i 1978 til ca. 7% i 2007. Imidlertid viser det danske fødselsregister, at den stigende tendens nu er stoppet, og i 2009 var andelen faldet til lige under 7 %, og har siden da ligget stabilt mellem 6 % og 7 %.

Antallet af tidligt fødte børn svinger fra år til år, i takt med det totale fødselstal. I 2013 var fødselstallet 56.886 børn og dermed det laveste i 20 år - faldet fra omkring 65.000 børn i begyndelsen af 00’erne. I 2017 var fødselstallet steget lidt igen og lå her på 62.314 børn.  Det vil sige, at antallet af tidligt fødte børn de sidste år er steget lidt fra 3.666 børn i 2013 til 3.984 børn i 2017. Heraf var 165 dødfødte. 

Tidligt fødte børn kan inddeles i tre grupper:

Moderat tidligt fødte

Børn født 3 til 8 uger før terminen, svarende til 32 - 36 fulde svangerskabsuger.

Cirka 5 % af samtlige nyfødte børn – det var 3.234 børn i 2017, heraf 48 dødfødte.

Meget tidligt fødte

Børn født 9 til 12 uger før terminen, svarende til 28 – 31 svangerskabsuger.

Cirka 1 % af samtlige nyfødte børn – det var 418 børn i 2017, heraf 27 dødfødte.

​Ekstremt tidligt fødte

Børn født 12 uger eller mere før terminen, svarende til før 28 svangerskabsuger.

Ca. 0,5 % af samtlige levende fødte børn – det var 332 børn i 2017, heraf 90 dødfødte.

Om tallene

Tallene stammer fra det danske fødselsregister, som hører under Sundhedsstyrelsen, og indeholder oplysninger om alle fødsler i Danmark. 

Fødselsregistret udgav årsrapporter indtil 2007, og udviklingen fra 1978 til 2007 med den store stigning er beskrevet i en samlet rapport af Villadsen et al. 2007. 

Nye tal på e-sundhed.dk​ 

Du kan nu selv søge tal på e-Sundhed.

Du kan søge på svangerskabslængde helt ned til gruppen af børn født før 28. uge. Hvis grupperne bliver så små, at de kan true anonymiteten, beskrives de med <5. *for fagfolk

Et levendefødt barn er et barn, der udviser livstegn ved fødslen uanset svangerskabslængde. Blandt børnene under 28 uger er der nogle, som var mindre end 22 uger ved fødslen. Men da de var levende, da de blev født, indgår de i fødselsregistret. For børn som er døde ved fødslen, er grænsen netop 22 uger. Før denne alder registreres de som aborterede fostre.


Antal levendefødte børn i Danmark i årene 2007 til 2017 opdelt efter graviditetens længde i svangerskabsuger.

Dødelighed

Tidligt fødte børn har en øget dødelighed sammenlignet med børn født til terminen. Nedenstående figur viser, at dødeligheden er størst for de mindste børn født før 28. svangerskabsuge.


Figuren viser andelen af nyfødte, der døde i 2017, opdelt efter graviditetens længde i svangerskabsuger. ”Dødfødte” er udregnet som antal dødfødte ift. det samlede antal fødte. ”Død inden for første leveuge” og ”Død efter første leveuge men inden for første leveår” er udregnet som antal døde i hhv. første leveuge og første leveår ift. det samlede antal levendefødte. 

Der er imidlertid stor variation i dødeligheden i gruppen af børn født før 28. svangerskabsuge. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af hhv. døde og levende efter 1. leveår for børn født før eller i 28. svangerskabsuge. Som det fremgår af figuren er dødeligheden størst for de mindste børn, født før 24. svangerskabsuge.


Figuren viser andelen af nyfødte, der døde hhv. overlevede i 1. leveår i perioden 2012-2014 opdelt efter graviditetens længde i svangerskabsuger. ”Døde inden for 1. leveår” er udregnet som antal død ift. det samlede antal fødte.

Årsager til stigningen i tidlige fødsler

Det har ikke været muligt at forklare hele stigningen i antallet af tidlige fødsler i perioden op til 2007, men nogle af årsagerne er velkendte – blandt andet:

  • Kvinder, der føder tvillinger, har en øget risiko for at føde tidligt. Antallet af tvillingefødsler er steget på grund af de forbedrede muligheder for fertilitetsbehandling. Fødselsregisteret viser således, at andelen af tvillingefødsler gradvist er steget. 
  • Fra omkring 1 % af alle fødsler i 1970'erne til omkring 2,2 % i 2001. Siden 2001 synes andelen dog ikke at være steget nævneværdigt, og i 2017 var andelen således stadig omkring de 2 %.
  • Kvinderne bliver ældre og ældre ved første graviditet.
  • Flere kvinder bliver gravide via reagensglasbefrugtningsmetoden (IVF: In Vitro Fertilization– reagensglas befrugtning) (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).
  • Stress er foreslået af nogle forskere som mulig årsag til flere tidligt fødte, men det er uafklaret, om det er en faktor eller ej (Langhoff-Roos, J., et al. 2006).​

Læs mere om: Årsager til for tidlig fødsel

* Data fra e-Sundhed er generelt af høj kvalitet, men vær opmærksom på, at fejlregistreringer kan forstyrre tallene betydeligt for de antalsmæssigt små grupper af børn født før 28. uge. Vær også opmærksom på, at svangerskabslængden i fødselsregistret er defineret som perioden fra første dag i moderens sidste menstruation inden undfangelsen, til den dag barnet fødes. Normalt korrigeres svangerskabslængden sidenhen efter den tidlige ultralydsscanning eller efter tidspunktet for fertilitetsbehandling. Det betyder således, at børnene er dateret ældre end klinisk evalueret. 
I alle figurerne er børn med uoplyste informationer om svangerskabslængden ved fødslen sorteret fra, sv.t. til en frasortering af ca. 1 % af fødselsårgangene.

Anvendt litterat​ur
  1. Fødselsregistret 2007​
  2. Villadsen, Sarah Fredsted Mathiasen Rene et al. Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed 2007. Præmature børns risiko for senfølger : En litteraturgennemgang.
  3. Fød​​selsregistret​ 1973 - 2003
  4. Langhoff-Roos, J., et al. "Spontaneous preterm delivery in primiparous women at low risk in Denmark: population based study." BMJ 332.7547 (2006): 937-39.
  5. e-Sundhed

​Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen og læge Rikke Wiingreen
25/11-2018

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​
​​

Redaktør