Neonatalafdelingens ambulatorium

​​Opfølgning af tidligt født​e i neonat​alafdelingens ambulatorium

​Tidligt fødte børn, som har været indlagt på en neonatalafdeling, udskrives i mange tilfælde omkring det oprindeligt pla​​​nlagte fødselstidspunkt.  

Efter udskrivelsen følges de fleste børn kun ho​​s den praktiserende læge. Meget tidligt fødte børn følges også på neonatalafdelingen i kortere eller længere tid. Opfølgningen er ikke ensartet i Danmark.

Formålet med opfølgning af tidligt fødte er:

  • at sikre, at barnet vokser tilfredsstillende
  • at sikre, at barnet udvikler sig 
  • at sikre, at familien fungerer tilfredsstillende
  • at kunne råde og vejlede forældre i at håndtere problemer, der særligt er forbundet med  at have et tidligt født barn
  • at viderehenvise til andre faggrupper eller instanser, som barnet eller familien måtte have brug for.

Varierend​​e tilbud om opfølgning

Opfølgningen varierer, fordi afdelingerne har forskellige grænser for, hvilke tidligt fødte børn, der skal følges (gestation​​saldersgrænse), hvor mange gange om året, børnene skal følges samt i hvor lang tid (antal år).  

De fleste neonatalafdelinger har en rutineopfølgning på børn født før 32. uge (gestationsaldersgrænse = 32 uger), men enkelte​​ afdelinger følger alle børn født før uge 37 (gestationsaldersgrænse = 37 uger), og nogle følger kun børn under 31 uger.

De fleste bliver fulgt i m​​​inimum 2 år, men nogle afdelinger følger børnene op til 5 års alderen.

I starten er kontrollerne hyppige, og efterhånden aftager hyppigheden afhængigt af barnets og forældrenes b​​ehov. Til sidst er kontrollerne oftest årlige.

Afdelingerne tilstræber, at det er den samme læge, som har været den primære kontakt under indlæggelsen, der følger barnet​​ i ambulatoriet.

Hos nogle afdelin​ger foregår kontrollerne i et sygeplejerskeambulatorium.

Forskellige fag​​personer

Udover neonatologen kan der være t​ale om:  

 
Fysioterapeutisk opfølgning

Der er fysioterapeuter tilknyttet til alle neonatalafdelinger i Danmark. De fleste neonatalafdelinger tilbyder rutinekontrol hos fysioterapeut, men nogle kun ved behov. Fysioterapeuter vejleder i stimulering af barnets motorik og er med til at vurdere om barnets motoriske udvikling er tilfredsstillende, og om ​​der er behov for henvisning til neuropædiatrisk afdeling - se under motoriske problemer​.

 
Spiseproblemer

Hvis barnet ikke kan spise normalt eller har problemer med at indtage en kost, der er tilstrækkelig til, at barnet vok​ser, er der mulighed for vejledning fra en diætist i alle afdelinger.

Ergoterapeuter anvendes især til vejledning i spiseproblemer men også ved reguleringsproblemer såsom uro og søvnproblemer, hvor fokus vil være at prøve ved forskellige metoder at undgå overstimulering. De ser o​​​ftest børnene ved behov.


Motoriske problemer

Hvis barnet viser tegn på motorisk handikap, vil det som regel blive henvist til hospitalets neuropædiatriske afd​​elingen, enten når problemet erkendes eller inden for det første leveår.

 
Problemer med lunger, hjerte eller mave/tarm

Børn med specifikke vanskeligheder f.eks. lungeproblemer, hjerteproblemer eller som har været opereret i mave og tarm, vil også ​blive fulgt af specialister inden for dette område.

 
Øjenlæge

En del børn bliver fulgt af øjenlæge e​fter udskrivelsen.

 

Neonatalafdelingens ambulatorium vil ofte være to​​​​vholder for barnet og forældrene i de tilfælde, hvor barnet bliver fulgt af flere specialister - i hvert tilfælde i de første leveår.


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
21/12-2015

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.​​

Redaktør