Involvering af pårørende på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

​I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har vi gennem mange år arbejdet med familie-integreret pleje og behandling, som er en videreudvikling af familie-centreret omsorg, hvor familie ses som en enhed, og hvor der tages hensyn til barnets, forældrenes og familiens behov for omsorg i pleje og behandling.

De fire principper for familie-centreret omsorg er: a) Respekt og værdighed, b) Deling af information, c) Deltagelse og d) Samarbejde (IPFCC ). Vores arbejde omkring involvering af patienter og pårørende refereres derfor til disse fire principper.

Respekt og værdighed

 • Tilstedeværelse af forældre/omsorgsperson hele døgnet – inklusive nat og akutte situationer. Det starter med den måde, vi møder forældrene på, når de første gang sætter deres fødder på vores afdeling. De skal på alle tider føle sig ventede og velkomne. Derfor skal en forældreseng stå klar, inden barnets ankomst, for at signalere betydningen af forældrenes tilstedeværelse. Tilbud om måltid til forældre og tilgang til forældrekøkken og forældrerum. Opfordring og vejledning til samling af lille netværk med pårørende på 2-3 personer, som kan støtte under indlæggelsen og eventuelt være til stede, hvis forældre er forhindret. Bedsteforældre, forældres søskende og nære venner kan indgå i dette netværk.

 • Indførelse af FamilieTid. En mulighed for familien for at skærme sig og have en forstyrrelsesfri zone. Kan aftales individuelt og udføres i praksis med et skilt på døren i det aftalte tidsrum (1-1,5 time dagligt).

 • Styrkelse af forældres empowerment under hele indlæggelsen og efterfølgende når de kan gå på Tidligt Hjemmeophold (THO), som er en udskrivelse af et barn, der er stabilt uden behov for monitorering, men som fortsat suppleres med sondemåltider. At forældre oplæres og informeres om pleje til barnet og deltager med stigende selvstændighed, så sygeplejersken tilpasser sin pleje fra en udførende til en mere vejledende rolle.

 • Tilbud om forældre-til-forældre støtte. Forældre opfordres til at deltage i møder i forældregrupper, der afholdes hver 2. uge i afdelingen.

 • Samarbejde med familien skal formes af den måde vi møder dem på: Ydmyghed overfor rummet og situationen når man går ind på stuen – for eksempel ved at banke på, at præsentere sig selv, så familien ved hvem man er, og hvad de kan forvente sig. Trods akut sygdom tilstræbes det at styrke forudsigeligheden for familien.

 • For at fremme kontinuitet i pleje og behandling tilknyttes det indlagte barn PAS (plejeansvarlig sygeplejerske), BAL (behandlingsansvarlig læge) og PAL (patientansvarlig læge).

 • Familien har mulighed for at kalde sin egen sygeplejerske i de enkelte vagter, med et elektronisk kaldesystem, som går direkte til den enkelte sygeplejerske (Nurse-finder).

 • Der tilbydes tværfaglig samtale til familien, der har mistet et barn i afdelingen fire uger efter.

Deling af information

 • Forældres observationer integreres i den daglige vurdering af barnet, og de deltager aktivt i fx forstuegang og stuegang, ligesom de opfordres til at være til stede ved langt de fleste procedurer. Barnets pleje og behandling drøftes, og flest mulige beslutninger træffes i fællesskab. 

 • Opdatering/revidering af afdelingens hjemmeside. Vi har skabt en helt ny og brugervenlig platform, som man også kan tilgå på sin mobiltelefon. Den beskriver de forskellige faser, man gennemgår før, under og efter et indlæggelsesforløb, de forskellige patientgrupper, støtte- og stabsfunktioner, vores højtspecialiserede funktioner, forskning, uddannelse, udvikling og innovation, og er overordnet målrettet til forældrene. Hjemmesiden planlægges videreudviklet løbende med videoillustrationer og podcasts.

 • Involvering og åbenhed med forældre om scoring af barnet som for eksempel smerte-, abstinens- og delirscoring, hvor forældres vurdering af barnets normale mønster anvendes.

 • Information om familiecentreret pleje og behandling ligger offentligt tilgængeligt for både forældre og plejepersonale.

Deltagelse

 • Forældre vejledes med udgangspunkt i deres personlige erfaringer og behov. Under indlæggelsen kan de varetage basal pleje i samarbejde med sygeplejersken og med tiden selvstændigt, hvilket er med til at styrke relationsdannelsen. 

 • Det er betydningsfuldt, at der i samarbejde udvikles en fælles forståelse mellem familien og personalet. GFO-samtaler (Guidet-Familiecentreret-Omsorg), hvor familiens personlige perspektiver udfoldes, anvendes til at afdække og integrere familiens aktuelle viden og præferencer. GFO-samtaler er en struktureret kommunikation mellem forældre og sygeplejersker under familiens indlæggelsesforløb. Der planlægges ugentlige samtaler, forældre forbereder sig med refleksionsark til samtalen, og sygeplejersken anvender person-centreret kommunikation. Der udarbejdes konkrete patientplaner på baggrund af samtalerne, som danner grundlag for den fremadrettede pleje til barnet samt for forældrenes behov for støtte.

 • Forældre støttes i hud-mod-hud, som fremmer ammeetablering og relationsdannelse, og informeres om principper for NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), som er en udviklingstilpasset pleje og behandling, der har til formål af beskytte den umodne hjerne. 

 • Der arbejdes aktuelt på principper for at udføre en række procedurer, mens barnet ligger hud-mod-hud hos forældrene, for eksempel ved ekstubation. Det kræver god forberedelse, og vejledning er under udarbejdelse.

Samarbejde på et organisatorisk niveau

 • Forældrerepræsentant i Ledelsesgruppen, som er med til at godkende de strategiske og økonomiske beslutninger, der træffes. Der sparres med forældrerepræsentant ved for eksempel udvikling af ny hjemmeside, indretning, forældresamarbejde mv.

 • Der arbejdes på deltagelse af en forældrerepræsentant i alle de tværfaglige arbejdsgrupper i afdelingen. Aktuelt er vores NIDCAP-gruppe præsenteret med en forælder.


Redaktør