Aktuelle projekter

​Oversigt over de projekter, Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn i øjeblikket er involveret i. 

Ph.d. projekter

Ændringer i tarmmotiliteten hos præmature børn og grise 

Susanne Søndergaard Kappel, (Lise Aunsholt, Ragnhild Måstrup)
Formålet med dette Ph.d projekt er at få en forståelse af om ernærings intolerance og necrotiserende enterocolitis (NEC) er relateret til enteral ernæring hos præmature børn. Dette opnås ved detaljerede undersøgelser af præmature børn og grise, i forhold til om aspirater og tarm-dysmotilitet er forbundet med kliniske symptomer, herunder NEC. 
Projektet har følgende mål:
  • At identificere hvordan aspirater anvendes af klinisk personale i Danmark. Et spørgeskema er blevet udviklet for at finde ud af, hvordan sygeplejersker og læger anser og beskriver deres evaluering og beslutninger i forhold til rutinemæssige aspirat-målinger (indsendt i januar 2021).
  • At evaluere forskelle i tarmmotilitet, hos præmature børn, der får to typer af berigelse-præparater. Et multicenter randomiseret studie. Tidligt fødet børn randomiseret til modermælk beriget med ko-kolostrum eller et konventionelt berigelses-produkt (FM85) (forventes indsend i efteråret 2021).
  • At teste om transittiden, aspirat volumen og dennes sammensætning kan forudsige NEC hos tidligt fødte grise. Der anvendes en valideret 5-dages protokol til indicering af NEC hos præmature grise. Transittiden og aspiratet vurderes i raske grise og grise med NEC i forhold til ernæringens sammensætning og postnatale alder. (publiceret i februar 2020 og januar 2021)
Ph.d afsluttes 31. januar 2022.

Pædiatrisk delirium hos kritisk syge: et prospektiv interventions studie med forældreinddragelse

Rikke Louise Stenkjær, (Janne Weis, Gorm Greisen, Suzanne Forsyth Herling og Ingrid Egerod)
Formål: Det overordnede formål er at undersøge opsporing, forebyggelse og reduktion af delirium hos akut og kritisk syge børn i alderen 3 måneder – 18 år. De specifikke formål er:
1. Undersøge prævalens og varighed af delirium og validere screeningsredskabet SOS-PD
2. Udvikle en non-farmakologisk kompleks intervention til at forebygge pædiatrisk delirium gennem et internationalt Delphi studie
3. Pilotteste en non-farmakologisk intervention i partnerskab med forældre for at forebygge eller reducere pædiatrisk delirium og undersøge forældrenes erfaringer med at deltage i interventionen
Design: Validere, udvikle en kompleks intervention baseret på et Delphi studie og evaluere en implementering af intervention gennem semi-struktureret interviews Status 
Juni 2021: 2 artikler er under udarbejdelse, submittes i efteråret 2021. 50 børn ud af 140 er inkluderet.

SafeBoosC-III opfølgningsprojekt

Marie Isabel Rasmussen, (Mathias Lühr Hansen, Gorm Greisen)
SafeBoosC projektet ønsker at finde ud af, om vi ved at overvåge og behandle på baggrund af hjernens iltmætning kan forbedre overlevelsen og mindske risikoen for hjerneskade hos ekstremt for tidligt fødte børn. Vi ved at ekstremt for tidligt fødte børn har høj risiko for udviklingsforstyrrelse såsom hjerneskade samt psykologiske og motoriske problemer. Dette kan påvirke både barnet samt familien resten af livet. Derfor er vi nu ved at udføre et opfølgningsstudie hvor vi kigger på børnenes udvikling når de er to år gamle. Det er vigtigt at bevise om den potentielle effekt af forsøget persisterer i den tidlige barndom, i form af mindre risiko for spastisk lammelse, lav intelligenskvotient og/eller andre neuropsykologiske senfølger. Det er også vigtigt at undersøge om der er nogle uforudsete bivirkninger. Vi vil anvende data fra journaler, forældrespørgeskemaer og psykologiske undersøgelser. Opfølgningsstudiet vil foregå på over 60 afdelinger fordelt på 18 lande og forventes at blive udgivet i et internationalt medicinsk tidsskrift. 

Forskningsårsprojekter

Identificering af årsager til MRSA-smitte på Neonatalafdelingen på Rigshospitalet 

Julia Galuszka, (Susanne Søndergaard Kappel, Lise Aunsholt)
Formål: At identificere årsagen til MRSA-smitte samt potentielle smittekilder på Neonatalafdelingen på Rigshospitalet mellem 2019 og frem med henblik på at reducere antallet af fremtidige MRSA udbrud. 
Design: Retrospektiv studie med udgangspunkt i journaler fra Neonatalafdelingen på Rigshospitalet fra 2019 og frem. 
Status juni 2021: Udarbejdelse af protokol. 

Karakteristik af afføringsmønstre og gastrointestinale symptomer hos præmature børn – et observationsstudie

Ulrikke Lyng Beauchamp, (Susanne Søndergaard Kappel og Lise Aunsholt).
Formål:  At undersøge, om et implementeret observationsskema med fokus på karakteristik af afføringsmønstre og gastrointestinale symptomer, påvirker tidspunk¬tet for beslutningen om opstart af laksantia hos præmature.
Design: Kombineret prospektivt og retrospektivt studie. 
Status September 2021: Implementering af skemaet i klinikken til alle nye børn inden for gestationsalder 24 uger til 30+6 uger.

Bachelorprojekter

COVID-19 pandemiens indvirken på neonatalafdelinger; Èn afdelings oplevelse.

Caroline Kleis Schmidt, (Lise Aunsholt og Morten Breindahl). 
Formål: At undersøge COVID-19 pandemiens indvirken på patienter, deres pårørende samt personalet på Rigshospitalets afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.
Design: En retrospektiv undersøgelse ved brug af data indsamlet gennem Vermont Oxford Network samt interviews med flere af afdelingens medarbejdere.
Status august 2021: Artikel under udarbejdelse, submittes i løbet af efteråret 2021.

Postdocprojekter og øvrige projekter på afdelingen

SafeBoosC-III 

Mathias Lühr Hansen (trial manager), Gitte Holst Hahn (principal investigator GN), Gorm Greisen (coordinating investigator). 
Formål: At undersøge fordele og ulemper ved intensiv terapi med adgang til cerebral oximetri monitorering i de første tre levedage, hos ekstremt for tidligt fødte barn
Design: Randomiseret klinisk multicenterforsøg, 71 neonatalafdelinger fra 17 lande deltager
Status August 2021: 1250 børn inkluderet (ud af 1600), forventer afslutning af inklusion januar 2022

Vaccination af immature og præmature børn på Rigshospitalet

Stine Lund
Formål: At undersøge hvorvidt immature og præmature børn på Rigshospitalet vaccineres svarende til sundhedsstyrelsens retningslinjer
Design: Retrospektivt studie af vaccination og alder ved vaccination af børn født på Rigshospitalet med en gestationsalder under 37 uger i perioden 1/10-2017 til 30/9-2020
Status august 2021: dataregistrering i redcap pågår.

Vurdering og håndtering af smerter hos indlagte børn og unge i Danmark. 

Janne Weis (national koordinator) og Ragnhild Måstrup. 
Formål: At undersøge sundhedsprofessionelles dokumenterede smertevurdering og smertehåndtering blandt indlagte børn og unge på Neonatal-Børne, - og Ungeafdelinger i Danmark.
Design: Journalaudit tre dage i november 2020 på 95% af Neonatal-, Børne- og Ungeafdelinger i Danmark.
Status September 2021: Artikel under udarbejdelse, submittes i slutningen af 2021.

Treocapa (Prophylactic TREatment Of the duCtus Arteriosus in Preterm infants by Acetaminophen)

Charlotte Kruse (PI)
Formål: At undersøge om paracetamol som profylakse til lukning af duktus arteriosus, hos præmature børn født før GA 28, kan reducere risikoen for alvorlige hændelse (IVH; BPD, IVH) ved GA 36. 
Design: Et europæisk multicenter studie. Randomiseret til 5 dages placebo eller 5 dages (20 doser) paracetamol.
Status: Opstarter inklusion på Rigshospitalet august 2021, slut April 2023.

Redaktør