Aktuel forskning i seksuelle overgreb på børn, unge og voksne

​Center for Seksuelle Overgreb er et nationalt videnscenter, der har til formål at varetage videns– og erfaringsopsamling, metodeudvikling, forskning og formidling med afsæt i det arbejde som udføres i centeret.

Projekterne og forskningen har til formål at bidrage med viden, der kan kvalificere praksis og den fremtidige indsats indenfor rådgivning, behandling, forebyggelse af seksuelle overgreb og samarbejde med andre instanser. 

Senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet

Siden 2014 har Center for Seksuelle Overgreb modtaget unge og voksne udsat for seksuelle overgreb i henholdsvis ungdomslivet og voksenlivet uanset hvor længe siden overgrebet er sket. Erfaringen i centret er, at mange, som henvender sig senere, ofte har et stort behandlingsbehov. Der er yderst begrænsede offentlige behandlingsmuligheder, og bl.a. er det ikke muligt at få tilskud via sygesikringen til psykolog, hvis der er gået mere end et år siden overgrebet. 

Formålet med projektet ”Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år” er at kunne tilbyde et længerevarende behandlingsforløb til denne målgruppe. Projektet er finansieret med støtte fra Det Obelske Familiefond og Offerfonden og løber fra primo 2017 til ultimo 2019. I Center for Seksuelle Overgreb er det almindelige tilbud fem psykologsamtaler, men i projektet er der mulighed for at tilbyde yderligere 15 samtaler, så hver person kan modtage op til 20 psykologsamtaler. Ud over den direkte behandling af målgruppen er et formål med projektet også at indsamle viden om målgruppen og dennes behandlingsbehov, da dette er underbelyst forsknings- og behandlingsmæssigt. Efter endt projektperiode vil Center for Seksuelle Overgreb udgive en rapport om projektet samt en behandlingsguide.  

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da projektleder og psykolog Line Eiby Andersen på mail: line.eiby.andersen@regionh.dk 

Mænd udsat for seksuelle overgreb

Mænds oplevelser i forhold til seksuelle overgreb udgør en mindre del af den samlede viden på området. I Center for Seksuelle Overgreb har vi derfor igangsat et forskningsprojekt, som har til formål at skabe mere viden om mænd udsat for seksuelle overgreb med fokus på processen omkring at søge professionel hjælp. Ud over at indsamle viden skal projektet medvirke til at synliggøre, at mænd kan blive udsat for seksuelle overgreb og formidle, at der er hjælp at hente, hvis det sker. Vi vil anvende den viden, vi får, til i fremtiden at blive bedre til at hjælpe mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Forskningsprojektet løber fra medio 2019 og forventes afsluttet 2021. 

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da projektleder og videnscenterkoordinator Aviaja Mose Wingender på mail: aviaja.mose.wingender@regionh.dk 

Gruppebehandlingsprojekt for børn og unge udsat for overgreb

Siden 2001 har Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet tilbudt gruppebehandling til børn og unge udsat for seksuelle overgreb. Denne behandling blev fra 2013-2015 evalueret via et spørgeskema udsendt til 78 tidligere gruppedeltagere. Første artikel fra projektet blev publiceret i 2017 i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, og omhandlede deltagernes evaluering af gruppebehandlingen. Aktuelt er Børneteamet i gang med næste artikel i serien, der omhandler, hvordan deltagerne har det i dag.  

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da videnscenterkoordinator Line Engel Clasen på mail: line.engel.clasen@regionh.dk

Er voldtægt gratis i Danmark? En ekspertgruppe af unge pige udsat for voldtægt

Hvad sker der med piger, der har været udsat for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg, når gerningsmanden ikke bliver dømt? Hvilke følelser, tanker og reaktioner efterlader det hos den ramte? Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb har lavet en ekspertgruppe af piger fra 14-16 år, som beskriver hvordan de oplever det, når den, der har udsat dem for overgreb, går fri. Projektet har til hensigt at sætte fokus på den unges egen stemme og perspektiv. Projektet munder ud i en oplysningspjece, der kan læses her så snart den bliver udgivet.

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da på mail psykolog Pia Rathje pia.rathje@regionh.dk eller socialrådgiver Christel Hein Thrane christel.hein.trane@regionh.dk 

Forældreinddragelse i psykologisk traumebehandling til børn

Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb oplever, hvor stor en rolle forældre spiller i barnets bedring og i deres terapeutiske forløb, når børnene har været udsat for en traumatiserende begivenhed.

Hvordan forældrene tackler barnets afsløring af et seksuelt overgreb og reaktionerne herpå, er af afgørende betydning for, hvordan barnet kommer sig ovenpå overgrebet.

Vi ønsker at evaluere vores kliniske erfaring om forældres rolle undersøgt ud fra forældrenes eget perspektiv: Hvordan oplever forældre at være inddraget i barnets terapi, og herigennem bidrage til barnets bedring? Vi vil derfor igangsætte et kvalitativt projekt, der gennem interviews med forældre og teamets behandlere skal sætte fokus på forældreinddragelsens betydning. 

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da projektleder og videnscenterkoordinator Line Engel Clasen på mail: line.engel.clasen@regionh.dk


Redaktør