Aktuel forskning i seksuelle overgreb på unge og voksne

​Center for Seksuelle Overgreb er et nationalt videnscenter, der har til formål at varetage videns– og erfaringsopsamling, metodeudvikling, forskning og formidling med afsæt i det arbejde som udføres i centeret.

Projekterne og forskningen har til formål at bidrage med viden, der kan kvalificere praksis og den fremtidige indsats indenfor rådgivning, behandling, forebyggelse af seksuelle overgreb og samarbejde med andre instanser. 

Senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet

Siden 2014 har Center for Seksuelle Overgreb modtaget unge og voksne udsat for seksuelle overgreb i henholdsvis ungdomslivet og voksenlivet uanset hvor længe siden overgrebet er sket. Erfaringen i centret er, at mange, som henvender sig senere, ofte har et stort behandlingsbehov. Der er yderst begrænsede offentlige behandlingsmuligheder, og bl.a. er det ikke muligt at få tilskud via sygesikringen til psykolog, hvis der er gået mere end et år siden overgrebet. 

Formålet med projektet ”Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år” er at kunne tilbyde et længerevarende behandlingsforløb til denne målgruppe. Projektet er finansieret med støtte fra Det Obelske Familiefond og Offerfonden og løber fra primo 2017 til ultimo 2019. I Center for Seksuelle Overgreb er det almindelige tilbud fem psykologsamtaler, men i projektet er der mulighed for at tilbyde yderligere 15 samtaler, så hver person kan modtage op til 20 psykologsamtaler. Ud over den direkte behandling af målgruppen er et formål med projektet også at indsamle viden om målgruppen og dennes behandlingsbehov, da dette er underbelyst forsknings- og behandlingsmæssigt. Efter endt projektperiode vil Center for Seksuelle Overgreb udgive en rapport om projektet samt en behandlingsguide.  

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt da projektleder og psykolog Line Eiby Andersen på mail: line.eiby.andersen@regionh.dk 

Mænd udsat for seksuelle overgreb

Mænds oplevelser i forhold til seksuelle overgreb udgør en mindre del af den samlede viden på området. I Center for Seksuelle Overgreb har vi derfor igangsat et forskningsprojekt, som har til formål at skabe mere viden om mænd udsat for seksuelle overgreb med fokus på processen omkring at søge professionel hjælp. Ud over at indsamle viden skal projektet medvirke til at synliggøre, at mænd kan blive udsat for seksuelle overgreb og formidle, at der er hjælp at hente, hvis det sker. Vi vil anvende den viden, vi får, til i fremtiden at blive bedre til at hjælpe mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Ønsker du at vide mere om projektet, kan du sende en mail til: cso@rh.regionh.dk


Redaktør