Personale

Rigshospitalets TraumeCenter bygger på en række højtspecialiserede afdelinger på Rigshospitalet og er mødested for faggrupper og specialer på tværs af Rigshospitalet. Her  kan du læse mere om personalet i TraumeCentret.

I Traumecentret har vi udover vores fastansatte personale flere personalegrupper med deres daglige gang i centret:

Læger

Udover afsnitsansvarlig overlæge Christian Svane er der i TraumeCentret ansat to anæstesiologiske speciallæger på halv tid med ansvar for henholdsvis anæstesiologi og koordinering af traumepatientens senere forløb.

Endvidere er ansat en kardiologisk speciallæge på halv tid med ansvar for de medicinske patientforløb. Sygeplejerskerne varetager visitationen af de indkomne patienter til Akut Modtagelse og Visiteret Skadestue.

Visitationen foregår efter retningslinjer og flowchart vedtaget af de relevante specialers afdelingsledelser.

​​Patienterne i skadestuen tilses hyppigst af den ortopædkirurgiske forvagt, mens patienterne i Akut Modtagelse ofte tilses af den kardiologiske forvagt og i øvrigt som vejledt af flowchart.


[Gå til toppen]

Lægesekretærer

Sekretærgruppen arbejder i skiftende vagter og er en aktiv del af det brede tværfaglige samarbejde i TraumeCentret.

Der er ansat 13 lægesekretærer i TraumeCentret samt en afdelingsledelsessekretær. Sekretærgruppen arbejder i skiftende vagter og er en aktiv del af det brede tværfaglige samarbejde i TraumeCentret.

Der er 2 personer på arbejde i hver vagt. Sekretærerne deltager også i traumeteamet visitation til Rigshospitalet. Sekretærerne i TraumeCentret varetager blandt andet nedenstående opgaver:

  • Modtagelse af akutte indlæggelser til Rigshospitalet fra CVI-byen
  • Besvarelse af forespørgsler til Donorregister og Livstestamenteregister
  • Deltagelse i traumemodtagelsen med administrativt arbejde i forbindelse med modtagelse og behandling af hårdt kvæstede patienter og kritisk syge patienter
  • Opskrivning af patienter, journalskrivning efter direkte diktat, besvarelse af besvarelse af telefonopkald herunder forespørgsler fra politi og forsikringsselskaber
  • Modtagelse af patienter og pårørende samt almindelige sekretærfunktioner
    TARN Databasen


[Gå til toppen]

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne har minimum 2 års erfaring fra andre akut relaterede specialer og indgår i et 4 - 6 ugers introduktionsprogram.

Sygeplejen i afsnittet tager afsæt i ”tildelt patientpleje”, hvor hver enkelt patient plejes af den samme sygeplejerske i hver vagt. Samtidig indgår sygeplejerskerne gerne i ”makkerpar” i relation til særligt komplicerede patientforløb.

Sygeplejersker på traumestuen

Afhængigt af erfaring og kompetenceniveau varetager sygeplejerskerne i TraumeCentret forskellige funktioner i forbindelse med modtagelsen af traumepatienter.

Det tilstræbes, at alle sygeplejersker tilbydes deltagelse på ATCN (Advanced Traume Care for Nurses) kursus senest 1 år efter ansættelsen.

​Herudover sikres den sygeplejefaglige uddannelse og kvalitet ved en generel kontinuerlig uddannelse i form af struktureret supervision kombineret med problemorienterede, tilrettelagte undervisningsseancer.

[Gå til toppen]

Portører

Cirka 25 portører af Rigshospitalets 135 har deres daglige gang i TraumeCentret, og er uddannet til at varetager en række funktioner og opgaver.   

Som portør i TraumeCentret arbejdes der i skiftende vagter. Portørerne servicerer sengeafdelingerne - bl.a. Afdeling for Led- og Knoglekirurgiog Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling samt operationsgangen i vagterne.

Desuden er der uddannet helikopterportører, der deltager i modtagelsen af traumepatienten samt de svært tilskadekomne patienter på helipaden. Foruden denne funktion varetager de andre opgaver på helipaden i samarbejde med maskinafdelingens personale.


[Gå til toppen]

Speciallæger - samarbejde med Forsvaret

Siden 1999 har Det Danske Forsvar og Rigshospitalet haft et samarbejde omkring ansættelse af speciallæger.

Der er oprettet et antal stillinger til henholdsvis ortopædkirurgiske samt anæstesiologiske speciallæger med det mål at kunne bidrage med lægelige specialister til internationale missioner.

Denne gruppe læger arbejder primært ved Rigshospitalet, hvor de deltager i modtagelse samt behandling af traumepatienter, og derved opretholder deres kliniske færdigheder.

Som en del af deres ansættelse udsendes de til de områder, hvor der er behov for deres ekspertise. Således kan Danmark udsende specialister indenfor traumatologi til de områder, hvor der er behov for dette.

Udsendelse af speciallæger til internationale missioner medfører også læring fra samarbejdet med andre lande - alt til fordel for traumepatienten og dennes behandling.

Redaktør