Optiske hjælpemidler

​På denne side finder du oplysninger om, hvad optiske hjælpemidler er.

​Hvornår og til  hvem skal en forvaltning yde støtte?

 I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Hvad omfatter optiske hjælpemidler?

Optiske hjælpemidler til personer med nedsat synsfunktion omfatter både svagsynsoptik (forstørrende optik), symptomafhjælpende optik, f.eks. filterglas og synskorrigerende optik, d.v.s. briller og kontaktlinser samt enkelte andre hjælpemidler (synsfeltsudvidere, natkikkerter) og proteser.

Personer med nedsat synsfunktion har, ud over forskelligheder i symptomer og synsproblemer, også vidt forskellige behov i deres dagligdag. Der er derfor ofte brug for helt individuelle tilpassede optiske løsninger. 

I henhold til Hjælpemiddelbekendtgørelsen §15 er det en forudsætning for støtte til briller og kontaktlinser, at ansøgeren har

Redaktør