Uddannelsesprogrammer i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

I Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme anvender vi forskningsbaserede uddannelsesprogrammer i oplæring og uddannelse af nyansatte sygeplejersker for at sikre, at de udvikler faglige og organisatoriske kompetencer til at varetage plejen på et højt fagligt niveau efter centrets visioner og faglige perspektiv samt gældende retningslinjer og klinisk praksis.

​Formål

  • at kvalificere nyansatte sygeplejersker til at yde sygepleje på et højt fagligt niveau og arbejde efter centrets visioner for sygeplejen. Dvs. at udføre, formidle, lede og udvikle en professionel sygepleje baseret på den nyeste viden, relevante teorier samt klinisk erfaring.
  • at udvikle den nyansatte sygeplejerskes kompetence til i samarbejde med patient og pårørende at identificere og analysere kliniske problemstillinger, samt at træffe reflekterede og fagligt begrundede beslutninger ud fra patientens situation og behov for sygepleje.
  • at skabe tryghed for den nyansatte ved at sikre, at den pågældende er kendt med og kvalificeret til de opgaver og funktioner, der skal varetages selvstændigt.

Metode

Metoden er et uddannelsesprogram med obligatorisk fagligt indhold. Uddannelsesprogrammet beskriver den viden og de kompetencer, som sygeplejersker i afsnittet skal tilegne sig jf. stillingsbeskrivelsen, og justeres ud fra den enkelte sygeplejerskes viden, erfaringer og behov. Denne vurdering foregår dels ved ansættelsen i dialog mellem sygeplejersken og nærmeste leder og dels undervejs i forbindelse med de fastlagte evalueringer sammen med den kliniske makker. I dette samarbejde aftales det, hvordan oplæring og undervisning skal foregå, og uddannelsesprogrammet tilpasses den nyansattes behov ud fra fastlagte evalueringer. 

Den nyansatte modtager uddannelsesprogrammet ved sin ansættelse, og den kliniske makker anvender det i den daglige uddannelse og oplæring. Uddannelsesprogrammerne kvalificeres og udvikles kontinuerligt i forhold til ændrede krav og ny viden på området. 

Uddannelsesprogrammerne er opbygget efter følgende punkter:

  • Hvad der skal læres: Beskriver de kompetencer, der ønskes udviklet, for at kunne imødekomme centrets visioner om en professionel praksis.
  • Hvordan der kan læres: Indeholder overvejelser om forskellige metoder, som den kliniske makker kan gøre brug af for at understøtte sygeplejerskens læreproces.
  • Evaluering: Omhandler fx små tests eller cases, dialog, fælles refleksion, audits af dokumentationen, mm. 
  • Litteratur: Der kan understøtte den læring, man stiler efter. En del er obligatorisk eller anbefalet litteratur, og der må påregnes læsning hjemme. Der henvises til forskellig litteratur, herunder videnskabelige artikler, der kan underbygge den specielle sygepleje, som tilbydes i afsnittet og som afspejler Hjertecentrets tilgang til sygepleje.

Afhængig af sygeplejerskens kompetencer har oplærings- og undervisningsperioden en varighed på mellem 3 måneder og 1 år i de almene afsnit og 1-1½ år på intensivafsnit.Redaktør