Kliniske makkerpar

​I Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme anvender vi kliniske makkerpar i uddannelses- og oplæringsforløbet for nye sygeplejersker. Klinisk makkerpar er en etableret relation mellem en nyansat og en mere erfaren sygeplejerske (seniormakker) i den første tid af uddannelsesforløbet. ​

​Formål    

  • at etablere et læringsrum, hvor nye sygeplejersker kan udvikle faglige og organisatoriske kompetencer til at varetage pleje og behandling til afsnittets patientgrupper på et højt fagligt niveau og andre opgaver og funktioner relateret til afsnittet og klinikken.
  • at nye sygeplejersker arbejder sammen med en erfaren sygeplejerske om løsning af arbejdsopgaver, i overensstemmelse med indhold og metoder i uddannelsesprogrammet, så arbejdsprocesser bevidst bliver anvendt som læreproces for den nye.
  • at nye sygeplejersker får styrket deres kompetencer til at anvende deres teoretiske viden i konkrete patientsituationer.
  • at skabe rum og tid til faglig dialog, hvor makkerparret udnytter hinandens ressourcer, viden og erfaringer på forskellige områder, dvs. lærer af hinanden.

Metode

Metoden går ud på, at den faglige relation mellem to sygeplejersker anvendes som en samarbejdsform mellem en ny sygeplejerske og en erfaren sygeplejerske i en aftalt periode. De daglige arbejdsopgaver anvendes som læreproces, hvor makkerparret arbejder sammen om løsning af opgaver samtidig med, at der foregår undervisning og oplæring af den nye. I makkerpar-relationen har den erfarne sygeplejerske også mulighed for læring, idet den erfarne gennem dialog og spørgsmål i relationen med den nye kan træne sine kompetencer til at modtage spørgsmål og reflektere over egen praksis. Makkerparrelationen kan således også være med til at styrke en spørgende kultur, der kan understøtte fornyelse og udvikling i de daglige rutiner. 

Uddannelses- og oplæringsforløbet for nye sygeplejersker tilrettelægges ud fra de enkelte afsnits uddannelsesprogrammer og ud fra de faglige og organisatoriske kompetencer, som afsnittet har defineret som nødvendige for at kunne varetage opgaven som sygeplejerske på kvalificeret vis i det pågældende afsnit . Der er i makkerpar relationen således fokus på, at sygeplejersken kan tilegne sig faglige kompetencer til at træffe kliniske beslutninger og handle i konkrete kliniske situationer samt organisatoriske kompetencer, som fx evne til at planlægge eget arbejde, skabe sig overblik over arbejdssituationen og i akutte situationer at kunne omprioritere egne arbejdsopgaver. 

Det er afdelingssygeplejersken eller den kliniske sygeplejespecialist, der etablerer det kliniske makkerpar på baggrund af den nye sygeplejerskes faglige og organisatoriske kompetencer. Desuden indgår overvejelser om kemi mellem den nyansatte og erfarne sygeplejerske. Der planlægges med fælles vagtplan i tjenestetidsplanen. Der afholdes inden for de første to uger en forventningssamtale mellem den nyansatte sygeplejerske og den erfarne sygeplejerske for at afklare roller og forventninger. Herunder aftales det, hvordan vejledning og oplæring kan foregå, og hvordan uddannelsesprogrammet og det kommende oplærings- og uddannelsesforløb tilpasses og individualiseres.  Afdelingssygeplejersken planlægger og deltager i dette møde.

Makkerparret aftaler realistiske mål for den enkelte dag hvad angår patientkategori, plejeopgaver og fremmøde. De øvrige kollegaer orienteres om makkerparrets planer for dagen. Der afsættes tid til, at makkerparret kan afrunde dagen med en kort feedback. I oplæringsperioden afholdes fastlagte evalueringer, hvor afdelingssygeplejersken eller den kliniske sygeplejespecialist deltager.

Den erfarne sygeplejerske tilrettelægger sin undervisning og arbejdsprocesser, så den nye sygeplejerske får mulighed for at omsætte det, hun har lært, til kompetencer dvs. til handlinger. Det betyder, at sygeplejersken gives mulighed for at:

  1. se hvordan
  2. reflektere og 
  3. tilegne sig bagvedliggende viden, samt 
  4. gøre sine erfaringer, altså øve sig


Redaktør