Intensiv specialuddannelse Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Her på siden kan du få overblik over specialuddannelsen i intensiv sygepleje og over de undervisningsaktiviteter, der foregår på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141. 

Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141 har stor uddannelsesaktivitet. Vi uddanner ca. 8 sygeplejersker i intensiv sygepleje årligt og modtager kursister i praktik under uddannelsen.

De cirkulærebestemte krav om optagelse på Intensiv specialuddannelsen er minimum 2 års klinisk erfaring fra anden afdeling end intensivafdeling. Hvis du ikke har de krævede 2 års klinisk erfaring fra anden afdeling, skal du søge om dispensation i samarbejde med uddannelsesansvarlig, før du starter på uddannelsen.

Uddannelsen er delt i 2 perioder samt en introduktionsperiode. Læs mere om perioderne herunder.

Specialuddannelsens formål

Sygeplejersken skal erhverve de nødvendige kundskaber og tekniske færdigheder for at kunne varetage funktionsområder som specialuddannet sygeplejerske på intensiv- og opvågningsafsnit m.v.

(Sundhedsstyrelsen 1997).

Mål for specialeuddannelsen

 • Sygeplejersken skal erhverve sig overblik over og sikkerhed i at varetage funktionsområdet.

 • Sygeplejersken skal selvstændigt kunne planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge personer i alle aldersgrupper med vekslende og ofte uforudsigelige plejebehov.

 • Sygeplejersken skal kunne anvende såvel for den kritisk syge patient relevant sygeplejefaglige teori og metode som den omfattende viden om sygdomslære og tekniske færdigheder fra det medicinske faglige område.

 • Desuden skal sygeplejersken kunne formidle sine kundskaber om intensiv sygepleje samt kvalitetsudvikle og samarbejde internt og eksternt om ydelserne.

(Sundhedsstyrelsen 1997)

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden starter ved ansættelse på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141 til specialuddannelsen påbegyndes. Introduktionsprogrammet indgår som en del af intensivuddannelsens samlede teoritimer og svarer til de første 6 måneder af uddannelsen.

I introduktionsperioden evalueres 1. gang med en af afsnittets mentorer. Evalueringen bliver foretaget ud fra specialuddannelsens uddannelsesmappe. Afsluttende evaluering foregår inden praktik i anden intensiv afdeling eller kort tid efter.

Alle sygeplejersker under intensiv specialuddannelse tildeles en mentor. Mentorordningen begynder efter 6 måneder i afsnittet og mentorerne er mentor for flere sygeplejersker. I introduktionsperioden vil de pædagogiske arbejdsmetoder være:

 • Bed-side læring i samarbejde med mentor
 • Refleksion i samarbejde med mentor
 • Teoretisk undervisning efter afsnittets uddannelses program.

Specialuddannelsens 1. del

6 måneders uddannelse kombineret med klinik.
I denne periode gennemgås 207 timers formaliseret teoriundervisning.

Undervisningen foregår i HRU på Gentofte hospital. I alt 7 ugers teorikursus, fordelt over ca. 6 måneder. Teorikurset afsluttes med en individuel skriftlig prøve, der bedømmes efter 7 trins-skalen, og som skal bestås med karakteren 02 eller derover.

Den teoretiske periode kræver forberedelsestid, og litteraturen forudsættes læst til undervisningen. Skønnet hjemmearbejde ca. 15-20 timer til hver teoriuge. Der gives ikke studiedage til teorikurset.

Den kliniske undervisning i denne periode foregår på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141 og vil være:

 • Bed-side læring med mentor
 • Refleksion.
 • kobling af teori og praksis.

Specialuddannelsens 2 del.

12 måneders klinisk uddannelse kombineret med teori og praktik på andet intensivafsnit. I denne periode arbejdes hen imod større selvstændighed og stigende kompleksitet i den intensive sygepleje, hvor teori koples til afdelingen. I den kliniske del af uddannelsen vil undervisningsmetoden være:

 • Bedside undervisning med mentor
 • Reflektionsøvelser med mentor
 • Formidling, hvor sygeplejersken under uddannelse skal vise at hun kan formidle faglig viden og problemstillinger.

Formål for praktikperioden

At kursisten i praktikperioden erhverver yderligere indsigt i bredde og variation indenfor intensiv sygepleje, observation og behandling. At kursisten gennem praktikperioden medvirker til at styrke samarbejdet mellem intensive afsnit til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Mål for praktikperioden

Kursisten skal sammen med praktikstedet udarbejde individuelle mål for praktikperioden. Der skal tages udgangspunkt i kursistens kvalifikationer, kompetencer og uddannelsesbehov, og målene skal indpasse i relation til de overordnede mål for den kliniske uddannelse.

Generelt om uddannelsen

Ved start på teoridelen af specialuddannelsen underskrives en uddannelseskontrakt sammen med uddannelsesansvarlig. For at kunne gennemføre uddannelsen skal du have været ansat på 33-37 timer om ugen. Uddannelseslængden vil blive forlænget ved en ansættelse på under 37 timer om ugen således at længden svarer til en fuldtidsansættelse i hele uddannelsesperioden (18 måneder).

Inden teorikurset aftales særlige aftaler under uddannelsen f.eks. hvorledes du ønsker at arbejde i weekender i forbindelse med teorikurset med afdelingssygeplejersken. Det er vigtigt at være opmærksom på at en kursusdag tæller for 7 timer.

I praktik i andet intensivafsnit planlægges med få vagter, hvilket kan have økonomisk betydning. Selve vagtplanen for praktikken planlægges af praktikstedet, og skal foreligge 4 uger før praktik start. Vagtplanen vil hovedsagelig blive planlagt med dagvagter fra mandag til fredag.

I forbindelse med opgaveskrivning, som skal foregå indenfor de sidste 3 måneder af uddannelsesforløbet, holdes en samtale med uddannelsesansvarlig om udarbejdelse af opgaven, valg af emne til opgaven og evt. ønske om opgavevejleder.

Afsnittets vejledere (Anne Langvad, Mette Møhl og Ingrid Greve) holder jævnligt konferencer om fordeling af kursisterne til opgavevejledning. Det er vores erfaring at det er en fordel at have et emne, evt. problemformulering parat, inden praktikken starter, så der også i praktik perioden fokuseres på den skriftlige opgave.

I forbindelse med opgaveskrivning planlægges i samarbejde med afdelingssygeplejersken dage til opgaveskrivning (4 dage hvis du arbejder 33 timer og 5 dage hvis du arbejder 37 timer).

Arbejdsproblemformuleringen skal ligge klar, før opgaveskrivningsdagene starter. Kriterier for udarbejdelse af skriftlig opgave udleveres fra uddannelsesafdelingen eller af opgavevejleder. Der er afsat 5 timer til vejledning, som ikke kan forventes at foregå i arbejdstiden. Der aftales en "deadline" med vejleder for færdiggørelse og aflevering af opgaven. Opgaven skal være færdiggjort 1 år efter teoretisk eksamen er bestået. ​​
Redaktør