Helle Krogh tiltrådt som professor

Den 1. april 2017 blev overlæge, dr.med. Helle Krogh Johansen udnævnt til klinisk professor i Klinisk Mikrobiologi ved Københavns Universitet indenfor området: Persisterende bakterielle luftvejsinfektioner.
Gennem et vikariat på børneafdelingen på Rigshospitalet i 1988 stiftede Helle for første gang bekendtskab med cystisk fibrose (CF). Her var hun med til at forberede antibiotikakure til børnene på CF-afdelingen. Og der var noget ved den afdeling og ved CF, der rørte hende. Hun kom hurtigt i gang med et forskningsprojekt, der gik ud på at finde kliniske markører for gener, der gav CF. Da CF-genet blev beskrevet i 1989, kunne hun som én af de første på området, sammen med børnelæger, kliniske genetikere og kliniske mikrobiologer publicere en artikel om genotypning og klinik i det anerkendte tidsskrift The Lancet, og det var med til at bane vejen for hendes videre forskning indenfor CF.

Gennem sin karriere har Helle beskæftiget sig med mange forskellige forskningsprojekter. I en periode arbejdede hun med forskning i rotter, hvor hun lavede en lungemodel, der kunne vise, hvordan en Pseudomonas aeruginosa lungeinfektion så ud og opførte sig. Det samme blev efterfølgende vist hos patienter med CF. Hun har også arbejdet med forskning i evidensbaseret medicin via systematiske reviews af forskningsartikler indenfor især svampeområdet. Denne forskning førte til, at der i dag er defineret nogle klare retningslinjer, der kan sikre større transparens i forskningsprojekter.

I 2004 indgik Helle i et forskningssamarbejde med professor Søren Molin på DTU, hvor de sammen ville undersøge, hvordan P. aeruginosa etablerer og tilpasser sig livet i CF-lungerne og bliver kronisk. Så gik hun gik i gang med systematisk at samle P. aeruginosa isolater sammen fra børn med CF. Det har hun fortsat siden 2004 med hjælp fra sekretærer og bioanalytikere på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og det har resulteret i en samling, som er unik i verden – systematisk samlet sammen fra første Pseudomonas-isolat frem til nu.

En stor del af de indsamlede bakterieprøver er blevet genomsekventerede for at få kortlagt P. aeruginosas fulde arveanlæg, som så kunne sammenholdes med undersøgelser af bakteriernes forandrings- og tilpasningsevner for at se, om der kunne findes en sammenhæng. Et af forskergruppens fund var, at 75% af de indsamlede Pseudomonas bakterier viste sig at være af samme klontype, fra de blev opdaget første gang til de blev kroniske – det vil sige, at bakterierne var persisterende. Dette fund tyder på, at den antibiotikabehandling, som benyttes i dag, ikke er i stand til at udrydde Pseudomonas-bakterierne 100%, men at det blot minimerer antallet af bakterier. De fandt også, at der til trods for regler for samvær mellem patienterne er en risiko for patient-til-patient smitte med P. aeruginosa.

Det er ambitionen, at Helle gennem sin forskning med tiden vil kunne finde nogle mønstre i de inficerende bakterier, der kan give en prognose for, hvordan det vil gå den enkelte patient med CF og andre kroniske luftvejsinfektioner, således at man kan tilpasse behandlingen og derved opnå den bedst mulige effekt. Der kan ses egenskaber i bakteriernes gener, som ikke kan aflæses i de kliniske diagnostiske tests. Det må betyde, at der er andre gener, der har indflydelse på fx resistensudvikling. Gener der ikke tidligere er beskrevet som havende relationer til resistens. På sigt er det håbet, at nogle af de fund, der gøres i laboratoriet, kan være med til at forbedre diagnostikken og bidrage til at give CF-patienterne og andre patienter med kroniske lungeinfektioner en bedre behandling.Systematisk indsamling af Pseudomonas aeruginosa bakterier fra CF-patienter. Efterfølgende hel genomsekventering kan give vigtig information om bakteriens tilpasning og udvikling og viden om genetiske relationer til andre P. aeruginosa bakterier dels fra den enkelte patient dels fra andre CF-patienter (illustration Postdoc Lea Sommer).   Professor, overlæge, dr. med. Helle Krogh Johansen ved professortiltrædelsen den 17. november 2017 (Foto: Tanya Møller Christiansen, CF-foreningen). 
Redaktør