Nye samarbejdspartnere i Glostrup

I forbindelse med fusionen har KMA overtaget betjeningen af Glostrup-matriklen hvad angår mikrobiologiske prøver samt infektionshygiejnefunktionen. 

KMA’s hygiejnesygeplejersker på besøg på Glostrup matriklen

​Overtagelse af Glostrup-matriklens mikrobiologiske prøver pr. 5. september 2015

v/ Vibeke Herner Clausen, Annette Dreyer og Sashia Liv Jensen

I 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital som bekendt samlet til ét hospital. Fusionen med Glostrup indebar, at vi fremover skulle udføre mikrobiologiske analyser for Glostrup-matriklen (bortset fra medicinsk afdeling), som hidtil havde sendt deres prøver til KMA, Hvidovre.

Det drejer sig ikke om et stort antal prøver, men alligevel er der mange ting, der skal tages med i planlægningen, når man får et helt hospital som nye kunder, bl.a.:

 • Vurdering af ressourcer og bemanding
 • Håndtering af en ny type prøver fra Øjenafdelingen på Glostrup-matriklen
 • Udredning af logistik og prøvetransport fra Glostrup til Blegdamsvej
 • Implementering af et nyt bloddyrkningssystem og nye prøvetagningsbeholdere på Glostrup-matriklen
 • Implementering af et nyt system for rekvisition og modtagelse af prøvesvar på Glostrup-matriklen
 • Information til hhv. klinikkerne på Glostrup-matriklen og internt på KMA
Implementering af et nyt bloddyrkningssystem på Glostrup-matriklen
En stor udfordring var, at Glostrup-matriklen havde et andet bloddyrkningssystem end det, vi bruger på KMA, RH, så de skulle således have nye bloddyrkningskolber. Samtidig skulle de medicinske afdelinger på matriklen fortsat betjenes af KMA, Hvidovre, hvilket resulterer i, at der på Glostrup-matriklen nu bruges to forskellige bloddyrkningskolber. Det komplicerer arbejdsgangene i de tilfælde, hvor patienter får taget mikrobiologiske prøver på både medicinske og ikke-medicinske afdelinger. 

Tæt samarbejde med Biokemisk Afdeling på Glostrup matriklen
Ved fusionen fik vi opsat et decentralt bloddyrkningssystem, som overvåges her fra KMA. Vi indgik et tæt samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling på Glostrup-matriklen, hvor der blev opsat et bloddyrkningsskab. Bloddyrkningskolberne dyrkes således i det skab, og kun de positive prøver sendes til vores afdeling. Med en 10 % positivrate undgår vi således at fragte de mange bloddyrkningskolber, som bliver negative og derfor ikke kræver yderligere håndtering. Hvad angår de positive kolber betyder dette en optimering i form af hurtigere diagnostik, idet de ikke først skal transporteres til Rigshospitalet, før de sættes under rette dyrkningsforhold.

Projektet har været en god læring for os alle til fremtidige projekter med opsætning af decentralt udstyr, da det har krævet en del i forhold til kommunikation, oplæring og samarbejde med personale fra et andet speciale. 

Information til Glostrup-matriklen
Fra centralt hold var der arrangeret nogle fællesinfomøder for hhv. ledere og medarbejdere på Glostrup. KMA deltog i alle arrangementer med præsentation af vores rekvisitionssystem samt uddeling af materiale om alt, hvad klinikkerne skulle vide for at kunne sende mikrobiologiske prøver til os.

Overordnet set er fusionen vellykket, og vi fik igennem hele fusionen stor hjælp fra personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling på Glostrup.  Der udestår stadig lidt usikkerhed omkring fordelingen af prøver til henholdsvis KMA, Hvidovre og KMA, RH pga. den delte betjening af Glostrup-matriklen. Vi kan ikke løse denne problemstilling ved en teknisk løsning, men gør hvad vi kan via en tæt dialog med klinikkerne på Glostrup-matriklen.

Overtagelse af infektionshygiejne på Glostrup 

v/ Ann Filippa Madsen

Som følge af fusionen mellem Rigshospitalet og Glostrup overtog KMA den 1. december 2015 den infektionshygiejniske funktion på Glostrup-matriklen. Serviceringen vil følge Rigshospitalets centerstruktur.

Ved overtagelsen er der tilført Infektionshygiejnisk enhed (IHE) 207 sengepladser på to matrikler, dvs. Glostrup og Hornbæk, til varetagelse af de nuværende hygiejnesygeplejersker. 

De centre, som berøres af fusionen, og som IHE fremover skal servicere, er:

 • Neurocenter: Senge på Glostrup inkl. Hornbæk, ambulatorier, anæstesi og intensiv og respirationscenter Øst, med hjemmerespiratorbrugere.
 • Hovedortocenter: Videnscenter for reumatologi og rygsygdomme inkl. to sengeafsnit, operationsafsnit, ambulatorier på hhv. HIH, GEH, FRB og RH.
 • Øjenafdelingen med sengeafsnit, operationsafsnit og ambulatorium med udefunktion på HIH, FRB og RH.
 • Diagnostisk center: Alle diagnostiske undersøgelsesfunktioner på begge matrikler inkl. Hvidovres medicinske senge.
 • Servicecenter: Servicefunktioner som rengøring, køkken, vedligehold, udstyr og om/nybygninger på Glostrup og Hornbæk, inkl. de medicinske sengeafsnit.​
Redaktør