Værdibaseret Sundhed i Hjertecentret

Værdibaseret Sundhed tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og i at tilrettelægge udredning, behandling, pleje og opfølgning ud fra hvad det er, der skaber værdi for patienten. Centret har altid haft dette fokus, men i en treårig projektperiode fra 2017-2019 blev fokus på, hvad patienterne oplever som værdifuldt og patientens samlede forløb, ekstra styrket.

Formål med Værdibaseret Sundhed
Værdibaseret Sundhed i Hjertecentret har som overordnet formål at bidrage til:

 • Øget faglig kvalitet
 • Forbedret sammenhæng i patientforløbet
 • Øget patienttilfredshed og styrket patientinddragelse
 • Effektiv ressourceudnyttelse

I vores forståelse tager Værdibaseret Sundhed udgangspunkt i den enkelte patients behov og i at tilrettelægge udredning, behandling, pleje og opfølgning ud fra hvad det er, der skaber værdi for patienten

I forbindelse med afslutningen af den tre-årige projektperiode udarbejdede centret en pjece og en række film (se nedenfor), som fortæller om nogle af de konkrete måder, som læger og sygeplejersker har arbejdet med at skabe værdi for patienten i centrets afdelinger/klinikker. 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har fulgt projektet om værdibaseret sundhed i hele den tre-årige periode. Deres evaluering kan ses i rapporten: Værdibaseret Sundhed i Rigshospitalets Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme - Evaluering af Region Hovedstadens forsøg med værdibaseret sundhed i en højt specialiseret hospitalsenhed.

Film 1: Formaliseret patientfeedback – at give patienterne en stemme

Film 2: HjerteLoungen – indretning efter patienternes behov

Film 3: One stop clinic – fra tre besøg til 30 minutter

Film 4: Hjemmebehandling – at kunne være hjemme 

Erfaringer fra vores center

Udover de konkrete eksempler i filmene, har det målrettede arbejde med Værdibaseret Sundhed gjort os mange erfaringer rigere.  

Erfaringerne har blandt andet været at:  

 • Det giver stor faglig mening og drivkraft at arbejde med værdi for patienten forstået som den enkelte patientens oplevelse af værdi i forløbet og som det bedst mulige faglige resultat for patienten på tværs af hele forløbet

 • Det, at skabe resultater på tværs af patients forløb kan være udfordrende for et højtspecialiseret hospital, som Rigshospitalet, der modtager patienter fra hele landet, Grønland og Færøerne. I mange tilfælde ser vi nemlig kun en lille del af det samlede forløb

 • At skabe sammenhæng, kræver derfor, at vi som højtspecialiseret hospital ikke kun ser os som en lille ø i patientens forløb, men også fokuserer på at samarbejde med det som ligger både før og efter behandlingen på Rigshospitalet

 • Realiseringen af Værdibaseret Sundhed kræver forandringer – både ledelsesmæssigt, organisatorisk og kulturelt.

Ambitionen videre frem

Værdibaseret Sundhed vil fortsat være en hjørnesten i centrets strategi og fremadrettede profil. Konkret arbejder vi videre med: 

 • At tage skridtet fra at høre patienternes oplevelser til at inddrage patienternes mere direkte i udviklingen af løsningerne

 • At styrke det perspektiv, hvor forskningsmæssige resultater og viden omsættes til værdi for patienten i praksis

 • At styrke sammenhæng i forløb til andre hospitaler - her kan der skabes værdi i det endlige resultat for patienten

 • At få gavn og viden af tilgængelige data

 • At skalere op og udbrede pilotprojekter til andre patientgrupper og være bevidste om, hvad "gevinster" omsættes til. 


Redaktør