Velkommen til Tværfagligt Smertecenter

Velkomstinformation for Tværfagligt Smertcenter med nyttige information til brug for patienters besøg i smertecentret.

Information til patienter og pårørende vedrørende behandling på Tværfagligt Smertecenter

Gang på Tværfagligt Smertecenter

Tværfagligt Smertecenter modtager patienter med kroniske smerter til ambulant vurdering og behandling. Hertil har smertecentret løbende forskellige forskningsprojekter om smerter og smertebehandling. Som en del af dit forløb vil du sandsynligvis blive tilbudt at deltage.

Hvornår har smertecentret åbent?

Smertecentret har åbent alle hverdage undtagen juleaftensdag, nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 1. maj.

Kort over Tværfagligt Smertecenter på Tagensvej.
Kort over Tværfagligt Smertecenter på Tagensvej.

Parkering

Der gælder specielle regler for parkering på Rigshospitalets område. Du kan parkere foran smertecenteret. Du kan få udleveret en parkeringstilladelse til p-pladsen ved smertecentret i forbindelse med konsultationer. På p-pladsen ved smertecentret forefindes to handicappladser, og der er elevator ved indgangen.

Nem-SMS

Vi tilbyder SMS-påmindelser om ambulante tider i Tværfagligt Smertecenter. Som en del af dit forløb forventer vi, at du tilmelder dig denne service på www.borger.dk. Du kan finde mere information i pjecen NemSMS.

Afbud

Det er meget vigtigt, at du møder til de aftalte ambulante besøg. Afbud skal ske i god tid, så den ledige tid kan udnyttes af en anden patient.

Hvis du ønsker at ændre din aftale, skal det ske senest tre hverdage før. Enhver ændring af aftaler vil medføre forsinkelse af dit forløb, da der ofte vil være flere ugers ventetid på en ny ambulant tid.

Sene afbud og udeblivelser uden afbud kan generelt ikke accepteres. Hvis du af uopsættelige grunde ikke kan møde til den aftalte tid, skal du hurtigst muligt melde afbud til sekretariatet. Gentagne tilfælde af sene afbud og udeblivelser uden afbud vil medføre afslutning fra smertecentret.

Personalet

Smertecentrets faste personale består af overlæger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, lægesekretærer, og mindfulness-instruktør. Herudover kan du i smertecentret møde forskningspersonale og studerende fra forskellige relevante fag

Behandlingsmål

Målet for behandlingen i Tværfagligt Smertecenter er at forbedre din livskvalitet ved, at:

 • Dæmpe dine smerter så meget som muligt
 • Give dig forståelse for din smertetilstand og de udfordringer, der følger med langvarige smerter
 • Hjælpe dig til at leve et aktivt liv som muligt
 • Undgå sygeliggørelse af din smertetilstand

Behandlingsforløb

Et gennemsnitligt behandlingsforløb varer ca. 10 måneder, men det kan variere betydeligt. Du vil blive tilknyttet en læge og en sygeplejerske, som vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Senere kan du blive tilknyttet en psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Din aktive medvirken under hele forløbet er forudsætningen for et godt resultat. Behandlingen er tværfaglig og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af din smertetilstand.

Fysiske forhold

Her indgår f.eks. behandling med smertestillende medicin, elektrisk nervestimulation gennem huden (TNS), Neurostimulator, hjælp til fysisk aktivering og aktiv træning (ikke massage) hos fysioterapeut eller via den kommunale genoptræning. I behandlingen af de fysiske forhold tilstræbes den bedst mulige balance mellem smertelindring, funktionsduelighed og bivirkninger.

Psykologiske forhold

At have kroniske smerter kan være meget svært at takle, og det kan være en god hjælp at tale med en psykolog om de følelser, tanker og problemer, der opstår, når man har kroniske smerter.

Det psykologiske forløb tager udgangspunkt i smerteproblematikken og teknikker til smertehåndtering. Forløbet indbefatter også afklaring af øvrige belastninger, der kan bidrage til øget overskud, som kan bruges til at gøre noget ved smerterne.

 • Samtalerne med psykologen kan således også dreje sig om behandling af angst og depression, eksistentielle temaer som mening/formål i tilværelsen samt instruktion i diverse afspændingsteknikker og meditationsteknikken mindfulness.
 • Det psykologiske forløb er ikke som at gå til en almindelig privatpraktiserende psykolog. Typisk vil der være længere tid mellem konsultationerne i smertecentret, og forløbet vil ofte køre over en længere periode.
 • Som en del af behandlingsforløbet har du også mulighed for at deltage i samtalegrupper med andre smertepatienter.

Sociale forhold

Det kan være svært at opretholde et aktivt erhvervsliv, når man har kroniske smerter. Socialrådgiveren kan orientere dig om de muligheder, der findes, når man ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår. Socialrådgiveren kan også yde bistand i forhold til f.eks. ansøgning om hjælpemidler og vejledning omkring ankesager.

Anden behandling af smertetilstanden

Så længe du er tilknyttet smertecentret, må du ikke gå til behandling for smertetilstanden andre steder, medmindre det er aftalt med din behandlingsansvarlige læge i smertecentret.

Transport og refusion af transportudgifter

Bopæl i Region Hovedstaden

Hvis du er berettiget til kørsel til og fra behandling i smertecentret, skal du, hver gang du aftaler ny tid, gøre os opmærksomme på, at der skal bestilles transport til dig til næste ambulante konsultation. I venteværelset forefindes en blanket om transportgodgørelse, som du skal udfylde og aflevere i receptionen.

Bopæl uden for Region Hovedstaden

Hvis du er berettiget til kørsel, skal du selv bestille transport via Befordringsservice på tlf. 70 15 35 15.

Kontoret har åbent: Onsdag kl. 8-14 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-16.

Hver gang du har været til behandling, skal du i receptionen rekvirere en bekræftelse på dit ambulante besøg, som du skal sende ansøgning om transportgodtgørelse til Befordringsservice.

Ved arrangeret transport kan der desværre forekomme en del ventetid både før og efter konsultationen.

Recepter

Recepter på smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin fornyes kun af smertecentrets læger, mens du er tilknyttet smertecentret. Recepter på anden medicin fornyes hos din egen læge. For yderligere
information om recepter, se pjecen ”Hjælp til din medicin”.

Tolk

Hvis du har behov for tolk, skal du kontakte smertecentret i god tid. Smertecentret accepterer ikke, at familiemedlemmer agerer som tolk under konsultationer i Tværfagligt Smertecenter.

Afslutning på Tværfagligt Smertecenter

Du vil blive afsluttet fra Tværfagligt Smertecenter, når du er velbehandlet, eller når vi har vurderet, at vi ikke kan tilbyde yderligere behandling. Vi vurderer, at du er velbehandlet når:

 • Din medicinske smertebehandling er optimal
 • Behandling af bivirkninger er optimal
 • Søvnforholdene er optimale
 • Fysisk aktivitet er genetableret
 • Du har tilstrækkelig viden om din smertetilstand
 • Du er nået til erkendelse/accept af smertetilstanden
 • Du tager ansvar for håndtering af smertetilstanden og smertebehandlingen
 • Din sociale rolle i familien og social aktivitet er genetableret
 • Din relation til arbejdsmarkedet er undersøgt, og en handlingsplan er lagt
 • Medicintilskud er ansøgt
 • Behovet for hjælp i hjemmet er vurderet og ansøgt
 • Dine særlige transportforhold er vurderet og ansøgt
 • Dine særlige behov vedrørende bolig er vurderet og ansøgt

Det kan blive nødvendigt at afslutte behandlingen i Tværfagligt Smertecenter tidligere, hvis:

 • Du ikke er motiveret for at indgå i et samarbejde med os
 • Behandling med stærk smertestillende medicin ikke kan stabiliseres
 • Et misbrug (alkohol, medicin etc.) afdækkes og ikke kan bringes til ophør
 • Det viser sig, at yderligere undersøgelser og/eller behandling i andet regi er nødvendig, og det skønnes hensigtsmæssigt at sætte behandlingen i smertecentret i bero i mellemtiden.

Den videre behandling hos egen læge

Når du afsluttes fra Tværfagligt Smertecenter, vil din behandlingsansvarlige læge sende et resumé af forløbet til din egen læge med anbefaling af den fortsatte behandling.

Genhenvisning og nye behandlingsmuligheder

Genhenvisning til Tværfagligt Smertecenter vil sjældent være aktuelt. Din egen læge kan altid kontakte overlægerne i smertecentret for rådgivning, vejledning og nærmere drøftelse af din tilstand.

Pårørendearrangement

Tværfagligt Smertecenter afholder jævnligt arrangementer for kærester og ægtefæller, voksne børn, forældre eller andre nære pårørende til patienter tilknyttet smertecentret.

Arrangementet har til hensigt at øge de pårørendes viden om smertetilstande og deres tværfaglige behandling. Desuden giver arrangementerne mulighed for at møde andre, der er tæt på én, der lever med kroniske smerter, og som oplever de vanskeligheder, som dette kan medføre.

For yderligere information om
pårørendearrangementerne, se smertecentrets pjece: ”Til dig, der kender en person med kroniske smerter”.

Tværfagligt Smertecenter logo
Redaktør