Sygefraværspolitik for Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

Politik omkring sygefravær for ledere og medarbejdere i Afdeling for Organkirurgi.

Formålet med denne politik er at skabe klarhed om retningslinjerne for sygefravær for både ledere og medarbejdere. Fokus er omsorg for både den enkelte medarbejder og for kollegerne.

Sygemeldinger

Sygdom meldes til arbejdspladsen så tidligt som muligt inden arbejdstidens begyndelse – i dagtiden altid til nærmeste leder på dennes telefon.

Hvad gør jeg, når jeg modtager en sygemelding fra en kollega? En sygemelding skal registreres på fremmødeplanen. Ved behov forsøges personale indkaldt.

Raskmeldinger

Af hensyn til vagtplanlægningen skal raskmelding gives så tidlig som muligt til den nærmeste leder, dog senest kl. 12.00 dagen før arbejdet kan påbegyndes igen, med mindre andet er aftalt med nærmeste leder.

Kommunikation mellem medarbejder og leder

Lederen har mulighed for at kontakte den sygemeldte medarbejder for at høre til, hvordan det går med medarbejderen og sygdommens varighed af hensyn til den fremadrettede planlægning på arbejdspladsen. Lederen må ikke spørge til sygdommens art medmindre medarbejderen selv bringer dette på bane.

Barns 1. og 2. sygedag

Medarbejderen har mulighed for, efter anmodning, at få hel eller delvis tjenestefri i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag, hvis det er foreneligt med forholdene i afsnittet.

Kosmetiske operationer

Er ikke at betegne som sygdom. Efter aftale med nærmeste leder kan gives fri uden løn.

Hvornår reagerer ledelsen?

Afdelingsledelsen og den nærmeste leder følger omfanget af fravær i afsnittet. Såfremt den nærmeste leder vurderer det nødvendigt , har han eller hun mulighed for at indkalde medarbejderen til en samtale. Der er forskellige former for samtaler som bruges i forskellige situationer.

Hvad er en forebyggende sygefraværssamtale?

Formålet er at tage fat i et eventuelt problem inden det vokser sig stort. Altså at forebygge at fraværet udvikler sig i en uacceptabel retning. Der udarbejdes et kort skriftligt referat med angivelse af indsatsområder, der underskrives af begge parter og lægges i personalesagen i centret. Medarbejderen vil få en kopi.

Hvad er en tjenstlig sygefraværs samtale?

Hvis der fortsat er et højt sygefravær, afholder den nærmeste leder en tjenstlig sygefraværssamtale med medarbejderen. Konklusion på samtalen med konkrete aftaler og evt. konsekvenser nedskrives, underskrives og lægges i personalesagen i centret. Medarbejderen vil få en kopi. Medarbejderen har mulighed for at medbringe en bisidder til sygefraværssamtalen.

Hvad er en obligatorisk sygefraværs samtale?

Skal afholdes inden for de første 4 uger af sygeperioden. Medarbejderen skal være sygemeldt ved indkaldelsen og ved afholdelsen af samtalen. Samtalen indberettes til kommunen ifølge sygedag- pengeloven § 7A. En obligatorisk samtale er en samtale, som er fremadrettet og konkret i forhold til at få medarbejderen tilbage på arbejdet.

Opfølgning på sygefravær

Det er lederens ansvar at følge op på en medarbejders sygefravær. Antallet af individuelle fraværsperioder vil altid være tilgængelig for den enkelte hos den nærmeste leder.

Redaktør