Studerende med kroniske smerter

Information til studerende omkring rettigheder og muligheder for hjælp ved kroniske smerter.

Formålet med denne pjece er at vejlede om, hvilke rettigheder og muligheder for hjælp, man har som studerende med kroniske smerter.

Hvad kan jeg søge hvor?

Når man skal finde ud hvordan og hvor man kan søge hjælp i Danmark, er det vigtigt at kende sektoransvarlighedsprincippet. Princippet handler om, at du får hjælp der hvor kendskabet til behovet er størst.
Det betyder, at de forskellige offentlige sektorer hver især har en opgave i forhold til indsatsen over for mennesker med nedsat funktionsevne. 

 • SU, handicaptillæg, specialpædagogisk støtte (SPS) og hjælpemidler til studie, skal søges via dit studiested og www.SU.dk
 • Tilskud til boligudgifter, hjælpemidler til hjemmet, boligindretning, hjælp til at komme på arbejdsmarkedet, kan søges via din kommune og udbetaling Danmark.


SU og handicaptillæg

Når du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og er studerende på en videreuddannelse, hvor du modtager SU, har du mulighed for at søge om handicaptillæg.

Betingelser for handicaptillæg:

 • en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er årsag til betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde/studiejob.
 • din lidelse skal medføre en betydelig funktionsnedsættelse og være lægeligt dokumenteret
 • modtage SU eller slutlån
 • gå på en videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at hvis du er i stand til at arbejde i 5-6 timer om ugen eller fuld tid i 5-6 uger i årets ferier eller undervisningsfri perioder, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg.

Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, der vurderer, om du vil være i stand til at påtage dig et erhvervsarbejde med de ressourcer, du har. Styrelsen vurderer ud fra arten og graden af din funktionsnedsættelse, og på baggrund heraf samt funktionsnedsættelsens betydning for din evne til at påtage dig et
erhvervsarbejde.

Vær opmærksom på at du har mulighed form at søge om tillæg af SU klip ved sygdom eller andre særlige forhold. Du kan læse mere på www.su.dk

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte er til personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at man har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever. Målgruppen for Specialpædagogisk Støtte er bred og inkluderer høre- og synsvanskeligheder, læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed), psykiske, neurologiske og fysiske lidelser.
 

SPS kan søges til både videregående uddannelser og til nogle ungdomsuddannelser.

Generelle betingelser du skal opfylde for at få SPS:

 • Du skal være optaget på en SU-berettiget uddannelse.
 • Din funktionsnedsættelse skal være forårsaget af en varig lidelse.
 • Du skal have formel dokumentation (fx fra en speciallæge, psykiater el. lign.).
 • Du skal være studieaktiv.
 • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.

Eksempler på støtteformer:
Støttepersontimer, hjælpemidler, skrivetolk, diktafon, sekretærhjælp, ekstra tid til eksamen mm.

Du skal kontakte studievejlederen på dit uddannelsessted for at få vejledning og ansøge om SPS. Du kan læse mere om SPS her: http://www. spsu.dk/ eller på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Studenterrådgivningen

Som udgangspunkt kan du altid henvende dig hos din studievejleder på din uddannelsesinstitution for hjælp i forhold til gennemførelse af studiet.

Du kan derudover søge hjælp hos Studenterrådgivningen, som tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på videregående uddannelser samt på SU-godkendte uddannelser. Studenterrådgivningen tilbyder hjælp og samtaler individuelt, anonymt, i grupper og telefonisk. Hjælpen er for de studerende der oplever problemer som griber forstyrrende ind på deres evne til at studere.
Få hjælp til : eksamensangst, studieteknik, studietvivl, angst, stress, ensomhed, økonomi, sociale ydelser m.fl. For mere information: www.srg.dk

Tilskud til boligudgifter

Som studerende har du mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken. Bor du i en fremlejet bolig eller i et forældrekøb kan du også søge om boligstøtte. Du kan læse mere om og søge boligstøtte
på www.borger.dk. Her kan du også lave en beregning af boligydelse.

Særlig støtte til høje boligudgifter § 34

SU modtagere kan i visse tilfælde også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter efter Aktivlovens § 34, hvis de er kommet ud af et parforhold og/eller har høje forsørgerudgifter til børn. Der skal være søgt boligstøtte først. Henvend dig i din kommune for at søge.

Tilskud til medicin og andre nødvendige udgifter

Du har mulighed for at søge om tilskud til rimeligt begrundede og nødvendige enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold.

Der kan søges om tilskud til eksempelvis:

 • Rimeligt begrundede og nødvendige udgifter
 • Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • Flytteudgifter
 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • Dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • Din familiesituation
 • Din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • Typen af ekstraudgift og om ekstraudgiften, falder ind under en anden lovgivning.
 • Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.
 • Som studerende medregnes studielån som indtægt også selvom du ikke har optaget lånet.

Hjælpemidler

Som studerende med nedsat funktionsniveau har du mulighed for at søge om hjælpemidler til hjemmet efter Servicelovens § 112- §113. Hjælpemidler kan bevilges til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Der kan søges om hjælpemidler i hjemmet som eksempelsvis toiletforhøjer, badestol, ståstol til køkken, glidelagen, skinner, krykker, kørestol osv.

Boligindretning

Der kan søges om vurdering af boligændringer i hjemmet efter Servicelovens § 116. F.eks fjernelse af dørtrin eller gelænder.

Handicapbil

Det er muligt at søge om handicapbil efter Servicelovens § 114. Støtte til køb af bil ydes til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

 1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
 2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
 3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Hjælpemidler, boligindretning og handicapbil søger man om i kommunen.

Handicapparkeringsskilt

Har man betydelig nedsat gangfunktion kan man søge om handicapparkeringsskilt. Det søges der om hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice www.handicap.dk

Isbryderordning

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Under Isbryderordningen kan arbejdsgiveren i en periode på op til 12 måneder få tilskud til den nye medarbejders løn.

 • En Isbryder skal have gennemført en erhvervsfaglig eller teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Ansættelsen som Isbryder skal være begyndt senest 2 år efter afsluttet uddannelse.
 • Isbryderen skal mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen er rettet imod.

Næsten færdiguddannet

Inden du bliver færdiguddannet, er det en god idé at undersøge dine muligheder og rettigheder i forhold til medlemsskab af A-kasse og fagforening, i forhold til dagpenge og generel vejledning.

Støtteforanstaltninger på arbejdsplads

Når man er færdig med studiet og bliver ansat, er det muligt at søge om støtte. Som ansat i en virksomhed med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan man søge om forskellige støttemuligheder hos kommunen, som en hjælp til at fastholde sit job:

 • hjælpemidler på arbejdspladsen
 • Personlig assistance
 • Arbejdspladsindretning
 • Sygedagpengelovens § 56 ordning pga langvarigt fravær eller kronisk sygdom.
Tværfagligt Smertecenter's logo
Redaktør