Recipient ægdonation, Behandlingsvejledning

Information til par og enlige, som er modtager af et ubefrugtet æg fra en anden kvinde. Indeholder information om lovmæssige krav, selve ægdonationsbehandlingen og bivirkninger.

Behandlingsvejledning til par/enlige, som modtager ubefrugtede æg fra en anden kvinde

Donationsformer:

Med lovændringen, der trådte i kraft 1.oktober 2012, er der kommet valgfrihed med hensyn til donationsform. Det betyder i praksis, at der her i afdelingen kan tilbydes behandling med 4 forskellige donationsformer. De bliver beskrevet nedenfor, og det er vigtigt, at I inden donationen har besluttet jer for, hvilken type donation, der tiltaler jer. Det er nemlig ikke muligt senere at ændre jeres valg, da ægdonoren er bestemt efter hvilken type donation, I har besluttet jer for. I vil senere med jeres underskrift bekræfte jeres valg af donationsform.

 • Anonym donation: I som par og et eventuelt barn vil kun blive informeret om basisprofil, og det vil i praksis sige donors alder, hår-, hud- og øjenfarve samt donors højde og vægt. Desuden hendes blodtype, hvis den kendes af os. Anonymiteten er gensidig forstået på den måde, at donor ikke kan få oplysning om jer og et evt. barn, som måtte blive født.
 • Donation med udvidet profil: Ved ægdonation med udvidet profil er der tale om en ikke-anonym donation, hvor der er mulighed for at få flere oplysninger om donor på donationstidspunktet end det, der er indeholdt i basisprofilen. For eksempel kan der være givet oplysninger om donors erhverv, fritidsinteresser, uddannelse og lignende. Derimod er det ikke muligt at få oplysning om donors identitet på noget tidspunkt, og det vil heller ikke være muligt for et evt. barn at få oplyst donors identitet. Ligeledes vil donor aldrig kunne få oplysning om eventuelle børn, der er blevet til efter behandling med hendes æg. I skal være opmærksomme på, at det er donor, der bestemmer hvilke ekstra oplysninger, hun ønsker at give.
 • Åben donation: Ved åben donation er donors identitet ikke kendt af jer på donationstidspunktet, men donor har aftalt med Afdeling for Fertilitet, at det på et senere tidspunkt vil være muligt at få oplyst hendes identitet. Disse oplysninger skal I eller jeres barn indhente ved at henvende sig til Rigshospitalets Afdeling for Fertilitet. En udbredt form for åben donation er donation, hvor det er aftalt, at barnet som den eneste kan få oplyst donors identitet, når det fylder 18 år.
 • Kendt donation: Ved denne donationsform er det en kvinde, hvis identitet I er bekendt med, som donerer æg direkte til jer. Donor er også bekendt med jeres identitet, hvorfor jeres kendskab til hinanden selvsagt er gensidigt.


Hvilke krav er der til den kvinde, der afgiver æg (ægdonoren)

I loven om kunstig befrugtning er der ydermere fastlagt en række betingelser for, hvem der kan afgive æg. Med udgangspunkt i loven har Rigshospitalets Afdeling for Fertilitet opstillet følgende krav til kvinder, der ønsker at afgive æg:

 • At kvinden er sund og rask og ej ældre end 35 år
 • At kvinden er ud af en rask familie, hvori der ikke er kendte væsentlige sygdomme. Det være sig fysiske sygdomme såvel som psykiske sygdomme.
 • At kvinden er undersøgt for, om hun kan smitte med leverbetændelse (Hepatitis B og C), AIDS (HIV-virus) og syfilis.
 • At kvinden accepterer at modtage hormonbehandling, således at vi stiler mod at udtage 6-8 modne æg

En vigtig oplysning

Ifølge loven om kunstig befrugtning er vi forpligtede til at sikre, at du er bekendt med følgende:
”Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods  disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til afdelingen, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt”.

Ægdonationsbehandling – hvordan er forløbet

På Rigshospitalets Afdeling for Fertilitet har vi en venteliste til ægdonationsbehandling. På det tidspunkt, hvor vi kan tilbyde jer behandling, er der oftest gået lang tid siden, vi så jer til første samtale om ægdonation. I vil af den grund som hovedregel få en kort opfølgende samtale med læge og sygeplejerske i klinikken. I forbindelse med dette besøg foretages ultralydsskanning af livmoderen (gennem skeden), måles blodtryk, evt. tages     blodprøver og aftales analyse af sædprøve, såfremt dette ikke allerede er gjort.

Når donor er klar til ægudtagning, kontakter vi jer mhp. en dato for donation af æg og dermed aflevering af sædprøve. Sædprøven og den blå følgeseddel skal afleveres kl. 8.00 i sædlaboratoriet i Afdeling for Fertilitet, afsnit 4071 (midt på gangen til højre). Sædprøven laves som hovedregel i hjemmet.

Ved behandling med dobbeltdonation skal sæd bestilles. I vil få besked om hvordan og tidspunkt af den koordinerende sygeplejerske fra ægdonationsteamet. Vi kan ikke på forhånd vide, hvor mange æg der bliver udtaget. Normalt kan I regne med at modtage ca. 6-8 æg pr. behandling.

Vores erfaring viser, at omkring 60% af de æg vi udtager, bliver befrugtet og deler sig. De befrugtede æg vil om muligt blive dyrket til blastocyststadiet (5-6 døgn) og herefter blive frosset ned. Med jeres underskrift bekræfter i nedfrysningen, og vi må herefter opbevare de befrugtede æg i op til 5 år. I den eller de efterfølgende måneder vil vi gøre jer klar til at modtage befrugtede æg. I bestemmer selv, hvornår det skal være – dog holder vi lukket i juli og juledagene.

Hormonbehandling til dig der skal modtage æg (uden egen cyklus)

Indtil det bliver ”din tur”, skal du endelig forsætte med din eventuelle vanlige hormonbehandling.

Praktiske forhold vedrørende hormonbehandlingen

Ved samtalen i klinikken vil der typisk blive lagt recept på receptserveren på:

 • 100 stk. Østradiol-tabletter à 2 mg (genudlevering x 2)
 • 3 pakker (á 21 stk) Lutinus- stikpiller á 100 mg (genudlevering x 4)

Du skal påbegynde behandlingen med tablet Østradiol på 2. blødningsdag. (Første blødningsdag er den dag, hvor blødningen er godt igang). Fra 2. blødningsdag tages hver dag 1 stk. Østradiol-tablet 3 gange dagligt. Se side 7 og 8 for flere detaljer. Det er vigtigt, at du stopper med din eventuelle vanlige hormonbehandling (f.eks. ®Trisekvens).

Du bedes ringe til den koordinerende sygeplejerske første hverdag efter, at din blødning er startet mhp. at få en tid til ultralydsskanning. Den første ultralydsskanning finder sted på din 2.-3. blødningsdag.

Ring hverdage mellem kl. 900 og 10.00 eller mellem 13.00 og 14.00 på telefon 35 45 69 82 og fortæl, at din blødning er startet, og du evt. har påbegyndt behandling.

Vigtigt: I vil i e-boks modtage et samtykke (”erklæring og underskriftsformular - til optøning af befrugtede æg - Afdeling for Fertilitet, Rigshospitalet”) som skal underskrives og medbringes eller sendes via minsundhedsplatform.dk til afdelingen. 

Efter 10 dages Østradiol-behandling (12. cyklusdag) vil vi kunne foretage endnu en ultralydsskanning. Vi vil her kontrollere, om livmoderslimhinden er klar til at modtage befrugtede æg. Næste trin er opstart af behandling med progesteron (®Lutinus) og planlægning af tidspunkt for ægoplægning.

Særligt til dig som har egen regelmæssige menstruationscyklus

Har du regelmæssig menstruation (cyklus < 35 dage) kan vi planlægge at oplægge optøede befrugtede æg i din egen cyklus. På første blødningsdag (cyklusdag 1) skal du ringe til den koordinerende sygeplejerske mhp. at få en tid til ultralydsskanning. Får du menstruation i en weekend, skal du ringe mandag morgen. Vi vil så vidt muligt skanne dig på 2. cyklusdag. Alternativt 3. cyklusdag hvis du får menstruation i en weekend. Er skanningen som forventet, vil næste skridt være endnu en ultralydsskanning på cyklusdag 12. Er din cyklus kortere end 28 dage, vil vi foretage ultralydsskanning på cyklusdag 10-11. Når én ægblære er blevet tilstrækkelig stor (ca. 17 mm i diameter) skal du give dig selv en indsprøjtning med det ægløsende hormon (®Ovitrelle). Indsprøjtningen skal tages kl. 22 om aftenen. Vi planlægger tidspunkt for ægoplægning ud fra tidspunktet, hvor du har taget det ægløsende hormon.

Tilbageføring af befrugtede æg (ægoplægning)

Dette er oftest ret enkelt og tager få minutter. Som udgangspunkt lægger vi kun 1 befrugtet æg op ad gangen.

Hormonbehandling efter ægoplægning

Efter ægoplægning skal du fortsat tage 1 Østradiol-tablet 3 gange dagligt. Derudover skal du fortsætte med Lutinus stikpiller 1 stk. 3 gange dagligt i skeden. Det er vigtigt, at du fortsætter med hormonbehandlingen, indtil der er svar på graviditetsprøven.

Det er endvidere helt nødvendigt, at du fortsætter med både Østradiol og Lutinus såfremt graviditetsprøven er positiv – se nedenfor.

Har du fået oplagt æg i din egen cyklus, skal du som hovedregel ikke have hormonbehandling efter ægoplægningen.

Graviditetsprøven

Ca. 2 uger efter oplægningen skal der tages en graviditetsprøve. Prøven udføres som en blodprøve. Det er angivet på den skriftlige vejledning, som du får udleveret ved ægoplægningen, hvilken dag prøven skal tages. Såfremt prøven tages inden kl. 10.00, kan du ringe samme dag til sygeplejerskerne på det aftalte nummer med henblik på svaret.

Hvis graviditetsprøven er negativ, og du er i hormonbehandling, ophører du både med Østradiol-tabletterne og Lutinus stikpiller. Nogle dage efter vil du få blødning. Herefter kan du efter aftale med os påbegynde en ny ægdonationsbehandling.

Du kan også tage din normale hormonbehandling i den følgende måned og først derefter gå i gang med en ny behandling. Se side 7 og 8 for flere detaljer.

Husk, at afdelingen holder lukket i juli måned, hvorfor der aldrig gennemføres behandlinger i den måned. 

Hvor mange behandlinger tilbydes

Du tilbydes maksimalt 4 oplægninger af befrugtede donor-æg. Har du gennemgået reagensglasbehandling med egne æg forud for behandling med donerede æg, vil det få betydning for hvor mange donationsbehandlinger, der kan tilbydes.

Hvad er chancen for graviditet og fødsel?

Chancen for at få et barn ud af behandlingen er ca. 25% for hver ægoplægning.

Såfremt I opnår graviditet

Du aftaler tid til en ultralydskanning 3 uger efter, at graviditetsprøven er positiv.

Nedenstående er kun gældende for dig, der er i hormonbehandling

Efter positiv graviditetsprøve skal du fortsætte med hormonbehandlingen, både med Østradiol-tabletterne og med Lutinus stikpiller i skeden frem til ultralydsskanningen. Her vil du få yderligere instruktioner, men normalt fortsættes behandlingen med Østradiol-tabletter og Lutinus stikpiller til og med 10. svangerskabsuge.

Bivirkninger af hormonbehandling

Du behandles med en relativ stor dosis af det kvindelige kønshormon Østradiol. Dette kan give bivirkninger i form af fornemmelse af væske i kroppen, oppustethed og brystspænding.

Graviditetskomplikationer 

Al forskning tyder på, at graviditeter tilvejebragt med donoræg har en 2-3 gange øget risiko for svangerskabsforgiftning og forhøjet blodtryk i graviditeten sammenlignet med graviditeter tilvejebragt med egne æg. Dette kan medføre, at du skal have blodtryksnedsættende medicin i graviditeten, og at fødslen
sættes i gang før beregnet termin. Denne risiko stiger, hvis man er gravid med tvillinger. Vi anbefaler, at du fra 10. graviditetsuge opstarter forebyggende behandling med acetylsalicylsyre (®Magnyl á 150 mg) 1 tablet dagligt til og med 37. graviditetsuge mhp. at nedsætte risikoen for svangerskabsforgiftning.

Underskriftsformularer

Når I behandles med ægdonation, skal I underskrive to formularer – dels en formular, hvor I accepterer betingelserne for ægdonation – dels den almindelige erklæring om samliv og accept af behandlingen.

Til kvinder i behandling med ægdonation

Hvordan gør jeg forud for den hormonbehandling, der anvendes i forbindelse med oplægning af befrugtede æg. 

Til dig der normalt anvender hormontabletterne ®DIVINA

 • I måneden før du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, tager du 1 pakke Divina à 21 piller som du plejer. Samtidig med Divina tager du 1 stk tablet Østradiol à 2 mg. Efter de 21 dage stopper du med både Divina og Østradiol og venter på, at du får en blødning.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at  modtage et befrugtet æg. 

Til dig der normalt anvender hormonplastrene ®VIVELLE DOT

 • I måneden før du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, anvender du hormonplaster, som du plejer. Efter minimum 3 ugers plasterbehandling supplerer du med tablet Provera 2 tabletter à 5 mg dagligt i 10 dage. 
 • Herefter stopper du med Provera OG du tager hormonplasteret af uden at tage et nyt på. Derefter venter du på, at du får en blødning.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at  modtage et befrugtet æg. 

Til dig der normalt anvender hormontabletterne ®TRISKVENS

 • I måneden før du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, tager du kun de 12 blå og de 10 hvide tabletter i Trisekvens pakken. Du kasserer resten af pakken (de røde tabletter). Samtidig med de blå og hvide tabletter, tager du 1 stk tablet Østradiol à 2 mg. Efter de 22 dage stopper du med både Trisekvens og Østradiol og venter på, at du får en blødning.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at  modtage et befrugtet æg. 

Til dig der normalt anvender hormongelen ®DIVAGEL

 • I måneden før du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, anvender du gel, som du plejer. Efter minimum 3 ugers gelbehandling supplerer du med tablet Provera 2 tabletter à 5 mg dagligt i 10 dage.
 • Herefter stopper du med både Provera OG hormongel og venter på, du får en blødning.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at modtage et befrugtet æg. 


Til dig der normalt anvender p-piller fx ®MICROGYN

 • I måneden før du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, tager du minimum 1 pakke p-piller dvs. 21 stk. Herefter venter du på, at du får en blødning. Du må ikke starte på en ny pakke.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Dog tidligst 5 dage efter, du har taget sidste p-pille.
 • Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at modtage et befrugtet æg. 

Til dig der har regelmæssig menstruation

 • I den måned, hvor du ønsker at få oplagt et befrugtet æg, ringer du til sekretærerne på første menstruationsdag og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, aftaler vi, om du skal have lagt æg op i din egen cyklus, eller du skal starte på en hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at modtage et befrugtet æg. Det afhænger af din alder, cykluslængde og dit AMH tal.

Til dig der har regelmæssig menstruation og skal nedreguleres med ®Gonapeptyl

 • Inden opstart af Gonapeptyl er der foretaget en ultralydsskanning. Den fortages typisk 1 uge inden forventet menstruation. Du vil altid blive vejledt i, hvordan du tager indsprøjtningen af en læge og en sygeplejerske ifm. et besøg på afdelingen. 
 • Cirka 1 uge efter opstart af Gonapeptyl får du din menstruation.
 • Cirka 14 dage efter opstart af Gonapeptyl skal du skannes igen, og er den normal, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at modtage et befrugtet æg.

Til dig der ikke passer i nogle af kategorierne

 • I den situation vil personalet lægge en personlig plan

Hvordan gør jeg i eventuelle pauser mellem oplægning af befrugtede æg

 • Pauser mellem 2 æg-oplægninger kan være selvvalgte, eller de kan skyldes nedlukning af afdelingen pga. sommer- eller juleferie. For bedst at kunne styre din behandling anbefaler vi, at du fra 2. blødningsdag tager tablet Østradiol á 2 mg, 2 stk. dagligt. Efter 18 dage tager du også tablet Provera á 5 mg, 2 stk. dagligt i 10 dage. 
 • Herefter stopper du med både Østradiol og Provera og venter på, du får en blødning.
 • På første blødningsdag ringer du til sekretærerne og får en tid til skanning én til to dage senere. Hvis skanningen er i orden, starter du på en anden hormonbehandling, som forbereder livmoderen på at modtage et befrugtet æg.
 • Hvis du gerne vil holde mere en 1 måneds pause starter du blot på Østradiol igen på 2. blødningsdag og supplerer med Provera efter 18 dage.
Redaktør