Nyredonorers rettigheder

Information til patienter og pårørende

Vejledning om donorers ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, refusion af transportudgifter og eventuelt andre udgifter.               

Patientinformation

Denne pjece henvender sig til dig, der overvejer, eller har besluttet, at ville undersøges som mulig donor til en af dine pårørende. Pjecen erstatter ikke den mundtlige information, men er et supplement. Samtidig giver pjecen dig en mulighed for at informere dine pårørende, eller din arbejdsgiver om dine rettigheder.

Pjecen er udarbejdet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets vejledning om erstatningsordning for nyre-, lever- og knoglemarvsdonorer, november 2013.

Erstatningsordningen omfatter

 • Alle personer, der afgiver en nyre til en pårørende eller nær bekendt, hvor modtageren af nyren er bosat i Danmark. 
 • Alle personer, der gennemgår de nødvendige forundersøgelser, som skal afgøre, om man er egnet som donor. Det betyder at du kan få erstatning, selvom du ikke findes egnet som donor.

Hvem betaler udgifterne til erstatningsordningen?

Staten afholder alle udgifterne. Rigshospitalet udbetaler i første omgang erstatningen. Staten refunderer herefter Rigshospitalet beløbet.

Skal man sygemelde sig, afspadsere eller tage ferie under fraværet?

Du skal ikke  sygemelde dig, afspadsere eller tage ferie. Tal med din arbejdsgiver om at få fri til ambulante undersøgelser, indlæggelse og i rekreationsperioden.
Fortæl om erstatningsordningen, og vis eventuelt denne vejledning.
Er du arbejdsløs og modtager dagpenge, eller modtager du kontanthjælp fra kommunen, gælder de samme muligheder.

Hvad kan man få erstattet?

Tabt arbejdsfortjeneste, transport, parkeringsafgift og eventuelt andre udgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

Er du lønmodtager og udbetaler arbejdsgiveren ikke løn i den periode, du er uarbejdsdygtig, skal du have erstatningsbeløbet (løn inkl. feriepenge) udbetalt af staten. Vær opmærksom på at beløbet beskattes som B-indkomst.
Du eller din arbejdsgiver skal sende en officiel dokumentation fra arbejdsgiveren, som oplyser:

 • Dit navn, CPR-nummer og adresse
 • Antal fraværsdage/måneder
 • Totale bruttoløn inkl. feriepenge, der skal refunderes
 • Bankkonto nr./girokonto nr., hvortil pengene kan overføres
 • Kopi af lønsedler fra de sidste 3 måneder
 • Udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”

Er du lønmodtager og udbetaler arbejdsgiveren løn i den periode, du er uarbejdsdygtig, skal arbejdsgiveren have erstatningsbeløbet (løn inkl. feriepenge) udbetalt af staten.
Du eller din arbejdsgiver skal sende officiel dokumentation som oplyser:

 • Dit navn, adresse og CPR-nummer.
 • Arbejdsgivers navn, adresse og CVR nummer/SE nummer.
 • Refusionsperiode
 • Totale bruttobeløb inkl. feriepenge, der skal refunderes
 • Bankkonto nr./girokonto nr., hvortil pengene kan overføres
 • Kopi af lønsedler fra de sidste 3 måneder.
 • Udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”

Er du selvstændig erhvervsdrivende beregnes den tabte arbejdsfortjeneste ud fra din sidste årsopgørelse, årsregnskab eller lignende. Du kan eventuelt supplere med oplysninger om senere indtægtsstigninger eller nedgange.
Du skal sende officiel dokumentation som oplyser:

 • Dit navn, adresse og CPR-nummer.
 • Antal fraværsdage/måneder
 • Totale bruttobeløb for erstatningens størrelse (tabt arbejdsfortjeneste)
 • Sidste årsopgørelse, årsregnskab eller lignende.
 • Dokumentationen underskrives af revisor eller revisionsfirma.
 • Bankkonto nr./girokonto nr., hvortil pengene kan overføres
 • Udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”

Er du arbejdsløs og får dagpenge eller kontanthjælp fra kommunen, og bortfalder disse ydelser i fraværs- og uarbejdsdygtighedsperioden, kan ydelserne udbetales via erstatningsordningen. Vær opmærksom på at beløbet beskattes som B-indkomst.

Du skal sende officiel dokumentation fra din arbejdsløshedskasse eller kommune som oplyser:

 • Dit navn, adresse og CPR-nummer.
 • Fraværsperioden (dage/måneder)
 • Dagpenge- eller kontanthjælpssatsen. Det vil sige hvilket totalt bruttobeløb du er berettiget til i dagpenge eller kontanthjælp pr. uge/måned.
 • Bankkonto nr./girokonto nr., hvortil pengene kan overføres
 • Udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”

Transportudgifter

Udgifter i forbindelse med kørsel fra hjemmet og til Rigshospitalet, og retur, kan du få dækket eller tilskud til. Det gælder til ambulante undersøgelser, i forbindelse med indlæggelse og til ambulant kontrol efter donationen.

 • Du skal sende de originale rejseudgiftsbilag, for eksempel fly-, tog-, færge-og busbillet, taxabon, bro-bizz, sammen med udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”
 • Ved kørsel i egen bil sender du en opgørelse over det antal kilometer du har kørt, og datoerne for kørslen, sammen med udfyldt og underskrevet skema ”Refusion af omkostninger til nyre- og knoglemarvsdonorer”. Skemaet udleveres i klinikken.

Det udbetalte beløb er skattepligtigt, og du skal selv indberette det til SKAT.

Eventuelle udgifter til ophold og forplejning under rejsen og ophold refunderes ikke.

Andre udgifter

I ganske særlige tilfælde kan andre udgifter dækkes. Udgifterne skal have forbindelse med donationen, forundersøgelserne eller en lægelig vurdering, og kan for eksempel vedrøre hjemmehjælp eller børnepasning.
Husk at få dokumentation for udgifterne, hvis det bliver besluttet at du skal have hjælpen.

Hvordan søger man erstatning?

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste og transport udgifter skal du eller din arbejdsgiver sende eller aflevere til
Rigshospitalet
Afdeling for Nyresygdomme
Afsnit 2134
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Dokumentationen bliver herefter sendt til Rigshospitalets regnskabskontor, der udregner erstatningsbeløbets størrelse. Beløbet bliver derefter sendt til dig eller din arbejdsgiver. Der er ingen tidsfrist for ansøgningen. Der er ikke mulighed for at få udbetalt erstatningen forud.

Kan donors ægtefælle få refunderet udgifter?

Vælger din ægtefælle for eksempel at tage fri fra arbejde for at følge dig til forundersøgelse eller indlæggelse, bliver tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter for ægtefællen ikke refunderet.

Hvilken form for erstatning kan udbetales til donor, hvis pågældende bor i udlandet?

Når donor bor i udlandet, refunderer staten transportudgifter fra og til bopælslandet samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Nødvendig dokumentation skal være til stede. Staten refunderer ikke udgifter til ophold og forplejning.

Redaktør