Information om sæd fra sæddonor

Information omkring anvendelse af sæd fra sæddonor, samt forklaring på forskellige former for sæddonation.

Anonym sæddonor (Non-ID release)

Definition
Ved anonym sæddonation er følgende oplysninger, kaldet basisprofilen, tilgængelige om donor: højde, vægt, øjenfarve, hårfarve og hudfarve. Desuden er det muligt at få oplyst donors blodtype, hvor det vurderes nødvendigt af sundhedsfaglige årsager. Du/I og det/de børn der evt. opstår ved behandlingen vil aldrig kunne få flere oplysninger om donor. Anonymiteten gælder også for donor, der aldrig vil kunne få oplysning om eventuelle børn, der er blevet til efter behandling med hans sæd. 

Sæddonor med åben profil (ID-release)

Definition
Ved åben sæddonation er donors identitet ikke kendt af dig/jer på donationstidspunktet, men donor har aftalt med sædbanken, at det på et senere tidspunkt vil være muligt for et eventuelt barn at få oplyst donors identitet eller som et minimum visse yderligere oplysninger. Oftest er der tale om, at barnet vil kunne få oplyst donors identitet, når det er fyldt 18 år. Donor vil aldrig kunne udlægges som far til barnet eller få oplysninger om eventuelle børn, der er blevet til efter behandling med hans sæd.

Sæddonor med udvidet profil

Definition
Ved både Non-ID relase og ID-release sæddonation kan man vælge en sæddonor, hvor der er mulighed for at få flere oplysninger om sæddonor på donationstidspunktet end det, der er indeholdt i basisprofilen (højde, vægt, hårfarve, øjenfarve og hudfarve). For eksempel kan der i sædbankens donorkatalog været givet oplysninger om donors erhverv, fritidsinteresser, uddannelse, stemmeprøve, babyfotos og lignende.

Vigtige informationer

Ifølge loven om Assisteret Reproduktion er vi forpligtede til at sikre, at du/ er bekendt med følgende:

”Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du/I får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du/I melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du/I får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt”.

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan fremkomme oplysninger om arvelig sygdom hos donor, der medfører, at donor blokeres og ikke længere må anvendes. Blokering af donor kan finde sted mange år efter donationen, da nogle arvelige sygdomme først viser sig sent i donors liv. Såfremt din/jeres behandling med brug af donor sæd resulterer i fødsel af barn, og der hos donor fremkommer oplysninger der i henhold til Sundhedsstyrelsens gældende regler medfører blokering af donor, vil du/I blive underrettet frem til barnet fylder 18 år. Når barnet fylder 18 år vil det principielt kunne blive kontaktet direkte.

Redaktør