Information og samtykke ved anvendelse af sæd fra kendt sæddonor

Ved kendt sæddonation er donors identitet kendt på donationstidspunktet.

Label

Definition

Ved kendt sæddonation er donors identitet kendt af dig/jer på donationstidspunktet. Du/I vælger selv donor og er ansvarlig for at donor via en godkendt sædbank gennemgår udredning og nedfrysning af sæd. Du/I hæfter selv for udgifterne herved. Donor kan med sin underskrift acceptere behandlingen(dedikeret donor), hvorved han også vedkender sig faderskabet af et eventuelt barn, og barnet vil være donors lovlige arving. Undtaget fra reglerne om faderskabet er en kendt donor, der donerer til en kvinde, som er gift eller samlevende med en mand, som har givet sit samtykke til behandlingen og dermed accepteret faderskabet. 

Oplysninger

Ifølge loven om kunstig befrugtning er vi forpligtede til at sikre, at du er bekendt med følgende: ”Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til afdelingen, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt”. 

Label

Underskrift

Undertegnede anmoder efter nøje overvejelse om fertilitetsbehandling med sæd fra kendt sæddonor på ovennævnte vilkår. Afdeling for Fertilitet rekvirerer sæden fra sædbanken. 

Kvindens navn:                                        CPR:
Kvindens underskrift:                             Dato:

Donors navn:                                           CPR:
Donors underskrift                                 Dato: 

Såfremt der er en mandlig partner skal manden ved sin underskrift acceptere behandlingen og erklære: ” at skulle min hustru/samlever føde et barn/børn som følge af ovennævnte fertilitetsbehandling, vil jeg i enhver henseende betragte barnet/børnene som mit/mine og anse det/dem for min(e) lovlige arving(er)”.

Partners navn:                                          CPR:
Partners underskrift:                               Dato:

Redaktør