Indlæggelse til observation på sengeafsnit 48

Information om indlæggelse på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 i forbindelse med observation.

Dansk Hovedpinecenter råder over 6 sengepladser på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48. Disse sengepladser er tiltænkt patienter, der har brug for indlæggelse i forbindelse med medicinsanering, diagnosticering eller udredning.

 

Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 modtager patienter fra Dansk Hovedpinecenter til indlæggelse med henblik på observation og diagnosticering af hovedpine.

Årsag til indlæggelse

Der er planlagt indlæggelse med henblik på nærmere diagnosticering af din hovedpinelidelse. Formålet med indlæggelsen er at indsamle observationer, som kan give grundlag for den bedst mulige behandling af din hovedpine. Varigheden af indlæggelsen vil være mellem 3 og 10 dage. Det er lægen, der skønner, hvor lang din indlæggelse skal være.

Indkaldelse til indlæggelse

Du vil modtage et indkaldelsesbrev fra Dansk Hovedpinecenter i din e-boks.
Eventuelle spørgsmål vedrørende ventetid eller ændring af mødedato kan rettes til lægesekretæren på telefon eller på e-mail. Kontaktinformationer kan findes nederst i denne pjece. 

I ventetiden

Har du spørgsmål vedrørende din hovedpine eller medicinske behandling, bedes du kontakte sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter på telefon. Kontaktinformationen findes nederst i denne pjece. 

Selve indlæggelsen

Indlæggelsen finder sted på Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48 i hovedbygningen, 8. sal – østfløjen.

Der vil oftest være 6 patienter med hovedpine indlagt samtidigt. Der vil være 2-sengsstuer til rådighed, og du bedes natuligvis tage hensyn til din medpatient, der eventuelt følger et andet behandlingsprogram.

Du vil blive indlagt på ”stillestue” uden TV. TV forefindes dog i den fælles dagligstue. Der er ikke patienttelefon på afdelingen, men det er tilladt at medbringe mobiltelefon. Mobiltelefonen skal være slukket på din sengestue af hensyn til dine medpatienter.

Besøgende er velkomne på sengeafsnit 48. Der er ikke mulighed for orlov under indlæggelsen.

Indlæggelsesforløbet

På indlæggelsesdagen vil der blive optaget sygejournal ved speciallæge og nærmere plan for observation og undersøgelse vil blive lagt efter lægeligt skøn. Undersøgelserne kan eventuelt omfatte blodprøver, hjertekardiogram, CT- eller
MR-skanning af hovedet samt en rygvæskeprøve. Til sengeafsnit 48 er tilknyttet sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som er særligt uddannede i at observere hovedpinepatienter.

Med til observationerne hører sædvanligvis udspørgen om symptomer, smertescoring samt eventuelt udfyldelse af skemaer.

Der vil være planlagt stuegang mandag, fredag og eventuelt onsdag ved behov. Der er altså ikke planlagt aktiviteter alle indlæggelsesdagene. Ved stuegang vil den opstillede plan blive gennemgået og eventuelt tilrettet.

Som udgangspunkt skal du anvende din sædvanlige medicin for hovedpine og eventuelle andre lidelser under indlæggelsen, dog kan enkelte undersøgelser nødvendiggøre en pausering af visse præparater (blodfortyndende medicin og
lignende).

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen vil du igen blive fulgt ambulant hos lægerne og sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter.

Sygeplejegruppens telefon

Sygeplejegruppenstelefon kan bruges til at du kan stille spørgsmål til din behandling. Kontaktinformation findes nederst i pjecen. 

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør