IVAC - behandling med

Behandlingen IVAC strækker sig over 5 dage med kemobehandling og væskebehandling. Behandlingen består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Behandling med IVAC

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet IVAC, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen IVAC strækker sig over 5 dage med kemobehandling og væskebehandling i 5 dage. Behandlingen består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  
Navnet IVAC kommer af de præparater, der indgår:

I = Ifosfamid (kemoterapi)
V = Vepesid/Etoposid (kemoterapi)
AC = Ara-C/cytarabine (kemoterapi)

IVAC gives ofte sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece. Hvis du skal have Rituximab sammen med din behandling vil behandlingen med IVAC tage 6 dage. 
Derudover gives IVAC ofte skiftevis med en anden behandling, kaldet CODOX-M. Denne behandling er også beskrevet i en selvstændig pjece. 

Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVK-anlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. CVK anlægges typisk den første dag i første behandlingsserie eller forud for den første behandling.

Intratekal behandling

Ved nogle sygdomstyper gives også intratekal behandling (IT-behandling) i forbindelse med IVAC. IT-behandling er behandling med kemoterapi i rygmarven, hvor man med en tynd kanyle stikker ind i rygmarven (lumbalpunktur) og tager væske ud, inden der indgives kemoterapi. Se desuden pjecen ”Rygmarvsprøve og rygmarvsprøve med intrathecal (IT) behandling”.

For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Sædvanligvis gives 4 serier. Hvis behandlingen gives sammen med CODOX-M får du som udgangspunkt skiftevis én serie CODOX-M og derefter én serie IVAC, til du har fået i alt 4 serier, dvs. 2 af hver. 
Det endelige antal behandlinger, og om det er kombinationen af CODOX-M og IVAC, afhænger af netop din sygdom, og afgøres af din læge ud fra dit sygdomsbillede. 
Hvor lang tid, der går mellem to serier kommer an på dine blodprøver, da en ny serie altid vil begynde, så snart du er klar til ny behandling. Dine blodprøver viser om du er klar til ny behandling, og du vil blive fulgt tæt imellem behandlingsserierne.

Sådan gives behandlingen med IVAC

Behandlingen med IVAC starter, så snart dine blodprøver tillader det. IVAC gives under indlæggelse, da du skal have behandling i 14 timer de første 2 dage og i 11 timer de næste 3 dage. Hvis du også skal have Rituximab, skal du have dette den første dag, du er klar til behandling (dag 1). Det tager 1½ time, hvis du ikke har reageret allergisk tidligere. Hvis du ikke skal have Rituximab starter din IVAC-behandling først på dag 2.

Dag 1

 • Du skal have taget blodprøver forud for behandlingen, herefter får du udleveret medicin, der skal forebygge allergisk reaktion, det skal virke 30-60 minutter inden vi fortsætter
 • Antistoffet Rituximab kan gives over 1½ time, hvis du har fået stoffet tidligere uden allergisk reaktion. Hvis det er første gang, du skal have Rituximab, tager det omkring 4 timer, medmindre du får en allergisk reaktion.

Dag 2+3

 • Du skal vejes morgen og aften for at sikre at du ikke ophober væske.
 • Først kobles saltvand på det ene CVK-ben, det skal løbe i 5 timer. Du får også vanddrivende medicin i droppet.
 • På det andet CVK-ben kobles et drop med kemoterapi. Først etoposid, der skal gives over 30-60 minutter, dernæst cytarabin, der gives over 3 timer.
 • Efter ca. 5 timer får du et tredje kemostof, ifosfamid, der gives over 60 minutter.
 • Herefter skylles med forskellige væsker, for at beskytte dine nyrer.
 • Til slut, ca. 11 timer efter behandlingsstart gives cytarabin igen over 3 timer.
 • Du vil undervejs få vanddrivende og et præparat, der skal beskytte din blære i droppet flere gange i løbet af dagen. 
 • Du vil også få øjendråber 4 gange om dagen. 

Dag 4+5+6

 • Du skal vejes morgen og aften for at sikre at du ikke ophober væske.
 • Først kobles saltvand på det ene CVK-ben, det skal løbe i 5 timer. Du får også vanddrivende i droppet
 • På det andet CVK-ben gives etoposid, over 30-60 minutter.
 • Efter ca. 5 timer får du ifosfamid, der gives over 60 minutter.
 • Herefter skylles med forskellige væsker, for at beskytte dine nyrer.
 • Du vil undervejs få vanddrivende og et præparat, der skal beskytte din blære, i droppet flere gange i løbet af dagen. 
 • Den sidste dag skal du også have kemoterapi i rygmarven (IT-behandling), hvis det er planlagt.
 • Hvis du får antistoffet Rituximab sammen med behandlingen, skal du også have dette den 6. dag.

Dag 7

 • Du skal have injektion med vækstfaktor i dag.

Herefter blodprøver ca. hver anden dag, indtil du er klar til ny behandling.

Understøttende behandling

For at mindske bivirkninger ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende medicin. 

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/ urinsur gigt. Drik derfor også 2 – 3 l væske på dagen, du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 

Sulfametoxazol med trimetoprim

Gives som forebyggelse mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Man kan have risiko for PCP når man er i behandling med kemoterapi. Det gives som tablet én gang daglig og tabletten bør indtages med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Aciclovir

Gives som forebyggelse mod herpesvirus. Når immunforsvaret bliver svækket på grund af kemoterapi, er der stor risiko for opblussen af herpes infektion og derfor får du aciclovir. Typiske bivirkninger er kvalme, hudkløe eller hududslæt. 
Injektion med vækstfaktor (filgrastim) Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller på låret. (Det kan dog også gives i flere dage, hvis du f.eks. skal have høstet dine stamceller.) Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende oplæres i at tage den selv, eller vi arrangerer at en hjemmesygeplejerske giver dig den.
Vækstfaktor kan give dig influenzalignende symptomer, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Desuden kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med IVAC:

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.
I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte præparater

Etoposid

Præparatet kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Husk god mundhygiejne og evt. mundskyllevæske. Præparatet kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme.

Ifosfamid

Blod i urinen

Ifosfamid kan irritere slimhinden i blæren. Dette viser sig bl.a. som blod i urinen. For at undgå dette, gives et præparat, der hedder mesna, i forbindelse med behandlingen.

Påvirkning af hjernen

Ifosfamid kan påvirke hjernen og give forskellige gener af den årsag, typisk hovedpine og træthed, Generne er ofte forbigående. Fortæl sygeplejersken eller lægen, hvis du har ovennævnte gener.

Påvirkning af nyrefunktion

Ifosfamid kan påvirke nyrefunktionen, dette forebygges med væskebehandling, og sjældent kan det svække hjertets pumpefunktion.

Cytarabin

Nerveskade

Cytarabin kan påvirke nervesystemet. Det kan vise sig ved problemer med at styre sine bevægelser, fx problemer med at gå eller styre en arm eller hånd i den rigtige retning. Nervepåvirkningen kan også vise sig ved sløvhed eller talebesvær. Hvis du oplever sådanne eller lignende problemer, er det vigtigt, at du siger det til personalet. Symptomerne forsvinder sædvanligvis gradvist af sig selv igen.

Røde øjne

Cytarabin kan give gener i øjnene i form af sviende, smertende, røde øjne, evt. med blødning. Derudover kan der forekomme lysfølsomhed, synsforstyrrelser og øjnene kan løbe i vand. Bivirkningerne kan forebygges ved brug af binyrebarkhormonholdige øjendråber eller binyrebarkhormon tabletter. Det er derfor, du får øjendråber under de første 3 dage af IVAC behandlingen.

Hjertepåvirkning

Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben. Andre almindelige bivirkninger er: feber, udslæt, hudkløe og påvirkning af vejrtrækningen.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

IVAC er en intensiv og anstrengende behandling, især hvis den gives sammen med behandlingen CODOX-M. De fleste vil have brug for sygemelding under hele behandlingen og måske også hjælp derhjemme i behandlingsperioden.
Hvad du selv kan gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed..
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør