Hvis du vil klage

Information til patienter og pårørende

I denne pjece kan du læse om dine forskellige muligheder for, at klage over behandlingen på det afsnit, hvor du er blevet behandlet.

Forskellige muligheder for at klage

Hopspitalet

Du har altid mulighed for, at henvende dig til det afsnit, hvor du er blevet behandlet, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået. Hvis du har oplevet forhold, som du ikke synes levede op til dine forventninger - f.eks. serviceniveauet, omgangstonen, plejenormeringen, de fysiske rammer eller maden kan du også henvende dig til det afsnit hvor du er blevet behandlet. 

Du kan henvende dig direkte til det involverede personale, eller du kan klage til ledelsen på det afsnit, hvor du er blevet behandlet, afdelingens ledelse, centerledelsen eller hospitalsdirektionen.

Styrelsen for Patientklager

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. 

Sundhedsfaglig behandling kan være:

 • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
 • Pleje og genoptræning
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersonalets tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Du kan vælge, at klage over

 1. Selve behandlingsstedet.
 2. En eller flere konkrete sundhedspersonaler. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonalet.

Hvis du vil klage over sundhedsfaglig behandling til Styrelsen for Patientklager, bliver du inden for 4 uger tilbudt en samtale med afsnittes sundhedspersonale. Dette kaldes en dialogsamtale, og vil ofte foregå med det sundhedspersonale, der har behandlet dig. Det giver dig en unik mulighed for, at tale med dem om, hvordan du oplevede din behandling. Du har måske nogle uafklarede spørgsmål, du godt vil stille. Det kan også være, at du har brug for at høre dem forklare, hvorfor de handlede, som de gjorde.

Patientvejleder

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge at klage over, eller hvordan du kan klage, kan du enten rette henvendelse til Styrelsen for Patientklager eller en patientvejleder i regionen.

Tidsfrister for klage

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt 5 år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagefristen afkortes til 2 år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Patientrettigheder

Regionen skal overholde dine patientrettigheder som f. eks. retten til frit og udvidet frit sygehusvalg og reglerne om maksimale ventetider. Hvis du mener, at regionen har tidsidesat dine rettigheder, kan du i mange tilfælde klage til Styrelsen for Patienklager.

Utilsigtede hændelser

Man kan blive udsat for en utilsigtet hændelse. Det er du måske, hvis du som patient eller pårørende har oplevet brist eller mangler i sikkerheden. Denne brist eller mangel førte til, at du eller din pårørende blev skadet eller kunne være blevet skadet, hvis det ikke var blevet opdaget.

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerheds Database. Det kan dreje sig om hændelser, der har fundet sted på hospitalet, plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser indrapporteres via

Du kan klage via

Du kan også kontakte patientvejlederen

Patientvejledningen
Afsnit 4102
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø,
Telefon 38 66 66 44
E-mail: csu-patientvejledningenrigshospitalet@regionh.dk

Du kan læse mere om emnet

 • Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24. september 2016.
 • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet, senest ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013.
 • Bekendtgørelse om patientrådgivere
 • Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stps.dk - eller kontakt patientvejlederen for hjælp.
 • www.borger.dk
 • www.sundhed.dk
 • www.rigshospitalet.dk
Redaktør