Høreapparat til børn

Heri findes information om høreapparat til børn.

Audiologisk afdeling har to afsnit:

 • Audiologisk ambulatorium beliggende i opgang 3B, st. tv samt
 • Hørepædagogisk afsnit beliggende i opgang 3A, 1 sal, th.

I Audiologisk ambulatorium undersøger man børn, hos hvem der er mistanke om eller konstateret hørenedsættelse, og der tilbydes en behandling.
Det hørepædagogiske afsnit tager sig af høreapparattilpasningen,
udleveringen af høreapparater
samt vejledning.

Der skal ikke betales for undersøgelser og høreapparater.

Audiologisk ambulatorium:

I Audiologisk ambulatorium foretages lægeundersøgelse og forskellige former for høreundersøgelser. Hvilke høreundersøgelser dit barn bliver
tilbudt afhænger bl.a. af barnets alder.

Det første besøg

Hvis det er første gang, du kommer på Audiologisk afdeling med dit barn, vil lægen bl.a. ud fra høreundersøgelsen tage stilling til, om dit barn vil have gavn af at påbegynde en høreapparatbehandling. Er der konstateret en blivende hørenedsættelse hos barnet, vil lægen tilbyde undersøgelser for om muligt at finde årsagen til hørenedsættelsen.
I nogle tilfælde vil lægen henvise dig og dit barn til en samtale med en audiologopæd på det hørepædagogiske afsnit med henblik på vurdering af, om der skal iværksættes en behandling med høreapparater.

Hørepædagogisk afsnit:

Det første besøg

Du og dit barn vil komme til en samtale med en audiologopæd. Audiologopæden vil informere om evt. behov for at iværksætte en høreapparatbehandling. Audiologopæden bliver jeres kontaktperson
i forhold til høreapparatbehandlingen af barnet.
Hvis dit barn skal have høreapparater, tages der aftryk til ørepropper i vores ørepropteknik, og I vil få en ny tid til tilpasning af høreapparater.

Audiologopæden vurderer, hvilke høreapparater der er bedst egnede til dit barn og tilpasser dem på dit barn.

Du vil modtage en grundig instruktion i, hvordan et høreapparat anvendes og vedligeholdes. Du vil få information om, hvad man kan forvente sig af
resultater og reaktioner efter, at barnet har fået høreapparater.

Ved den første tilpasning af høreapparaterne kan det vise sig, at ørepropperne ikke sidder helt korrekt i ørerne. Hvis det er tilfældet, vil vores ørepropteknik rette ørepropperne til, så de passer, eller tage aftryk af ørerne til nye propper. Du vil få en ny mødetid til tilpasning af høreapparaterne på Hørepædagogisk afsnit.

Det første år dit barn bruger høreapparater, vil audiologopæden typisk kontrollere og justere apparaterne tre til fire gange afhængig af, hvordan dit barn reagerer på apparaterne. Når den endelige indstilling i høreapparaterne er fundet, er der som oftest ikke behov for flere besøg på afdelingen, før dit barn bliver indkaldt til en kontrolundersøgelse.

Kontrolundersøgelse i Audiologisk ambulatorium

Hvis dit barn er påbegyndt en høreapparatbehandling, modtager I en skriftlig indkaldelse til kontrol i Audiologisk ambulatorium. Vi bestræber os på, at dit barn også får en tid til kontrol af høreapparater hos audiologopæden samme dag. En fuld kontrol varer således ca. 2-3 timer. I tilfælde af at dit barn er tilmeldt en sms-påmindelse kan der ske det, at barnet både får en SMS med den tidlige tid til læge og høreprøve og en SMS med tiden til efterkontrol hos audiologopæden. Dit barn skal da møde til den tidlige tid, da tiden til høreprøve og lægesamtale altid ligger før kontrol hos audiologopæd.
Børn under ca. 3 år indkaldes sædvanligvis til kontrol ca. hver tredje måned. Børnehavebørn indkaldes ca. hvert halve år, og skolebørn indkaldes ca. én gang om året. Det vurderes dog altid individuelt, hvor hyppigt det enkelte barn skal til kontrol. Intervallet mellem kontrollerne afhænger bl.a. af de resultater vi opnår ved høreprøverne. I Audiologisk ambulatorium vil der blive foretaget en ny høreundersøgelse, hvorefter I taler med lægen, der undersøger dit barn.
Det konstateres, om barnets hørelse og øreforhold har ændret sig siden sidste undersøgelse.

Kontrolundersøgelse på Hørepædagogisk afsnit

Hos audiologopæden kontrolleres høreapparaterne, og lyden justeres, hvis dette er nødvendigt. Nogle gange vil audiologopæden vurdere, at der er grund til at skifte til en anden høreapparattype.

Når garantiperioden på apparaterne er ved at udløbe, vil man altid ombytte dem med nogle nye.

Der findes flere forskellige tekniske hjælpemidler, som kan være en yderligere støtte til barnet. Du kan tale med dit barns audiologopæd, om der er nogle hjælpemidler, dit barn kunne have glæde af (se side 3 om tekniske hjælpemidler).

Høreapparater

Det er vigtigt at vide, at man ikke bliver normalt hørende med et høreapparat. Man får en god støtte til den hørelse, man har, så man får adgang til alle sproglyde i vores tale og generelt kommer til at høre meget bedre. I støjende omgivelser vil man dog fortsat kunne have nogle problemer med at høre.

Når dit barn får høreapparat, er der mange ting, der ændrer sig i hverdagen. Pludselig kan barnet høre lyde, han/hun måske ikke har kunnet høre før. Det er med til at give en bedre taleforståelse, men også med til at give en bedre helhedsopfattelse af, hvad der foregår i omgivelserne. Støj kan virke lidt voldsom i begyndelsen, fordi den også bliver forstærket.

Dit barn skal vænne sig til den nye lyd, som kan føles unaturlig i starten. Nogle børn bliver med det samme meget glade for høreapparaterne, da de kan mærke den høremæssige forbedring og synes, det er spændende. Andre børn bliver kede af det, fordi de synes, det er ubehageligt at have noget siddende i ørerne, eller fordi alting lyder mærkeligt og fremmed.

Hjemme vil familien ofte kunne opleve, at barnet i en periode reagerer på høreapparaterne ved at blive mere passivt end ellers. Det skyldes, at barnet lytter til og oplever de mange nye lyde med opmærksomhed og nysgerrighed. Det kan også være, at barnet bliver meget aktivt og larmer og taler mere end normalt, da det nu skal udforske alle de nye lyde omkring sig.

Tilvænningsperioden med høreapparaterne kan vare mange uger. Hvis dit barn synes, det er for voldsomt eller bliver irriteret i ørerne, skal du kontakte audiologopæden, som vurderer, om høreapparaterne skal justeres eller ørepropperne slibes til.

I tilvænningsperioden er det vigtigt at have tålmodighed og tilskynde barnet til flittigt at bruge apparaterne. Det bliver så efterhånden en mere naturlig del af dit barns hverdag at bære høreapparat.

For at få det bedste udbytte af høreapparaterne, når tilvænningsperioden er overstået, er det vigtigt, at dit barn bruger apparaterne mest muligti alle vågne timer. Det er ikke kun i institution og skole, barnet har brug for at høre optimalt. I
hjemmet og sammen med kammeraterne er der også mange informationer, som er vigtige for talesprogsudviklingen, udvidelsen af ordforrådet og anden indlæring.

Valg af høreapparat

Når audiologopæden skal vælge et høreapparat til dit barn, sker det først og fremmest under hensyn til:

 1. hvor stort høretabet er
 2. hvilke toner høretabet har ramt
 3. alder
 4. øregangsforhold
 5. hørebehov

Der findes 4 typer af høreapparater:

 • Ørehængere/bag-øret apparater med øreprop (ØH/BTE)
 • Høreapparat med ledning (RIC)
 • I-øret apparat (kan anvendes til teenagere og voksne)
 • BAHS (knogleforankrede høreapparater til børn uden øregange, eller børn med ”flyde-ører”)

Til små børn bruger man typisk ØH/BTE. Børns øregang vokser hurtigt, hvilket betyder, at man jævnligt skal have lavet en ny øreprop. Ved brug af ØH er det kun øreproppen, der skal skiftes ud. Bruger man i-øret apparater skal hele høreapparatet sendes til fabrikken for at få lavet et nyt, der passer til øret. I den tid skal barnet undvære sit høreapparat, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Da små børn har meget små øregange er der ikke plads til i-øret apparater i deres ører. I-øret apparater er derfor ikke egnede til mindre børn.

På apparaterne med ledning (RIC apparater) er forstærkeren skilt fra højttaleren, som sidder i øregangen i en tilpasset prop. Når øregangen er stor nok til, at der kan placeres en højttaler i proppen, kan disse anvendes til børnene.

ØH findes i mange forskellige farver, og der findes klistermærker, man kan sætte på dem.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler (THM), som ud over høreapparaterne kan være en støtte for barnet i institution/skole og
fritid.
Til privat brug findes der teleslynger og FMsystemer, der kan tilsluttes fjernsynet, radioen, computeren, mobiltelefonen og musikanlæg. Der
findes forstærkere til ringesignalet i telefonen og til dørklokken, telefoner med indbygget forstærkning og telespole, vækkeure med forstærkning og/eller vibrator m.m.

En del høreapparater har en telespole, som kan bruges i f.eks. biografer, teatre og foredragssale, der har teleslyngeanlæg. I nogle skoler er der teleslyngeanlæg i enkelte klasser, og hvis der er behov, kan man få installeret en teleslynge til
fjernsynet i hjemmet.
Når høreapparatet sættes på telespoleindstillingen via en programomskifter, sendes lyden trådløst fra lydkilden til høreapparatet. Dit barn kan således høre filmen/læreren/taleren uden at blive forstyrret af støj fra omgivelserne.

FM-systemer er trådløse kommunikationssystemer, der opfanger talesignalet fra den, der taler, og videresender det tydeligt og uden forvrængning direkte til brugerens øre. Systemet består af en mikrofon, som f.eks. læreren i klassen eller
forældrene har på, og af en modtager, som kobles til høreapparatet. Derudover findes der Frontrow/soundfield systemer, der optimerer talesignalet
i klassen.

Hos audiologopæden på Hørepædagogisk afsnit kan du finde ud af, om dit barn vil have glæde af THM. Audiologopæden hjælper med at iværksætte en afprøvning. Hvis afprøvningen af udstyret er en succes, hjælper audiologopæden familien med at søge THM til brug i fritid og hjemme, via kommunens Hjælpemiddelcenter. Vi kan evt. anbefale udstyret, men ikke bevilge det. Den beføjelse har kommunen. Hvis der udelukkende er brug for THM i institution/skole tager PPR (Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning) sig af det. Det er under alle omstændigheder nyttigt at få foretaget en akustisk måling af de lokaler dit barn undervises i, hvis ikke det er gjort. Også dette kan PPR hjælpe med at iværksætte (se side 5, Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning (PPR)).

Værd at vide

Følgende afsnit er en hjælp til at finde svar på eventuelle spørgsmål, der måtte opstå. Der er henvisninger på de instanser, du kan få brug for at komme i kontakt med.

Ørepropper (ØP)

Efterhånden som dit barns øregang vokser, vil øreproppen blive for lille. Dette kan medføre, at øreproppen begynder at genere i øret, eller der kan komme tilbagekobling af lyden. Tilbagekoblingen medfører, at barnet og som oftest også omgivelserne kan høre en hyletone fra høreapparatet. Hvis disse problemer opstår, skal du henvende dig med dit barn i vores ørepropteknik, der vil tage nyt aftryk af øret for derefter at lave en ny øreprop. Den nye øreprop vil blive sendt hjem til jer så hurtigt som muligt.
En anden hyppig årsag til tilbagekobling af lyden er ørevoks, som fjernes hos egen læge.

Du kan også få hjælp i ørepropteknikken, hvis den øreprop, dit barn har fået udleveret ikke passer godt nok i øret. I ørepropteknikken vil proppen blive rettet til, så den kommer til at passe bedre.

Hvis dit barn har i øret-apparater, kan samme problemer opstå som med ørehængere. Du skal tage kontakt til dit barns audiologopæd og desuden henvende dig med dit barn i ørepropteknikken, der vil tage nyt aftryk af øret.

Man kan møde uanmeldt i ørepropteknikken (opgang 3C) mellem kl. 9.00 og 14.00. Det anbefales dog at ringe forinden og aftale tid med barnets øreproptekniker.

Justering af lyd i høreapparaterne

Hvis der i tiden mellem to kontroller bliver behov for at justere lyden i høreapparaterne, kan du kontakte dit barns audiologopæd og få en tid
til justering.

Service på høreapparaterne

Hvis et høreapparat går i stykker eller er ustabilt, er det høreapparatfirmaet, der skal se på det. Apparatet skal sendes til firmaets serviceafdeling, der vil stå for at checke det igennem og reparere fejlen. Husk at vedlægge et notat om, hvad der er galt med apparatet samt dit barns fødselsdato, navn og adresse.

Adressen til høreapparatfirmaet finder du i brugsanvisningen til høreapparatet.

De fleste høreapparater har en garantiperiode på fire år. I den periode kan der udføres gratis reparationer på apparaterne. Hvis garantiperioden er udløbet, skal dit barn have udleveret et nyt høreapparat i Hørepædagogisk afsnit efter nærmere aftale.

Batterier

Ved udleveringen af høreapparaterne får I en bestillingsseddel med på batterier. Batterier leveres inden for to arbejdsdage fra modtagelsen af bestillingssedlen.
Nogle batterier kan være dårlige og virker således kun kortvarigt eller slet ikke. Det kan ske, at en hel pakke batterier er dårlig, så man må tage hul på en ny. Bl.a. af denne grund er det en god idé ikke at vente for længe med at bestille nye batterier.

Tilbehør til høreapparaterne

Ved den første tilpasning af høreapparaterne udleveres det tilbehør, som skal bruges til vedligeholdelse af apparaterne. Når tilbehøret er brugt op eller slidt ned, kan du kontakte dit barns audiologopæd med henblik på at få udleveret
noget nyt.

Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning (PPR)

I PPR i jeres hjemkommune befinder de talehørekonsulenter sig, som audiologopæderne på Gentofte Hospital samarbejder med omkring dit
barn. Hvis du giver dit samtykke til det, vil talehørekonsulenten i jeres kommune få en kopi af det notat, der gøres efter hver kontrol på Hørepædagogisk afsnit, angående dit barns hørelse og høreapparatbehandling.

Det er PPR, der vurderer behovet for THM eller andre hjælpeforanstaltninger i institutionen/skolen. Dit barns audiologopæd kan etablere kontakten mellem dig og talehørekonsulenten, hvis der er behov for det, eller du kan vælge selv at rette henvendelse til PPR.

Redaktør