Hjemmebehandling med bærbar pumpe

Heri findes forældreinformation vedrørende hjemmebehandling med den bærbare pumpe CADD Solis VIP.

Information til forældre til børn og unge, der får intravenøsbehandling
hjemme med bærbar pumpe (CADD Solis VIP)

Forældreinformation vedrørende hjemmebehandling med bærbar pumpe

Her på afdelingen er der mulighed for at få behandling i et drop (intravenøs infusion) hjemme med en fuldautomatisk og forprogrammeret bærbar pumpe i stedet for at være indlagt.

Hvordan foregår det?

  • En læge og sygeplejerske vurderer sammen med dig og dit barn, om der kan gives behandling hjemme. Det afhænger af dit barns helbredstilstand og om I er trygge ved at være hjemme med pumpen. Udgangspunktet for behandling i hjemmet kan ændre sig. Selvom dit barn på et tidspunkt i behandlingsforløbet kunne være hjemme, er det ikke sikkert, at det er tilfældet næste gang.
  • Dit barn bliver koblet til pumpen på afdelingen og I går derefter hjem med pumpen. I kommer i afdelingen for at få genopfyldt pumpen eller få den koblet fra ifølge behandlingsplanen.
  • Pumpen er låst og sikrer korrekt dosis. Fordi den er låst, risikerer dit barn eller andre ikke at komme til at ændre ved indstillingerne.
  • I skal efter aftale møde til skift af medicin i pumpen, tjek af intravenøs adgang/drop, måling af temperatur, puls mm. og evt. blodprøvetagning. Der vil være stuegang efter behov.
  • Vi bestræber os på at overholde den aftalte tid, men ventetid vil kunne forekomme pga. akutte patienter.

Du vil få undervisning i hvordan du håndterer pumpen inden I går hjem. Afdelingen kan kontaktes telefonisk til enhver tid hele døgnet ved utryghed, spørgsmål eller andet.

Når I er derhjemme, skal du være særlig opmærksomme på:

1. Feber

Du skal kontakte afdelingen, hvis dit barn får temperaturforhøjelse:

  • Ved temperatur på 38,5 °C ved en enkelt måling. Hos stamcelletransplanterede patienter ved temperatur på 38,0.
  • Ved 38 °C ved to målinger med minimum 1 times interval

Hvis dit barn får antibiotika, skal du måle dit barns temperatur hver morgen og aften, når I er derhjemme, samt hvis du tror, at dit barn har feber. Kuldskærhed eller kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber.

2. Allergiske reaktioner

Det er heldigvis sjældent at børn og unge reagerer med overfølsomhed overfor medicin, men risikoen er altid til stede, når der gives medicin direkte i en blodåre. Du skal derfor være opmærksom på, om der kommer udslæt, kløe eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Skulle dette være tilfældet, er det vigtigt at du tager kontakt til afdelingen eller ved alvorlige reaktioner, såsom vejrtrækningsbesvær, hjertebanken eller bevidsthedspåvirkning, ringer 112. Afhængig af medicin og diagnose kan det være nødvendigt at få medicin med hjem til overfølsomhedsreaktioner.

3. Almene tilstand

Afdelingen skal kontaktes, hvis dit barn bliver dårligere når I er hjemme, end da I var indlagt på afdelingen f.eks. hvis dit barn er mere sløvt, ikke vil spise og drikke eller er mere irritabel.

4. Pumpen

Du skal tjekke om pumpen kører planlagt. Du skal også være opmærksom på om den melder alarm. Alarmen består af biplyde. Alarm for ”Okklusion nedadgående” vil alarmere, hvis der f.eks. er knæk på infusionsslangen, men hvis knækket rettes, forsvinder alarmen af sig selv og årsagen til alarmen på pumpen vil ikke kunne ses længere.

Derudover skal du kontrollere batteritilstanden og skifte batteri ved behov. Se ”Forklaringsbillede til skærmen på CADD Solis VIP pumpen” i patientinformationen "CADD Solis VIP pumpe - forklaringsbillede og quick problemløser".

Hvis du konstaterer at der er noget galt eller pumpen alarmerer, kan du forsøge at løse problemet ved hjælp af ”Quick problemløser til CADD Solis VIP pumpen” i patientinformationen "CADD Solis VIP pumpe - forklaringsbillede og quick problemløser" eller kontakte personalet, se under "kontakt" nederst.

5. Intravenøs adgang (kateter) og drop

Det er vigtigt at du observerer kateteret/droppet ifølge separat vejledning.
Der udleveres et plaster, som skal anvendes over indstiksstedet, i det tilfælde, at katetret/droppet glider ud. Der komprimeres på indstikssted og/eller ved kravebenet (ved tunnelleret cvk).

Hjemme og i institution

Vi anbefaler, at dit barn som udgangspunkt ikke er alene i hjemmet med pumpen i længere perioder. Hvis dit barn f.eks. skal i skole/ institution eller passes af andre, end dem der har fået information om pumpen og hjemmebehandling generelt, er det på eget ansvar.

Du kan i samarbejde med lægen og sygeplejersken lave en vurdering af dit barns evne til at handle relevant i forhold til pumpen og ud fra denne vurdering kan du tage stilling til om dit barn skal i skole/institution. Det er dig der står for det praktiske i den forbindelse, f.eks. information til lærerne/pædagogerne.

Tjekliste til sygeplejerske ved opstart af ”Hospitalsadministreret hjemmebehandling”

 

 

Gennnemgået følgende:                                                                     udført - dato/sign

Generel observation af barnet                                                        __________________

 

Anafylaksi - symptomer og handlinger
(Patienter med CF eller enzymsygdom-
skal have udleveret pjecen
”Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet”
og skal have udleveret adrenalin-pen)                                          __________________

Infusionspumpe - løber den, hvornår skal
den skiftes, alarmer osv.                                                                  __________________

Observation af intravenøs adgangPVK/CVK/PICC/PORT,
samt forholdsregler ift. bad.                                                            __________________

Evt. udlevere pjece ang. pleje af intravenøs adgang              

(PVK, PICC, CVK)                                                                                  __________________ 

Kontakt til hospital - hvornår og hvor.                                               __________________

Udleveret følgende:                                                                        udført - dato/sign                                                               

1 sterilt sugende plaster (Hvis kateter/drop glider ud)      ______________________

Evt. remedier til beskyttelse af PVK/PICC ved bad            ______________________

4 stk. alm. AA batterier og/eller genopladelige batterier
inkl. ledninger. Ved brug af genopladelige batterier, skal
der altid udleveres alm AA baterier.                                          ______________________

Laminerede lommemanualer omkring
hjemmebehandling                                                                      ______________________

Oplyse forældre/barn/den unge om at alle remedier
skal retur til afd. (taske, lommemanauler, nøgle mv.)             ______________________

Udlevere samtykke ”Deltager information om
forskning om hjemmebehandling”.                                      _________________________

Dokumentation i SP:                                                             udført - dato/sign


Notat: Brug smartphrase ”Hjemmebehandling -
Hospitals-administreret”.                                                     __________________________

Relevante vurderingsskemaer.                                         __________________________

Hjemmeside:

Scan QR-kode eller gå via nedenstående web-adresse www.rigshospitalet.dk og følg nedenstående link
Afdelingsoversigt Børn og Unge - Afdeling for Børn og Unge - Undersøgelse og behandling - Hjemmebehandling  

QR-kode til hjemmeside om hjemmebehandling
Redaktør