Forløbet i Tværfagligt Smertecenter

Informationsmateriale til patienter og pårørende om behandlingsforløb af kroniske og vedvarende smerte.

Kroniske smerter er en bio-psyko-social-eksistentiel tilstand.

Informationsmateriale til patienter og pårørende om behandlingsforløb af kroniske og vedvarende smerte.

Et individuelt forløb

Behandlingen i Tværfagligt Smertecenter tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle forhold, der påvirker  smertetilstanden. Alle behandlingsforløb bliver tilrettelagt individuelt med et tværfagligt blik for de problematikker, den enkelte smerteramte står 
med. 
Behandlingen kan være en kombination af individuel kontakt og hold/ gruppebaseret forløb, for eksempel undervisning. Den smerteramtes engagement og deltagelse er afgørende for et vellykket behandlingsforløb. 

Følgende faggrupper er tilknyttet Tværfagligt Smertecenter: læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere og sekretærer. 

Formålet med behandlingen

Et forløb hos os kan ses som en form for uddannelse. Målet er at uddanne den smerteramte og deres pårørende til at få en bedre forståelse af 
kroniske smerter. 
Selvom en smertetilstand er kronisk, arbejder vi for at forbedre den smerteramtes funktions- og aktivitetsniveau for herigennem at opnå en øget 
livskvalitet hos den enkelte. 

Varighed

Et forløb hos os vil typisk vare omkring 12 måneder. Nogle gange vil forløbet være kortere – andre gange lidt længere. Afslutningen fra Tværfagligt Smertecenter sker, når den smerteramte er velbehandlet, eller når det vurderes, at vi ikke kan tilbyde yderligere behandling. 

Et typisk forløb i Tværfagligt Smertecenter

Som patient på Tværfagligt Smertecenter vil du typisk opleve, at dit behandlingsforløb gennemgår de tre følgende stadier: 

Indledende vurderinger

 • Behandlingsforløbet indledes med en samtale hos en af vores læger.
 • Ofte vil du samme dag også se en sygeplejerske.
 • Her danner vi os det første indtryk, og aftaler den videre behandlingsindsats

Behandlingsforløb

 • Der gennemføres indledende vurderinger ved øvrige relevante faggrupper. Det kan være ved psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. 
 • Vi tilbyder ofte en fælles patientkonference, hvor patienten og behandlerne i Tværfagligt Smertecenter sammen gennemgår de indledende vurderinger og aftaler i behandlingsforløbet.
 • Behandlingen sammensættes med afsæt i en tværfaglig og rehabiliterende tilgang.
Behandlingsforløb med indledende vurdering samt afrunding

Afrunding

 • Det individuelle behandlingsforløb er nu i gang. 
 • Selve behandlingen vil være en kombination af individuel kontakt samt gruppebaseret tilbud. 
 • Den smerteramte følges løbende hos de forskellige faggrupper.
 • I behandlerteamet drøftes den igangsatte behandlingsplan, hvor indsatsen bliver koordineret i fællesskab. 

Førstehjælpskassen

Målet med behandlingen i Tværfagligt Smertecenter er at give dig redskaber til at leve med smerter – en form for ”førstehjælpskasse”. 

Det kan være nødvendigt at tilpasse krav og forventninger. For eksempel kan ændringer i arbejdslivet eller ændret træningsform vise sig nødvendig for at opnå balance i hverdagen, når man har kroniske smerter. 

Smertehåndtering handler bl.a. om at kende til redskaber, som kan bruges til at takle en dårlig dag. Der er mange forskellige veje til øget livskvalitet, hvor det er individuelt, hvad der bidrager til en bedre hverdag. 

- Prøv at bruge et øjeblik på at overveje, hvad der hjælper dig gennem en dårlig dag.

Pårørendearrangementer

Arrangementerne har til hensigt at øge de pårørendes viden om smertetilstande og den tværfaglige behandling. Desuden giver arrangementerne patienter og 
pårørende mulighed for at mødes med andre, der - ligesom de selv – har kroniske smerter og følgerne heraf tæt inde på livet.

Læge og sygeplejerske

Alle patienter på Tværfagligt Smertecenter får tilknyttet en fast læge og en kontaktsygeplejerske.

 • Læge og sygeplejerske har et tæt samarbejde i forhold til smertemedicin.
 • Du vil typisk have kontakt med lægen hvert 3. måned. Den løbende kontakt undervejs faciliteres gennem kontaktsygeplejersken. 
 • Kontakten kan for eksempel dreje sig om en planlagt justering af medicin, hvor der er behov for kontakt ift. virkning, bivirkninger med mere. 
 • Kontakt med sygeplejersken kan omhandle søvn, udskillelse eller familieforhold.

Psykolog

Smerter er ikke kun kropslige oplevelser. Vores følelser udgør en stor rolle i, hvordan vi oplever smerte. Smerter kan både skabe følelser i os (som for eksempel ved angst og smerte), men de kan også forstærke vores oplevelse af smerte. 

Psykologisk behandling, i forbindelse med kroniske smerter, er fokuseret på tankernes-, følelsernes- og adfærdens indbyrdes indvirkning på – og forværring af – smerter. 

I Tværfagligt Smertecenter tilbyder vi undervisning i mindfulness, som er en form for meditation, som kan bidrage til at ændre forholdet til ens smerter og den negative påvirkning, som smerterne har på den ramtes liv. Mindfulness kan også bidrage til positive forandringer. For eksempel oplever mange, at det bidrager til mindsket stress- og angstniveau.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten hjælper patienter med at mindske smerter ved bevægelse og aktivitet.

 • Få hjælp til at genvinde eller vedligeholde dit funktionsniveau.
 • Fokus på øget kropsbevidsthed.
 • Introduktion til smertelindrende redskaber, for eksempel ved anvendelse af åndedræt.
 • Træning med respekt for smerte, egne grænser og vurdering af egnet træningsform.
 • Vejleder ved behov for hjælpemidler

Socialrådgiver 

Socialrådgiveren er en del af det tværfaglige behandlerteam. Socialrådgiverens rolle er bl.a. at:

 • Hjælpe med at mindske stress og belastning relateret til en uvis fremtid. 
 • Hjælpe med at opnå et overblik, da problemerne ofte vikler sig ind i hinanden.
 • Anvise handleveje (for eksempel jobcenter, kommune, forsikring eller andet).
 • Tilbyde specialistviden om regler og forskellige støtteordninger.
 • Typiske emner i kontakten med socialrådgiveren er: arbejde, økonomi, behov for hjælpemidler – hjemme eller på jobbet, jobcentersag, bolig og 
 • familie.
Redaktør