Fampyra - behandling med

Fampyra tabletter kan anvendes til forbedring afgangbesvær hos voksne patienter med både attakvisMS og progressive former for MS.

Hvem kan tilbydes Fampyra?

Fampyra tabletter kan anvendes til forbedring af gangbesvær hos voksne patienter med både attakvis MS og progressive former for MS. Fampyra er en symptomatisk behandling, der kan anvendes alene eller sammen med andre behandlinger mod MS som f.eks. interferon-beta, Copaxone, Tysabri og Gilenya. 
EDSS skal være 4-7 og det er et krav at effekten dokumenteres i en afprøvningsfase på 2 uger.  

Hvem må ikke få Fampyra?

Du må ikke få Fampyra, hvis du er allergisk overfor indholdsstoffet fampridin, eller hvis du får andre lægemidler, der indeholder fampridin. Har du haft eller har du epilepsi eller andre former for kramper (fraset feberkramper som barn) eller nedsat nyrefunktion, må du heller ikke få Fampyra.
Fampyra udskilles gennem nyrerne, og nedsat nyrefunktion fører til højere koncentration i kroppen og dermed større risiko for alvorlige bivirkninger. 

Hvordan virker Fampyra?

Fampyra forbedrer nerveledningen i beskadigede nerveceller og kan derved forbedre gangfunktionen hos nogle sklerosepatienter. Omkring 1/3 af de MS-patienter, der tager Fampyra, får forbedret deres ganghastighed med omkring 25 %. En del af disse patienter stopper senere behandlingen på grund af bivirkninger eller manglende effekt. Lægemidlet har været anvendt i USA under navnet Ampyra (identisk med Fampyra) siden 2010 og i Danmark har man siden slutningen af 2011 kunnet få tilskud til behandlingen efter ansøgning til Sundhedsstyrelsen, hvis en række betingelser var opfyldt.

I 2014 er det besluttet at udleveringen af Fampyra kan foregå via sygehuset. Effekten af behandlingen skal fortsat dokumenteres ved en gangtest på omkring 7,5 meter og et spørgeskema der begge udføres før og efter en afprøvningsfase. Herudover noteres din egen vurdering af den samlede effekt, da behandlingen muligvis også kan føre til forbedring af andre funktioner som for eksempel muskelstyrke, hukommelse, træthed, spasticitet samt synet. Indtil videre er lægemidlet kun godkendt til forbedring af gangfunktionen. 

Dosering

Du skal tage 1 depottablet på 10 mg to gange dagligt med 12 timers mellemrum. Tabletterne skal synkes hele og må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller tygges. Dette er meget vigtigt, idet depotvirkningen ellers ophæves, hvilket kan føre til bivirkninger, herunder krampeanfald. En glemt tablet må ikke erstattes af dobbeltdosis, da dette også kan føre til bivirkninger.
Der er ingen øget positiv effekt af en døgndosis over 20 mg, men derimod stiger risikoen for bivirkninger betydeligt, hvis man overstiger den anbefalede dosis. 

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er øget forekomst af urinvejsinfektion, der ses hos omkring 12 %. Andre bivirkninger er søvnløshed, angst, balanceforstyrrelser, svimmelhed, føleforstyrrelser, rystelser, hovedpine, slaphed, åndenød, svælgsmerter, kvalme, opkastninger, forstoppelse, fordøjelsesbesvær samt rygsmerter.
Sjældent ses epileptiske anfald, der altid bør føre til ophør af behandlingen.

Fampyra påvirker i moderat grad evnen til at betjene maskiner og føre motorkøretøj på grund af risiko for svimmelhed.
Der kan muligvis ses let svækkelse af immunsystemet og dermed øget forekomst af infektioner som lungebetændelse, influenza og bihulebetændelse. 

Forsigtighedsregler

Lægen vil være opmærksom på, om du tager andre lægemidler, der ikke bør anvendes samtidig med Fampyra (f.eks. cimetidin, carvediol, propanolol, metformin).
Hvis du har hjerteproblemer, skal du fortælle lægen det.

Graviditet, amning, fertilitet og p-piller Der findes ingen data fra mennesker, men af sikkerhedsgrunde må Fampyra ikke anvendes under graviditet og amning. Fertile kvinder bør bruge p-piller eller anden sikker prævention, mens de behandles med Fampyra.

Før start af behandling med Fampyra

Behandlingen kan opstartes af speciallæger i neurologi og vil ofte være drøftet ved konference, før du får den første tablet.
Din nyrefunktion vil blive undersøgt forud for behandlingsstart ved hjælp af en blodprøve, og du vil blive spurgt om du tidligere har haft epilepsi/kramper (fraset feberkramper som barn). For at vurdere behandlingens effekt skal du have foretaget en gangtest (T25FW) og du skal besvare et lille spørgeskema (MSWS-12) om din gangfunktion både før behandlingsstart og efter 2 ugers behandling. Herudover bliver du spurgt om der er effekt af Fampyra på andre funktioner end gangen. Hvorvidt behandlingen kan tilbydes efter afprøvningsfasen afgøres af lægen efter en samlet vurdering af effekt og bivirkninger.

Efterfølgende kontroller

Hvis du får bivirkninger under behandlingen eller du ikke længere synes der er effekt af behandlingen, bør du henvende dig til klinikken.
 
Hvis der er tvivl om effekten skal der eventuelt foretages ny gangtest og spørgeskema mens du er i behandling og efter du har været ubehandlet i en periode.
Din nyrefunktion skal kontrolleres, når du alligevel kommer til kontrol i klinikken.

Med venlig hilsen 
Lægerne, Dansk Multipel Sclerose Center

Da der, som anført ovenfor, kan være bivirkninger ved behandling med Fampyra, skal vi bede om din underskrift som dokumentation på, at du har læst ovenstående information og accepterer de risici, der er ved behandlingen. Du skriver samtidig under på, at du har fået mundlig information om behandlingen og de nævnte risici, at du har fået udleveret produktinformation om Fampyra , og at du samtykker i behandlingen:

Cpr-nummer, dato og underskrift

_______________________________

Undertegnede læge har givet mundtlig information om behandling med Fampyra, herunder forventelig behandlingseffekt og risiko for bivirkninger:

Dato og underskrift:

________________________________
 

Redaktør