Coronabrev 23

Information om fremmøde på Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel under Corona pandemi.

For English version see below

Kære patient i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel

Dette brev indeholder vigtig information om besøg i sengeafsnit og ambulatorier.

Podning for COVID-19

Ambulante besøg (jordemoderbesøg, lægebesøg, skanninger m.m.)

Vi opfordrer alle, både gravide og deres partner/ledsagere, til at blive podet for COVID-19 forud for alle ambulante besøg. Det kan enten være en kviktest i et testcenter dagen før besøget eller en PCR-test via coronaproever.dk to dage før. Denne podning skal du og din ledsager selv bestille tid til.

Indlæggelser

I henhold til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bør alle patienter, der skal indlægges, blive podet for COVID-19 - det drejer sig om gravide, fødende og kvinder der skal have kejsersnit. Ved planlagte indlæggelser bliver du podet i Rigshospitalets podeklinik, ved spontan fødsel bliver du podet ved ankomst til Fødemodtagelse 4023.

Partner/ledsager til indlagte

Vi opfordrer alle ledsagere til at blive podet for COVID-19 forud for fødsel og andre indlæggelser. Det kan enten være en kviktest i et testcenter eller en PCR-test via coronaproever.dk. Denne podning skal din ledsager selv bestille tid til. Det kan være svært at forudse, hvornår fødslen starter. Derfor anbefaler vi, at din ledsager podes tre dage før terminen, herefter hver tredje dag, hvis det er muligt.

Hvis du eller din ledsager testes positiv for COVID-19, kontakt os da så hurtigt som muligt.

Færdigvaccineret eller haft COVID-19

Patienter og pårørende der er færdigvaccineret (har fået to vaccinationer mere end 14 dage siden) eller har haft positiv PCR-test for COVID-19 indenfor de sidste 12 uger, behøver ikke at blive podet i forbindelse med besøg eller indlæggelse på hospitalet.

Brug af maske eller visir

Du skal som patient og ledsager ikke længere bruge maske eller visir, hvis du kan overholde 1-2 m afstand til andre når du er på hospitalet. 
Hvis du ikke kan holde afstand, skal du bruge en engangsmaske.

Det første jordemoderbesøg i uge 14-18 kan, hvis du ønsker det, foretages som telefonopkald i stedet for fremmøde

Ønsker du din konsultation omlagt til telefonkonsultation, skal du ringe til vores sekretær på telefon:

 • 35 45 40 02, for konsultationer på Blegdamsvej og Ørnevej
 • 35 45 37 75, for jordemodercenteret i Aldersrogade

Vigtig information til besøgende

Når du er på besøg, skal du følge disse regler:

 • Vask hænder tit eller brug håndsprit – og altid når du kommer, og inden du går
 • Host og nys i ærmet – ikke i hånden
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Rør ved så lidt som muligt – fx bordplader og håndtag
 • Hold 2 meters afstand til andre – også til den, du besøger
 • Bliv så vidt muligt på sengestuen og luft ud
 • Bær maske eller visir hvis du ikke kan holde afstand

Følg altid instrukser fra personalet.

HUSK, at du ikke må være på hospitalet, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden dit besøg.

Tak, fordi du hjælper med at beskytte patienter og personale mod Coronavirus.

Hold dig opdateret via hjemmesiden, og spørg din jordemoder, hvis du er i tvivl.
https://www.rigshospitalet.dk/gravid

Dear patient

This letter contains important information about visiting wards and outpatient clinics. 

Screening for COVID-19

Outpatient visits

We encourage everybody, both patients and relatives, to get a COVID-19 test before all outpatient visits. You can do a quick test at a test center the day before the visit or book a PCR test at Coronaproever.dk two days before the visit. Please notice that both you and your relative must book these tests yourselves.

Admissions to the hospital

According to guidelines from the Health Authorities in Denmark, all women, who are admitted during pregnancy or admitted to delivery or cesarean section, will be tested for COVID-19 before admission. We will arrange these tests and you will receive further information accordingly.

Relatives when admitted

We also encourage all relatives to get a COVID-19 test before childbirth or any other admission. Your relative can do a quick test at a test center or book a PCR test at Coronaproever.dk. It can be difficult to predict time of delivery – therefore we recommend your relative to get a test three days before expected delivery. If you pass your due date, relatives are recommended to take a new test every third day.

If you or your relative is tested positive for COVID-19, please contact us as soon as possible.

Completely vaccinated or had COVID-19

Patients and relatives who have finished their vaccination (have received two vaccinations more than 14 days ago) or have had a positive PCR-test for COVID-19 within the last 12 weeks, do not need to be tested before a visit or hospitalization.

Use of face mask or visor

As a patient and relative, you should no longer wear a mask or visor if you can observe 1-2 m distance to others when you are in the hospital.

If you cannot keep your distance, use a disposable mask.

The first visit at the midwife in weeks 14-18 can, if you wish, be made as a telephone call instead of attendance

If you want your consultation converted to a telephone consultation, you must call our secretary by phone:

 • 35 45 40 02, for consultations on Blegdamsvej and Ørnevej
 • 35 45 37 75, for the midwife center in Aldersrogade

Important information for visitors

Please follow these rules during your visit:

 • Wash your hands or use hand sanitizer often – and always when you arrive and before you leave
 • Cough and sneeze into your arm - not your hand
 • Avoid shaking hands, kissing on the cheek and hugging
 • Touch as little as possible - e.g. table-tops and handles
 • Keep a distance of 2 meters from others – also from the person you are visiting
 • If possible, stay in the room and air-out
 • Wear a face mask or visor if you cannot observe 1-2 m distance to others

Always follow instructions from the staff.

Remember that you should not be at the hospital if you have any symptoms of illness whatsoever. You must have been completely without symptoms for 48 hours before your visit. 

Thanks for helping protect patients and staff against coronavirus.

Use the website to keep up to date and contact your midwife if you have any questions.

For more information go to https://www.rigshospitalet.dk/gravid

Redaktør