Coronabrev 21

Information om fremmøde på Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel under Corona pandemi.

For English version see below

Kære patient i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel

Dette brev indeholder vigtig information om besøg i sengeafsnit, ambulatorier og fødselsforberedelse. På grund af Coronaepidemien er det fortsat nødvendigt med særlige forholdsregler i sengeafsnit, ambulatorier og venteværelser.

Podning for COVID-19

Ambulante besøg (jordemoderbesøg, lægebesøg, skanninger m.m.)

Vi opfordrer alle, både gravide og deres partner/ledsager, til at blive podet for COVID-19 forud for alle ambulante besøg. Det kan enten være en kviktest i et testcenter dagen før besøget eller en PCR-test via coronaproever.dk to dage før.
Denne podning skal du og din ledsager selv bestille tid til.

Indlæggelser

I henhold til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bør alle patienter, der skal
indlægges, blive podet for COVID-19 - det drejer sig om gravide, fødende og
kvinder der skal have kejsersnit. Ved planlagte indlæggelser bliver du podet i
Rigshospitalets podeklinik, ved spontan fødsel bliver du podet ved ankomst til
Fødemodtagelsen.

Partner/ledsager til indlagte

Pga. den nuværende situation vi har i landet, opfordrer vi også alle ledsagere til at blive podet for COVID-19 forud for fødsel og andre indlæggelser. Det kan enten være en kviktest i et testcenter eller en PCR-test via coronaproever.dk. Denne podning skal din ledsager selv bestille tid til. Det kan være svært at forudse, hvornår fødslen starter. Derfor anbefaler vi, at din ledsager podes tre dage før terminen, herefter hver tredje dag, hvis det er muligt.

Hvis du eller din ledsager testes positiv for COVID-19, kontakt os da så hurtigt som muligt.

Brug af maske eller visir

Du skal som patient og ledsager bruge maske eller visir, når du er på hospitalet. Du skal selv have maske/visir med til dit besøg. Hvis du har glemt maske, kan du få udleveret en i vores forhal. På hospitalet skal du bruge engangsmaske.

Det første jordemoderbesøg i uge 14-18 kan, hvis du ønsker det, foretages som telefonopkald i stedet for fremmøde

Ønsker du din konsultation omlagt til telefonkonsultation, skal du ringe til vores
sekretær på telefon:

 • 35 45 40 02, for konsultationer på Blegdamsvej og Ørnevej
 • 35 45 37 75, for jordemodercenteret i Aldersrogade

Informationsmøder i auditoriet og anden fødselsforberedelse er aflyst

Rigshospitalet tilbyder online fødselsforberedelse. På vores hjemmeside kan du
finde forskellige videoer, blandt andet om fødslen og tiden efter fødslen. Videoerne er tilgængelige for alle gravide og deres partner/ledsager og der kræves derfor ikke tilmelding. Se mere på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/gravid.

Du kan have én pårørende med til dine aftaler

Din partner eller én anden ledsager er velkommen til at deltage ved undersøgelser, konsultationer, skanninger eller lægesamtaler. Vær opmærksom på, at ledsageren skal vente udenfor hospitalet indtil, det bliver din tur. Når det bliver din tur, kan ledsageren kaldes direkte ind på undersøgelsesstuen.

Antallet af pårørende på barselsgang og sengeafsnit er begrænset

For at begrænse smitterisikoen for indlagte patienter og personalet, er vi nødt til at begrænse antallet af besøgende og pårørende på vores Barselsafsnit og øvrige sengeafsnit.

Når du er indlagt, kan du få besøg af én pårørende ad gangen. Den pårørende skal bære maske eller visir på gangarealer, samt hvis afstandskravet på 2 meters afstand til alle andre ikke kan overholdes på sengestuen.

Vigtig information til besøgende

Når du er på besøg, skal du følge disse regler:

 • Vask hænder tit eller brug håndsprit – og altid når du kommer, og inden du går
 • Host og nys i ærmet – ikke i hånden
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Rør ved så lidt som muligt – fx bordplader og håndtag
 • Hold 2 meters afstand til andre – også til den, du besøger
 • Bliv så vidt muligt på sengestuen og luft ud
 • Bær maske eller visir under hele opholdet på hospitalet

Følg altid instrukser fra personalet.

HUSK, at du ikke må være på hospitalet, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden dit besøg.

Tak, fordi du hjælper med at beskytte patienter og personale mod Coronavirus.
Hold dig opdateret via hjemmesiden, og spørg din jordemoder, hvis du er i tvivl.
https://www.rigshospitalet.dk/gravid.

Dear patient

This letter contains important information about visiting wards, outpatient clinics and antenatal classes. Unfortunately, due to the Corona epidemic we have found it necessary to take some precautions on the patient wards, in the outpatient clinics and in the waiting areas.

Screening for COVID-19

Outpatient visits

We encourage everybody, both patients and relatives, to get a COVID-19 test
before all outpatient visits. You can do a quick test at a test center the day before the visit or book a PCR test at Coronaproever.dk two days before the visit. Please notice that both you and your relative must book these tests yourselves.

Admissions to the hospital

According to guidelines from the Health Authorities in Denmark, all women, who
are admitted during pregnancy or admitted to delivery or cesarean section, will be tested for COVID-19 before admission. We will arrange these tests and you will receive further information accordingly.

Relatives when admitted

Due to the current situation I Denmark, we also encourage all relatives to get a
COVID-19 test before childbirth or any other admission. Your relative can do a
quick test at a test center or book a PCR test at Coronaproever.dk. It can be
difficult to predict time of delivery – therefore we recommend your relative to get a test three days before expected delivery. If you pass your due date, relatives are recommended to take a new test every third day.

If you or your relative is tested positive for COVID-19, please contact us as soon as possible.

Use of face mask or visor

Patients and relatives must wear a face mask or visor at all times while in the
hospital. Please bring a face mask or visor for your visit at the hospital. If you have forgotten a face mask, you can get one in the foyer.

The first visit at the midwife in weeks 14-18 can, if you wish, be made as a
telephone call instead of attendance

If you want your consultation converted to a telephone consultation, you must call our secretary by phone:

 • 35 45 40 02, for consultations on Blegdamsvej and Ørnevej
 • 35 45 37 75, for the midwife center in Aldersrogade

Antenatal classes are currently cancelled

Rigshospitalet offer online antenatal classes. At our website we have a variety of videos regarding the time before and after birth. The videos are available for the general public – no prior reservation is necessary. Go to our website: www.rigshospitalet.dk/gravid

Regarding partners or relatives at appointments

Your companion is welcome to attend examinations, consultations, scans or
doctor's appointments. Be aware, that the person accompanying you, must wait outside the hospital, i.e. not in the waiting area, and will be called straight to the examination room with you.

The number of visitors to the antenatal and postnatal wards are limited

In order to limit the risk of infection for patients and staff, we must limit the
number of visitors and relatives attending our Postnatal wards.

While you are admitted only one relative can visit you at a time. We ask, that the
visitor always keep a minimum distance of 2 meters to other people at the hospital and wear a face mask. Except when in the patient’s room and a distance of 2 meters can be kept to all others.

Important information for visitors

Please follow these rules during your visit:

 • Wash your hands or use hand sanitizer often – and always when you arrive and before you leave
 • Cough and sneeze into your arm - not your hand
 • Avoid shaking hands, kissing on the cheek and hugging
 • Touch as little as possible - e.g. table-tops and handles
 • Keep a distance of 2 meters from others – also from the person you are visiting
 • If possible, stay in the room and air-out
 • Wear a face mask or visor at all times while in the hospital

Always follow instructions from the staff.

Remember that you should not be at the hospital if you have any symptoms of
illness whatsoever. You must have been completely without symptoms for 48 hours before your visit.

Thanks for helping protect patients and staff against coronavirus.

Use the website to keep up to date and contact your midwife if you have any questions.

For more information go to https://www.rigshospitalet.dk/gravid

Redaktør