Børn og Unge til Spiserehabilitering og Sondeafvænning, klinik 5003

Spiserehabiliteringsteamet for Børn og Unge til sondeafvænning tilbyder tværfaglig udredning, behandling og opfølgning afbørn med sonde og svære spiseproblemer.

Velkommen til Klinik for Børn og Unge til Spiserehabilitering og Sondeafvænning

Spiserehabiliteringsteamet tilbyder tværfaglig udredning, behandling og opfølgning af børn med sonde og svære spiseproblemer mhp at fremme almindeligt spisemønster og opnå selvstændig spisefunktion. Forældresamarbejde er centralt i denne proces, og vi lægger derfor stor
vægt på gensidig information teamet og forældrene i mellem.

Teamet for Børn og Unge til Spiserehabilitering og Sondeafvænning består af en speciallæge, special sygeplejerske, klinisk diætist, ergoterapeut, psykolog og socialrådgiver.

Hvilke børn kan tilbydes behandling?

De fleste børn har sonde og/eller spiseproblemer som en del af en sygdom, de er, eller har været, i behandling for andet sted i sygehusvæsnet. Vi
behandler også børn uden en specifik diagnose.

Børn der tilbydes behandling er i alderen 0-18 år, men de fleste børn tilknyttet teamet er i førskolealderen.

Udredning

På baggrund af en henvisning vurderes det, om barnets spisemønster kan udvikles via intervention fra teamet for Spiserehabilitering og Sondeafvænning. I så fald inviteres familien til en visitationssamtale.

Under visitationssamtalen kan forældrene fortælle om deres barns (sygdoms-) forløb samt erfaringer med mad og spisning.

Herefter vurderes barnets spiseudvikling og ernæringsstatus med fokus på faktorer, som ser ud til at påvirke barnets lyst/evne til at spise. Vi lægger vægt på barnets diagnoser, tidligere spiseerfaring samt mundmotoriske og svælgmæssige forhold.

På baggrund af denne samtale vurderes samlet barnets og forældrenes parathed til sondeafvænning og/eller anden indsats for at fremme et
almindeligt spisemønster.

Såfremt barnet ikke er parat til behandling, kan der i særlige tilfælde tilbydes forberedende rådgivning inden et behandlingsforløb.

Hos nogle børn kan der være behov for yderligere undersøgelse eller afklaring af forhold, der spiller ind på barnets lyst/evne til at spise. Vurderes der at være behov for mundmotorisk træning eller desensibilisering af munden, skal dette varetages i kommunalt regi ved ergoterapeut.

Behandling

På baggrund af udredningen beslutter teamet og familien i fællesskab, hvordan spiserehabiliteringen skal tilrettelægges.

Spiserehabiliteringens første fase strækker sig som udgangspunkt over 10 uger. Forløbet foregår ambulant, og er en kombination af konsultationer i ambulatoriet og opfølgninger per telefon.

Familien får udleveret en USB-nøgle, og bedes ved efterfølgende konsultationer, medbringe optagelse af 2-3 typiske spisesituationer i hjemmet.

Der kan ligeledes være behov for at møde til spiseobservation i ergoterapien.

Under spiserehabiliteringsforløbet rådgives og vejledes familien om:

  • Måltidsrytme samt råd om optimering af kosten og valg af fødeemner
  • Justering af sondemåltider mht. type og mængde
  • Tilpasning af måltiderne for at fremme barnets spiselyst og udvikling
  • Vejledning om samspil under måltiderne
  • Anbefaling af spiseredskaber, siddestilling m.m.

Ved behov kan forældre og/eller barn tilbydes samtale med teamets psykolog.

Opfølgning

Opfølgningens længde og intensitet afhænger af barnets spiseproblematik, men alle børn bliver fulgt i en længere periode for at sikre, at de fortsat er i god trivsel og derved fastholdes i normaliseringen af deres spiseudvikling.

Ved behov kan der etableres et samarbejde med kommunalt/lokalt tilbud fx. sundhedsplejerske.

Henvisning

Teamet har en højtspecialiseret funktion, og børnene skal derfor henvises af en læge fra en børneafdeling, hvor barnets spiseproblem skal være forsøgt behandlet.

Henvisningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af barnets (sygdoms-) forløb og vækstdata samt beskrivelse af den udredning der er
foretaget.

Henvisningen sendes til:

RH GGK pædiatri ggk
Børn og Unge til Spiserehabilitering og Sondeafvænning, klinik 5003
Afdeling for Børn og Unge
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Redaktør