BEACOPP - behandling med

Dette er en vejledning til dig og dine pårørende om den medicinske kræftbehandling kaldet BEACOPP.

Indledning

Dette er en vejledning til dig og dine pårørende om den medicinske kræftbehandling kaldet BEACOPP. Her kan du læse om, hvordan BEACOPP gives, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.
Denne viden kan forberede dig på behandlingsforløbet og på de bivirkninger, der eventuelt kan opstå. 

Vejledningen er et udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet her i afdelingen om dit behandlingsforløb.  

Behandlingens virkning på din sygdom

Behandlingen BEACOPP består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellig måde. Nedenfor gennemgås præparaterne.

BEACOPP har navn efter forbogstaverne på de præparater, der indgår. Den består af følgende præparater:
B  Bleomycin(kemoterapi) 
E  Etopofos(kemoterapi)
A  Adriamycin®(kemoterapi)
C  Cyclofosfamid(kemoterapi)
O  Oncovin®(kemoterapi)
P  Procarbazine(Natulan®)(kemoterapi) 
P  Prednison(binyrebarkhormon)
Udover den behandling, der er rettet direkte mod lymfekræften, vil du også få understøttende behandling. Dette beskrives i afsnittet `Supplerende behandling’.

Kemoterapi

Cellegifte (kemoterapi) rammer og ødelægger celler, der deler sig. Stofferne virker ved at beskadige cellernes arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en betydningsfuld del af din behandling.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon i store doser bremser lymfekræft. Det virker ogsåkvalmestillende.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Hver serie er ens, og der er 21 dage mellem hver serie, fra første dag i én serie til næste series første dag. Se skitsen over et behandlingsforløb på 6 serier nedenfor. 

Skitse af behandlingsforløb med BEACOPP

I en behandlingsserie gives medicin de første 14 dage. På dag 1, 2, 3 og 8 får du infusioner. De øvrige dage tager du dels kemotabletter dels prednison. Se oversigten i næste afsnit over en serie BEACOPP.
Du har fået lavet en scanning (PET-CT) og knoglemarvsprøve, før du starter behandling for at se, hvor udbredt din sygdom er. Du vil typisk få 6 serier behandling, men lægen kan vurdere, at du skal have færre behandlinger afhængig af, hvordan din krop tåler den. Lægen vil i hele forløbet holde dig orienteret om planen og forløbet. Din læge vil også orientere dig om eventuel supplerende strålebehandling. Når du er blevet rask, vil du få tilbud om fortsat at komme i ambulatoriet og blive kontrolleret.
Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes eller ændres, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Sådan gives behandlingen

Behandlingen med BEACOPP gives sædvanligvis ambulant. Kommer du langt væk fra, kan du bo på patienthotellet. Det er muligt, at du skal være indlagt under den første behandling. Behandlingen gives både som infusion i blodåre og som tabletter. Du skal inden hver behandling have taget blodprøver samme dag.

 • Når du ankommer til afdelingens ambulatorium beder vi dig melde din ankomst hos sekretæren. Du skal selv veje dig.
 • Når lægen har set blodprøver og talt med dig, bestilles kemoterapien på hospitalets apotek. Kemoterapien blandes i sterile saltvandsposer.
 • Du får udleveret kvalmestillende medicin, blærebeskyttende medicin og prednison. De første tabletter skal du tage inden kemoterapien. Tabletterne til de øvrige dage får du med hjem og indtager efter anvisning. Du får udleveret al den medicin, der er en del af behandlingen.
 • Sygeplejersken lægger et perifert venekateter (PVK) i din arm. Det er et lille plastikrør, der ligger inde i blodåren.
 • Når kemoterapien kommer fra apoteket, tilslutter sygeplejersken den til dit venekateter med en dropslange.
 • Imellem hvert stof og til slut skylles med saltvand, for at sikre at medicinen ikke blandes i slangen, og at du får hele den dosis, du skal have.
 • Første dag får du behandling ind i en blodåre med 3 kemostoffer, nemlig Etopofos, Adriamycin® og Cyclofosfamid. Første dag tager behandlingen ca. 3 timer. 
 • Dag 2 + 3 får du behandling ind i en blodåre med et enkelt kemostof, Etopofos. Varighed ca. 1 time.
 • Herefter har du en pause med infusionerne til dag 8, hvor du skal have Bleomycin og Oncovin®. Varighed ca. ½ time. 
 • Når du får BEACOPP Escalated vil du på dag 8 få en indsprøjtning i låret eller maveskindet med Pegfilgrastim (Neulasta®). 
 • Udover kemotabletterne Procarbazine (Natulan®), som du skal tage i en uge, får du udleveret prednison tabletter til 2 uger og blærebeskyttende medicin (Mesna), som du skal tage henholdsvis 4 og 6 timer efter du har fået behandlingen.
 • Du får udleveret den kvalmestillende og den øvrige understøttende medicin til at tage derhjemme.  Du får en medicinoversigt med hjem.
 • Når du har fået din behandling, fjerner sygeplejersken dit perifere venekateter fra armen, og du kan tage hjem.

Inden sygeplejersken slutter dig til poserne med kemoterapi, vil hun sikre sig, at dit PVK er velfungerende. Det ene stof Adriamycin kan nemlig skade vævet alvorligt, hvis det løber uden for blodåren og ud i vævet. 

Fortæl sygeplejersken, hvis du får:

 • Svie og smerter nær det anlagte PVK 

Sygeplejersken vil stoppe infusionen og give dig en modgift med det samme. 
Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i armen, så er risikoen for at medicinen kommer ud i vævet meget lille.  

Supplerende behandling 

For at modvirke bivirkningerne ved kemoterapi, får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling. 

Tablet Allopurinol (Apurin®)

Allopurinol, som skal tages hver dag, forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop.  Disse affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra (urinsur gigt).
Drik gerne 2 – 3 liter væske om dagen, efter du har fået behandling og den efterfølgende uges tid. Det skåner samtidig din krop, når affaldsstofferne skal udskilles.

Tablet Ondansetron

Tablet Ondansetron virker mod kvalme og skal tages 1 gang om dagen i forbindelse med kemoterapien.
Tablet Uromitexan® (Mesna) Uromitexan® anvendes sammen med Cyclofosfamid for at modvirke kemostoffets skadelige virkninger på blærens slimhinde. Virker ved at binde sig til og herved uskadeliggøre nedbrydningsprodukter fra kemoterapien.

Tablet Gastro Timelets®

Gastro Timelets er ligeledes et kvalmestillende præparat. 

Kapsel Emend®

Emend® er kvalmestillende. Den første dag gives en dosis på 120 mg og de efterfølgende dage 80 mg.
Injektion Pegfilgrastim (Neulasta)® Neulasta® stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar.  Det bliver givet een gang i hver serie, ca. på 8. dagen, enten under huden på maveskindet eller på låret.

Tablet Sulfotrim

Som forebyggelse mod infektion får du antibiotika i form af tablet Sulfotrim, som du skal tage fra den første dag i den første behandlingsserie og til 3 måneder efter den sidste behandling.
Tablet Cifrin
Dette er ligeledes antibiotika som tages forebyggende.
Tablet Cifrin tages fra dag 5 til 12 i hver serie.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Du skal før start af hver serie samt på dag 8 have taget blodprøver. Hvis lægen vurderer det nødvendigt, får du taget blodprøver oftere. Du bliver PET-CT-scannet efter 4 serier, og når du har afsluttet din behandling. 
Hvis du er ryger eller har en lungesygdom, får du lavet en lungefunktionsundersøgelse.  
Hvis lægen under behandlingsforløbet mistænker bivirkninger til behandlingen, vil du få kontrolleret din lungefunktion gentagne gange. Resultaterne kan få betydning for behandlingen. Har du hjertesygdom, får du også kontrolleret dit hjertes pumpefunktion inden behandlingens start og i forløbet, hvis lægen mistænker bivirkninger.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.
Det er almindelig kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige, hvorfor det er vigtigt, at du er forberedt på disse. I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, fx infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

I de følgende afsnit beskrives de almindeligt forekommende bivirkninger og de enkelte kemoterapistoffers mere specifikke bivirkninger, herunder evt. senfølger. Det er dog ikke enhver mulig bivirkning, der beskrives her. Vi kan anbefale at du også kigger i den generelle informationspjece ”Medicinsk kræftbehandling”.
Hvis du ønsker uddybende information, er du i din lungefunktion gentagne gange. Resultaterne kan få betydning for behandlingen. Har du hjertesygdom, får du også kontrolleret dit hjertes pumpefunktion inden behandlingens start og i forløbet, hvis lægen mistænker bivirkninger.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.
Det er almindelig kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige, hvorfor det er vigtigt, at du er forberedt på disse. I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, fx infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

I de følgende afsnit beskrives de almindeligt forekommende bivirkninger og de enkelte kemoterapistoffers mere specifikke bivirkninger, herunder evt. senfølger. Det er dog ikke enhver mulig bivirkning, der beskrives her. Vi kan anbefale at du også kigger i den generelle informationspjece ”Medicinsk kræftbehandling”.
Hvis du ønsker uddybende information, er du i øvrigt altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin. dk.
 

Supplerende behandling med BEACOPP

Påvirkning af blodcellerne

De forskellige blodceller, som dannes i knoglemarven, udgøres af:

 • De røde blodlegemer (”blodprocenten”, målt ved indholdet af hæmoglobin), som transporterer ilt til vævene
 • De hvide blodlegemer (leukocytter) er en vigtig del af immunforsvaret
 • Blodpladerne (trombocytter) er med til at standse blødninger

Disse blodceller bliver påvirket af kemoterapien, og i perioden mellem 5 og 18 dage efter start på hver behandlingsserie, er der færrest blodceller. Som oftest vil antallet af blodcellerne være normaliserede inden start på næste serie. Knoglemarven stimuleres til at danne flere hvide blodlegemer med en indsprøjtning med Neulasta®. 

Infektioner

Du har øget risiko for at få infektioner under din behandling, fordi dit immunforsvar bliver svækket af både kemoterapi og prednison. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du har det og måler din temperatur, hvis du føler dig utilpas eller varm.  
Du skal altid kontakte afdelingen ved følgende symptomer:

 • Almen utilpashed og / eller kulderystelser 
 • Temperatur over 38,5 ˚C.

Hold dagligt øje med, om du har:

 • Belægninger i munden eller synkesmerter
 • Hoste eller åndenød
 • Svie ved vandladningen
 • Smerter eller rifter ved endetarmen
 • Sår med tegn på betændelse i huden 
 • Herpes (forkølelsessår) eller andet udslæt på huden
 • Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:
 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber

Blodmangel (lavt hæmoglobin)

Du kan have øget risiko for blodmangel i perioder af din behandling. Blodmangel kan give unaturlig bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær. Hvis blodmanglen er udtalt kan du få åndenød og hjertebanken.
Hvis du får de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen, så du evt. kan få blodtransfusion. 

 • Åndenød
 • Hjertebanken

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved lavt hæmoglobin:

 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder

Blødning

Antallet af blodplader (trombocytter) bliver nedsat under kemoterapien. Du kan derfor have lidt øget risiko for at få blødninger. vis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. Du skal måske have transfusion med blodplader
Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Blødning fra næse eller mund (ved tandbørstning)
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker eller blårøde prikker i huden

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste 
 • Tag ikke gigtpiller (Ibuprofen®, Ipren®, Todolac ® og lign.) eller smertestillende medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger
 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, fordi alkohol kan forstærke blødningstendensen
 • Undgå forstoppelse

Allergi

Alle præparater har mulighed for at give allergiske reaktioner.  Informer læge og sygeplejerske, hvis du har kendt allergi.  Allergi kan vise sig ved høfeber, øjenirritation, hoste, astma, hududslæt og diarre. I værste fald (yderst sjældent) kan den allergiske reaktion give påvirkning af kredsløbet med shock. 

Kvalme og opkastning m.m.

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien, og du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage derhjemme de første dage.
Almen utilpashed samt appetitløshed og smagsændring forekommer hyppigt i dagene efter behandling. Munden kan blive øm, og spyttet kan blive sejt.  
Prednison tabletterne, som du får i forbindelse med BEACOPP virker kvalmestillende, og det er derfor ikke sikkert, at problemet bliver så stort for dig.
Hvis du får kvalme, starter den som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen. Kvalmen kan vare fra nogle få timer til flere døgn. 

 • Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage din medicin mod kvalme i den aftalte periode 
 • Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre på den kvalmestillende medicin

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalmen:

 • Spis, når du føler dig sulten, og gerne mange små måltider i løbet af dagen
 • Drik rigeligt
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let fordøjelig mad, fx frugt, desserter, kiks og lignende
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette maden for dig
 • Børst tænder med en blød tandbørste flere gange om dagen
 • Hvil dig i løbet af dagen
 • Lyt gerne til musik, du kan lide eller se en god film, imens du får kemoterapi
 • Dyrk motion

Nogle har mere tendens til kvalme end andre.  Hos enkelte er kvalmen også psykologisk betinget, dvs. at man kan få kvalme ved den blotte tanke om at skulle have kemoterapi.  Dette kaldes ”forventningskvalme”. Hvis det er tilfældet for dig, kan du have gavn af beroligende medicin på forhånd.

Hårtab

Kemoterapien bevirker, at du taber håret på hovedet, eventuelt også andre steder på kroppen. Hårtabet begynder typisk et par uger efter, at du er startet behandling. Håret vokser ud igen hos langt de fleste, når hele behandlingsforløbet er afsluttet. Det nye hår kan være lidt ændret i farven eller have en anden struktur i forhold til tidligere, fx være kraftigere eller mere krøllet eller glat. Men indenfor et halvt års tid bliver håret stort set altid, som det var før behandling. Du kan få tilskud til paryk, tørklæde eller kasket, hvis du taber håret som følge af din behandling.

Hvad kan du selv gøre for at beskytte hårbunden:

 • Brug altid solcreme med høj faktor for at beskytte hovedbunden, når du går med bart hoved
 • Beskyt hovedet mod kulde med en hue eller et tørklæde
 • Smør hovedbunden ind med en fed, uparfumeret creme, hvis huden er tør eller klør

Hud og negle

Kemoterapien kan give forandringer af huden og neglene. Din hud kan blive tør og i enkelte tilfælde blive meget hård og skalle af især på hænder og fødder. Forandringerne forsvinder med tiden, når behandlingen er slut. Du kan under og efter handlingsforløbet få øget pigmentering i huden (brune pletter) og lettere blive skoldet, når huden bliver udsat for sollys. Du vil have øget risiko for hudkræft efter at have fået behandlingen. I sjældne tilfælde kan du få udslet på grund af kemoterapien eller anden medicin, du bliver behandlet med.

Hvad kan du selv gøre:

 • Anvend dagligt en fed uparfumeret fugtighedscreme
 • Brug solcreme med høj faktor(gerne +50) og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12 og 15 
 • Kontakt afdelingen, hvis du får udslet, så lægen kan vurdere, om du skal have medicin for udslettet, og om der eventuelt skal ændres i din behandling

Neglene fornyer sig normalt i takt med, at de bliver slidt. Mens du får behandling kan de blive fortykkede, få striber, blive skøre og flossede med afstødning af neglens yderste lag. I nogle tilfælde kan neglene også løsne sig. Det kan tage ½ - 1 år inden neglene bliver normale igen.

Hvad kan du selv gøre:

 • Klip skøre og flossede negle tæt
 • Forsegl eventuelt neglene med klar lak

Træthed

Du skal forvente, at du oplever træthed i tiltagende omfang i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du evt. kan gøre for at afhjælpe den.

Påvirkning af leveren

Din lever kan blive påvirket af behandlingen, derfor får du kontrolleret levertal ved blodprøven før hver behandling.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Bleomycin

Influenzalignende symptomer Bleomycin kan give influenzalignende symptomer med feber og muskelsmerter. Symptomerne kan komme få timer efter og vare nogle dage efter, at du har fået behandlingen. Hvis du har feber ud over et døgn efter behandlingen, skal du kontakte afdelingen. 

Udslæt

Bleomycin kan give udslæt på huden – oftest på hænderne. Der kan tillige komme blærer og små sår.

Påvirkning af Lunger

Bleomycin kan virke giftigt på lungerne og give skader, som kan være forbigående, men (sjældent) også kan blive varige og give dig nedsat lungefunktion. Hvis du er ryger, anbefaler vi, at du holder op. Høj koncentration af ilt kan forværre skaderne. Derfor vil ilt-tilskud kun blive anvendt under og lige efter behandlingen, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du er dykker og anvender iltflaske, må du ikke dykke det første ½ år efter afsluttet behandling. 
Du skal fortælle lægen, hvis du under behandlingen får symptomer som:

 • Åndenød
 • Tør hoste

Etoposid (Etopofos®) 

Præparatet kan medføre forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og (sjældent) leverpåvirkning. Du kan opleve ansigtsrødme under behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan etoposid give påvirkning af synet.

Doxorubicin (Adriamycin®) Vævsskade

Hvis præparatet kommer uden for blodåren giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som overhovedet muligt indenfor de første 24 timer efter skaden. Hvis du skulle være nået hjem, så kom et koldt omslag på stedet og kontakt straks afdelingen.

Rødfarvning af urin

Præparatet der selv er rødt, farver din urin rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Under infusion af præparatet kan der komme påvirkning af hjerterytmen. I sjældne tilfælde kan hjertets muskulatur blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben. 

Cyclophosphamid (Sendoxan®)

Præparatet kan påvirke blæreslimhinden, så du kan have smerter og blødning ved vandladning.  Det er dog sjældent, da du får Uromitexan®, som beskytter din slimhinde i blæren. Hjertefunktionen kan i sjældne tilfælde påvirkes, som beskrevet ovenfor under Adriamycin. I meget sjældne tilfælde kan cyclophosphamid give påvirkning af hørelsen. Nogle oplever metalsmag i munden ved infusion.

Vincristin (Oncovin®) Forstoppelse

Præparatet kan give forstoppelse. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under kuren og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Oncovin® (og i nogen grad også Etopofos®) påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder. I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i fx fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelse, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af Oncovin® eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får Oncovin®, men det kan tage meget lang tid (flere måneder) og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Vævsskade

Hvis præparatet kommer uden for blodåren giver det smerter og vævsskade. Kontakt altid sygeplejerske, hvis du oplever svie og smerte ved dit venekateter, når du får kemoterapi.

Procarbazine (Natulan®) Antabuslignende effekt

Procarbazine (Natulan®) kan have antabuslignende effekt, hvilket vil sige, at hvis du drikker alkohol, mens du er i behandling, kan du opleve at få ansigtsrødme, hjertebanken, hovedpine og i værste fald kvalme, opkastninger, bleghed, besvimelse og kollaps. Det er selvsagt meget ubehageligt. Du bør derfor ikke drikke noget, der indeholder alkohol under din behandling og 1-2 dage efter ophør med Procarbazine.

Nældefeber

Procarbazine (Natulan®) kan give nældefeber, som er et hævet blegrødt til rødt udslæt på huden.
 
Nældefeber kan give voldsom kløe. Du kan dæmpe kløen med kløestillende creme, som kan købes i håndkøb på apoteket. Det er vigtigt, at du fortæller lægen om det, hvis du har kløe eller udslæt under behandlingen med BEACOPP.
I sjældnere tilfælde opstår reaktionen dybere i hudens lag på områder, hvor huden er løsere bundet fx læber, mund, tunge, svælg, øjenomgivelser og kønsorganer, og der opstår hævelser lokalt (Quincke´s ødem). Hvis du får sådanne hævelser og synke- eller vejrtrækningsbesvær, skal du straks opsøge vagtlæge eller skadestue.

Prednison Immunforsvar

Prednison nedsætter immunforsvaret og er med til at øge din risiko for infektion.

Sukkersyge

Prednison kan fremprovokere en sukkersyge, specielt hvis du er disponeret til at få sukkersyge. Du vil med mellemrum få kontrolleret dit blodsukker, og hvis det er forhøjet, vil du blive instrueret i både at måle blodsukre og i at tage insulin. Som ofte normaliseres blodsukkeret igen, når du ophører med Prednison. Enkelte vil udvikle en varig sukkersyge og skal fortsætte med en behandling, enten i tabletform eller med insulin.

Humørændringer

Prednison kan påvirke humøret, både i positiv og negativ retning. Du kan blive opstemt og rastløs og eventuelt have svært ved at sove. Det er derfor en god ide at indtage tabletterne om morgenen. Tal med din læge om det, hvis du har svært ved at sove, da det kan være nødvendigt at få sovetabletter.  Meget sjældent kan Prednison give en depression eller en psykose.

Mavesyre

Prednison kan forværre elle give tendens til sure opstød, halsbrand og mavesmerter. Meget sjældent kan der komme mavesår og blødning af den grund.  Det er vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis du har problemer med maven.  Det kan hjælpe at få mavesyredæmpende medicin under behandlingen med Prednison.

Knogleafkalkning

Det anbefales ved længere tids behandling med Prednison at supplere kosten med en kombineret kalk og D-vitaminpille (f.eks. Unikalk® med D vitamin) for at undgå knogleafkalkning.

Bivirkninger til den supplerende behandling

Allopurinol

Mest almindelige bivirkning er af allergisk karakter og kan vise sig ved:

 • Hudkløe
 • Hududslæt
 • Diarre

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Leverpåvirkning

Gastro Timelets® 

 • Krafesløshed
 • Diarre

Pegfilgrastim (Neulasta®)

Pegfilgrastim (Neulasta®) minder om de stoffer i kroppen, der frigives, når vi har en infektion i kroppen og kan derfor give influenzalignende symptomer.

 • Knogle- og ledsmerter, specielt smerter i ryg, hofter og knæ. Evt. feber.  Som regel kan to stk. Paracetamol (1 gram) fjerne ubehaget.
 • Hovedpine
 • Reaktion på indstiksstedet
 • Leverpåvirkning
 • Ekstremt sjældent: væske i lungerne

Uromitexan®

 • Nedsat appetit, influenzalignende symptomer, feber
 • Kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré, luft fra tarmen
 • Hoste, ondt i halsen
 • Ledsmerter, rygsmerter, muskelstivhed
 • Hovedpine, svimmelhed, søvnighed

Senfølger

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn vil med stor sandsynlighed blive varigt nedsat på grund af kemoterapien. Hvis du er mand, kan du vælge at deponere sæd, inden din behandling starter, så du senere har mulighed for at få børn. Hvis du er kvinde, så tal med lægen om muligheder for udtagning af æggestok og hormonbehandling. Se pjecen ”Medicinsk kræftbehandling” for mere information.

Øget risiko for anden kræftsygdom

Der er en let øget risiko for at få en anden kræftsygdom, herunder leukæmi eller forstadie hertil, når man har fået medicinsk kræftbehandling.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Det er meget forskelligt, hvordan sygdom og behandling påvirker det enkelte menneskes hverdag. Nogle patienter er i stand til fortsat at passe deres arbejde mellem behandlingerne, mens andre må være sygemeldt. 

Mellem behandlingerne er det vigtigt, at du passer godt på dig selv. Dette gør du blandt andet ved

 • At spise og drikke godt og ernæringsrigtigt
 • At få frisk luft og holde dig i form
 • At få sovet om natten og eventuelt også tage en middagslur
 • At bede venner og familie om hjælp til det praktiske 

Ordliste

Scanning (PET-CT)

PET-CT er en undersøgelse, hvor kroppen scannes efter, at der er indsprøjtet og indtaget (drukket) et svagt radioaktivt sukkerstof. Sporstoffet optages især af kræftcellerne. Hvis der er kræftceller i kroppen vil de altså kunne spores ved hjælp af det radioaktive sukkerstof. Med computerteknik vil sporstoffet kunne aftegnes på scanningsbilleder (PET). Disse billeder lægges sammen med almindelige CT billeder, hvorefter man kan få indtryk af kræftknudernes udbredelse og størrelse. 

Infusion

Ved en infusion er medicinen blandet i en pose med væske og tilsluttet en plastikslange med dråbekammer (dropsæt), eller blandet med væske i en sprøjte. Opblandingen bliver givet i blodbanen via et drop (venekateter/venflon), der bliver lagt i en blodåre (vene), ofte på underarmen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved

 • Temperatur over 38,3 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
Redaktør