Bliv patient- eller pårørenderepræsentant

​Vil du være patienter og pårørendes stemme i et af Rigshospitalets centrale råd?
Vil du hjælpe Rigshospitalet med at få perspektiver fra patienter og pårørende ind i vores centrale arbejde med enten kvalitet og patientsikkerhed, uddannelse eller forskning? Kan du bidrage med vinkler og idéer, der taler ud over dine egne oplevelser og erfaringer som patient eller pårørende og ind i brede dagsordener? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Rigshospitalet har etableret tre centrale råd for Klinisk kvalitet og Patientsikker-hed, Uddannelse og Forskning. Hvert råd har et direktionsmedlem som formand, og medlemmerne er ledere og specialister på hospitalet og i regionen samt to patient- og pårørenderepræsentanter pr. råd. Vi søger således seks patient- og pårørenderepræsentanter i alt – to til hvert råd. 

Du kan se i boksene nederst, hvilke opgaver de tre råd overordnet set beskæftiger sig med, samt hvor ofte rådene mødes.


Som patient- og pårørenderepræsentant kan du forvente:

 • At få mulighed for at præge driften og udviklingen af Rigshospitalet i samspil med ledere og specialister i rådet 
 • At blive udfordret fagligt og personligt
 • At få en introduktion til rollen som patient- og pårørenderepræsentant og det råd, du bliver medlem af
 • At sekretariatet for rådet står til rådighed for løbende sparring og støtte

Vi forventer, at du som patient- og pårørenderepræsentant:

 • Vil prioritere at deltage i møderne, der som udgangspunkt foregår på Rigshospitalet, samt orienterer dig i det skriftlige mødemateriale, der ud-sendes inden
 • Kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårørendeperspektivet 
 • Ønsker at bringe relevante erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis – og bidrage med et perspektiv, der rækker udover dine personlige oplevelser
 • Har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt fremadskuende samarbejde med hospitalets ledere og specialister 
 • Er, eller har været, patient eller pårørende til en patient på Rigshospitalet, og ikke er ansat på Rigshospitalet
 • Kan afsætte tid til at deltage i et introduktionsarrangement for patient- og pårørenderepræsentanter à cirka 2-3 timer (forventeligt 23. september)
 • Er uafhængig af personlige og økonomiske interesser jf. Forvaltningslovens § 3 om inhabilitet og underskriver en erklæring om tavshedspligt og habilitet

Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har særlig viden eller interesse inden for et eller flere af de tre områder; klinisk kvalitet- og patientsikkerhed, uddannelse og forskning.


Det Kliniske Kvalitets- og Patientsikkerhedsråd

Opgaverne i rådet relaterer sig til Rigshospitalets overordnede strategiske arbejde med blandt andet:

 • Nationale kvalitetsinitiativer, herunder Det Nationale Kvalitetsprogram
 • Kvalitetsdata og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Tiltag, der skal øge patientsikkerheden
 • Læring af utilsigtede hændelser
 • Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Nye metoder og tiltag, som fokuserer på høj kvalitet og patientsikkerhed på Rigshospitalet
 • Implementering af nye kliniske retningslinjer og vejledninger 

Rådet forventes som minimum, at mødes en gang om måneden à 2 timers varighed. Møderne ligger i dagtimerne og så vidt muligt i ydertimerne.
Uddannelsesrådet

Opgaverne i rådet relaterer sig til Rigshospitalets overordnede arbejde med kvalitet, udvikling og strategier i forhold til blandt andet:


 • Den kliniske oplæring og undervisning ift. de uddannelser, der foregår på hospitalet, samt samspil mellem det præ- og postgraduate område
 • Kompetenceudvikling og videreuddannelse af hospitalets ansatte
 • Uddannelsesmiljø, pædagogiske metoder og læringskultur
 • Tværprofessionelle indsatser for at styrke kontinuitet i behandlingen
 • Inddragelse af patienter og pårørende i uddannelsesaktiviteter
 • Relationen mellem uddannelse og indsatsen for at rekruttere og fasthol-de medarbejdere samt karriereudvikling 
 • Samarbejde om uddannelse internt på hospitalet, regionalt og med an-dre uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt, for at skabe synergi og sammenhæng

Rådet forventes at mødes 4-6 gange om året à 2 timers varighed. Møderne ligger i dagtimerne og så vidt muligt i ydertimerne.

Forskningsrådet

Opgaverne i rådet relaterer sig til Rigshospitalets overordnede koordineren-de og strategiske arbejde med blandt andet:


 • Udvikling og profilering af hospitalets forskning, herunder forskningsstra-tegier, handleplaner og kommunikation
 • Fremme af samarbejdsrelationer mellem hospitalet og andre aktører på forskningsområdet, såsom fonde, universiteter og andre hospitaler både nationalt og internationalt, professionshøjskoler, primærsektoren og er-hvervslivet
 • Udvikling af forskningsinfrastrukturen i forhold til blandt andet fundrai-sing, administration og fysisk infrastruktur

Rådet forventes at mødes en gang om måneden à 1-2 timers varighed. Mø-derne ligger i dagtimerne og så vidt muligt i ydertimerne.
Er du interesseret i at være patient- og pårørenderepræsentant?

Hvis du er interesseret i at blive medlem af et af Rigshospitalets tre centrale råd som patient- og pårørenderepræsentant, skal du udfylde ansøgningsskemaet. I skemaet kan du angive, hvilke(t) af de tre råd, du har interessere for at blive en del af. 

Ansøgningsfristen er 31. august 2020 kl. 12.00. 

Vi holder samtaler med udvalgte ansøgere i uge 37.

Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning, og du vil få endeligt svar senest 18. september 2020.

Opgaven som patient- og pårørenderepræsentant starter med i et introdukti-onsarrangement forventeligt 23. september og mødeaktivitet fra slut september eller oktober.

Funktionen som patient- og pårørenderepræsentant er en frivillig indsats, og du vil derfor ikke modtage honorar eller kompensation for din deltagelse. Du får skattefri transportgodtgørelse til møder i rådene og eventuelle afledte møder såsom introduktionsarrangementet.

Vi udpeger patient- og pårørenderepræsentanterne for en periode på op til tre år.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til opgaven som patient- og pårørenderepræsentant i Rigshospitalets centrale råd, eller til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte direktionskonsulent Stine Schou Mikkelsen på 
stine.schou.mikkelsen@regionh.dk eller tlf. 40 25 48 08.

Redaktør