​​​​​​

Kan traumepatienter få for meget ilt?

​Forskere på Rigshospitalet er begyndt at indrullere patienter til et stort forsøg, hvor de vil undersøge, om mere restriktiv iltbehandling i den akutte fase efter tilskadekomst hjælper traumepatienter.​


​​Foto: Læge og ph.d.-studerende Tobias Arleth er forsøgsansvarlig for iltforsøget, som er sat i gang på Rigshospitalet.


I december begyndte akutforskere fra blandt andet Rigshospitalet et stort, europæisk iltforsøg til traumepatienter. Da traumepatienterne indlægges flere steder på Rigshospitalet, vil flere afdelinger blive involveret i forsøget. Forskerne forventer, at mere end 500 af forsøgspersonerne skal indrulleres her på hospitalet. 

Forsøget er et internationalt multicenterstudie med navnet TRAUMOX2 og udgår fra Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter i HovedOrtoCentret. Forsøgsleder er professor Jacob Steinmetz, mens læge og ph.d.-studerende Tobias Arleth er koordinerende forsøgsansvarlig. 

- Perspektiverne for studiet er, at vi gerne vil blive klogere på iltbehandlingen i den akutte fase efter traume. Vores hypotese er, at en mere restriktiv brug af ilt til traumepatienter kan forbedre overlevelsen og give færre lungekomplikationer, hvis man sammenligner med en mere liberal iltstrategi, siger Jacob Steinmetz. 

Pilotstudie sår tvivl om anbefalinger

Hypotesen stammer blandt andet fra observationelle studier samt et pilotstudie på Rigshospitalet, hvor 41 traumepatienter blev inkluderet til enten at modtage restriktiv eller liberal iltbehandling. Konklusionen var her, at det var forsvarligt at anvende en restriktiv iltstrategi, uden at patienterne kom i øget risiko for iltmangel.

I internationale retningslinjer for traumebehandling (ATLS guidelines) fremgår det, at alle svært tilskadekomne traumepatienter skal have supplerende iltbehandling. Der står dog ikke, hvor længe behandlingen bør vare i den initiale fase og heller ikke, om der bør ske en titrering af iltbehandlingen undervejs. En oversigtsartikel fra BMJ Open i 2017 konkluderede, at evidensen bag denne anbefaling er særdeles sparsom. Ydermere findes en oversigtsartikel fra The Lancet i 2018, der analyserede 16.000 patienter på intensivafdelinger på tværs af sygdomskategorier, herunder også traumepatienter, og her konkluderede man, at en liberal iltstrategi signifikant øgede dødeligheden sammenlignet med en restriktiv iltstrategi. 

Inklusion af inhabile patienter

I studiet skal inkluderes i alt 1420 traumepatienter, og det bliver gennemført i samarbejde med Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital samt store traumecentre i henholdsvis Köln i Tyskland og Rotterdam i Holland. De øvrige traumecentre begynder inklusionen af traumepatienter i løbet af 2022.

Studiet er klassificeret som et akutforsøg i Danmark, og alle traumepatienter betragtes derfor som inhabile ved inklusionstidspunkt. Det betyder, at en akutlæge eller traumelæge skal opnå et stedfortrædende samtykke fra en anden læge, der agerer forsøgsværge på vegne af patienten, med henblik på inklusion i studiet. Traumepatienterne kan inkluderes præhospitalt i både akutlægebilerne og akutlægehelikopteren eller i TraumeCentret. Herefter undergår traumepatienterne otte timers restriktiv eller liberal iltbehandling. Traumepatienterne kan efter indledende behandling i TraumeCentret blive indlagt på mange forskellige afdelinger på Rigshospitalet, herunder intensivafdelingerne, operationsgangene eller på de kirurgiske sengeafdelinger. Undervejs monitoreres traumepatienterne tæt med hyppige målinger af iltmætning samt udtagning af to arterielle blodgasanalyser af det behandlende personale eller studiegruppen. Efterfølgende indhentning af samtykke fra pårørende og patienter sørger studiegruppen for.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden som har givet en bevilling på 6,3 mio kr.

​Hvis man har spørgsmål til projektet, så er man meget velkommen til at kontakte de forsøgsansvarlige på nedenstående kontaktoplysninger:


Tobias Arleth

Forsøgsansvarlig

Læge og Ph.D.-studerende

Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HovedOrtoCentret

Rigshospitalet, Blegdamsvej

Mail: tobias.arleth@regionh.dk

Tlf. +45 35 45 95 02


Jacob Steinmetz

Forsøgsleder

Professor, overlæge, Ph.D.

Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HovedOrtoCentret

Rigshospitalet, Blegdamsvej

Mail: jacob.steinmetz@regionh.dk

Tlf. +45 35 45 84 34 Redaktør