Første COVID-nedlukning påvirkede kun svagt gravides motions- og alkoholvaner

Danske gravides livsstil blev påvirket i begrænset omfang under første COVID-19-nedlukning i foråret 2020, viser ny forskning fra Rigshospitalet. 

Jordemoder og seniorforsker Hanne Hegaard har netop afsluttet et forskningsprojekt blandt gravide på Rigshospitalet, der havde til formål at undersøge, hvorvidt gravides livsstil blev påvirket under første nedlukning pga. COVID-19 i foråret 2020. 

I projektet blev de gravides livsstil under nedlukningen sammenlignet med en gruppe gravide kvinders livsstil året før pandemien. Begge grupper besvarede spørgsmål om livsstil omkring 10. graviditetsuge.

Undersøgelsen viser, at nedlukningen ikke påvirkede de gravide kvinders livsstil i særlig høj grad, hverken hvad angår motion eller indtag af alkohol i den tidlige graviditet, og nedlukningen gav ikke anledning til at flere gravide røg.

Motionerede 10% mindre

Et af de steder, hvor nedlukningen havde størst konsekvenser ifølge den nye undersøgelse var i forhold til motion. De gravide kvinder motionerede knap 10% mindre under første nedlukning end året før. I tråd med dette var der ca. 10% færre gravide, der levede op til de nationale anbefalinger for gravide på minimum 3 ½ timers motion om ugen.

En af årsagerne hertil skal  nok findes i en reduktion af transport til og fra arbejde, da færre skulle cykle til arbejde. Desuden var der lukket for både svømning, fitness og andre motionsformer uden for hjemmet. 

Forsker Hanne Heegaard forklarer: 

- I undersøgelsen hæfter vi os ved, at der kun var 15%, der angav cykling som motionsform under nedlukningen sammenlignet med 28% året før. At kvinderne motionerede mindre under graviditeten, er en negativ tendens, fordi kvinder, der motionerer under graviditet, generelt har færre graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes, svangerskabsforgiftning, fødsel af børn med høj fødselsvægt og har færre symptomer på depression.

Færre, der drak alkohol i den tidlige graviditet

Et af de mere positive resultater af nedlukningen ses i forhold til fænomenet ’binge-drinking’, der er episoder, hvor man ved en enkeltstående lejlighed drikker 5 eller flere genstande. I undersøgelsen spørges der til binge-drinking i hele graviditeten herunder også de første uger, hvor kvinden endnu ikke vidste, hun var gravid.

Kvinderne oplyste, at binge-drinking episoderne var foregået før erkendt graviditet. Under nedlukningen var andelen af gravide, der angav binge-drinking,  reduceret til 23% sammenlignet med 30% året før.

Det glæder forskerne. Jordemoder og ph.d Mie de Wolff, som er medforfatter til studiet forklarer: 

- Tidligere studier har vist, at omkring 35% af alle gravide i Danmark har haft binge-drinking episoder i den tidlige graviditet. Men i den nye undersøgelse ser vi en 7% reduktion af binge-drinking i Covid-19 gruppen. Vi har ikke spurgt til årsagen hertil, men vi formoder, at det kan skyldes færre fester og generelt mindre selskabelighed i nedlukningsperioden.

- Det er et positivt resultat fordi, alkohol er skadeligt for et foster, og man kender ikke den nedre grænse for, hvornår alkohol er skadeligt for det enkelte foster. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor nul alkohol, både når man planlægger at blive gravid samt under hele graviditeten.

Rygning og ugentlige alkohol indtag

De gravide blev i studiet også spurgt om rygevaner og alkoholindtag i 10. graviditetsuge. Her viste undersøgelsen, at 1% angav, da de drak alkohol ugentligt i 10. graviditetsuge både under nedlukningen samt året forinden. I forhold til rygevaner angav 1%, at de røg og 10%, at de havde stoppet med at ryge. 

- Det er virkeligt positivt, at samme høje andel af gravide formår at stoppe med at ryge under en pandemi, hvor nogle er udsat for et psykisk pres.  Tidligere studier viser nemlig, at perioder med psykisk belastning kan bevirke, at det er sværere at stoppe med at ryge Hanne Hegaard.

Hvad kan vi bruge resultaterne til? 

Forskerne håber, at resultaterne fra det nye studie kan anvendes både i anbefalinger til gravide nu og her og ved eventuelt kommende nedlukninger.  Der er særligt to centrale budskaber , som Hanne Hegaard mener, vi skal tage med os:

Motion til og fra arbejde, skal erstattes af anden motion, når man arbejder hjemmefra

- Flere gravide arbejder hjemme nu end tidligere, og hvis de fx plejede at cykle til og fra arbejde, er det vigtigt, at de bliver gjort opmærksomme på, at de skal erstatte denne motion med andre former for motion.

- Flere, både gravide og ikke gravide, har endnu ikke genoptaget deres faste træning efter COVID-19 nedlukningerne, og derfor skal de huske at påbegynde andre motionstyper, end dem de plejer, så de ikke kommer til at mangle fysisk aktivitet, forklarer Hanne Hegaard.

Generelt konkluderer forskerne med denne publikation, at den første nedlukning grundet COVID-19 kun i meget begrænset omfang påvirkede de gravide på Rigshospitalets livsstil. Hvordan det ser ud i relation til den anden nedlukning i 2021, håber forskerne også i et fremtidigt studie at kunne belyse.

Fakta om undersøgelsen 

  • Undersøgelsen består af en sammenligning af to studiegrupper

    • COVID-19 gruppe: Gravide kvinder, der omkring 10. graviditetsuge, besvarer spørgeskema fra 12.marts 2020- 18.juni 2020 (n=685).

    • Historisk gruppe: Gravide kvinder i 10. graviditetsuge, der besvarer spørgeskema fra 12.marts 2019- 18.juni 2019 (n=787). Den historiske gruppe bestod af gravide, som er fra samme periode året før, så risiko for sæsonvariation i livsstil er minimeret. 

  • Undersøgelsen er initieret af jordemoder og seniorforsker Hanne Hegaard Obstetrisk Afdeling. I forskningsgruppen deltager også statistiker Karl Bang Christensen, klinisk jordemoderspecialist og postdoc Ane Rom, jordemoder og ph.d.- studerende Stinne Høgh, jordemoder, ph.d.- studerende Mie de Wolff, jordemoder og ph.d.- studerende Nina Olsén Nathan, jordemoder og ph.d. Lotte Broberg og professor, overlæge Peter Damm. 

  • Undersøgelsen er en del af projektet: Gravides livsstil og mentale sundhed under COVID-19 pandemien

  • Projektet er støttet af Nordea-fonden med 500.000 kroner.

  • Resultaterne er omtalt på dr.dk. Læs artiklen her.

Læs mere om projektet og undersøgelsen på Righospitalets hjemmeside herom.

For yderligere information eller interview, kontakt

Jordemoder og seniorforsker Hanne Heegaard
Den tværfaglige forskningsenhed, Kvinders, Børns og Familiers Sundhed, Rigshospitalet
E-mail: Hanne.Kristine.Hegaard@regionh.dk
Mobil: 27 58 36 32

eller

Presse- og kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk
Kommunikation og Presse, Rigshospitalet.
E-mail: linda.svenstrup.munk@regionh.dk
Mobil: 22 96 68 98


Redaktør