​​​​​​​

Nyfødte med høretab skal findes i tide via målrettet screening

​Målrettet screening for medfødt CMV skal være med til at sikre, at børn undgår alvorlige høretab 

​Cytomegalovirus (CMV) er den hyppigste medfødte virus i verden, men en virus, som de fleste af os nærmest ikke kender og sjældent mærker noget til. Hvert år fødes omkring 300-600 børn med CMV, og medfødt CMV står for op mod 30% af al permanent hørenedsættelse hos børn. 

For disse børn og deres familier er det afgørende, at de kommer i den rette anti-virale behandling hurtigst muligt - og inden de er fire uger gamle. Derved påvirkes centralnervesystemet mindst muligt, og høretabet bremses. 

Svært at​​​​ finde børnene tidligt

At børnene skal i behandling allerede inden de er fire uger gamle, blev understreget i en ny retningslinje for medfødt CMV, som Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2021, men udfordringen er, at det er svært at finde børn med CMV i så tidlig en alder

– både fordi det kun er de færreste, der har symptomer, og fordi sygdommen viser sig på mange forskellige måder, når der er symptomer. Nogle har små petekkier, leverpåvirkning og små hoveder, mens andre har problemer med synet og hørelsen. Det er ret varieret sygdomsbilleder, der spænder fra ingenting til alvorlig organpåvirkning. 

Det fortæller projektleder og afdelingslæge Stine Lund fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og ​mindre børn på Rigshospitalet. Hun står i spidsen for et pilotprojekt, der skal undersøge, om man via målrettet screening af børn, der ikke består den obligatoriske hørescreeningstest, kan finde børn med CMV tidligere end hidtil: 

- Disse børn skal findes så hurtigt som muligt, så man kan sætte ind med den rette behandling. Hvis de ikke kommer i behandling inden for de første fire uger af livet, er de i risiko for at få yderligere nedsat hørelse og hertil andre former for komplikationer og følger af sygdommen, fortæller Stine Lund. 

Pilotprojektet har til formål at finde ud af, om man via de allerede eksisterende tilbud om hørescreening af nyfødte og et udvidet, accelereret forløb kan sikre, at børnene findes hurtigt og kan komme i behandling for CMV, allerede inden de fylder fire uger. 

- Fordi screeningen er koblet op på det allerede eksisterende screeningssystem for nyfødte, har det været ret få ændringer, vi har skullet indføre, for at hjælpe disse børn, forklarer Stine Lund.

Spytprøve og accelererede​ forløb skal redde flere

Nyfødte, der af en eller anden grund ikke ’passerer’ hørescreeningen, henvises rutinemæssigt til audiologisk afdeling til yderligere udredning, men der kan let gå mere end fire uger, inden barnet er undersøgt og man kan bestemme, om barnet har et høretab. På det tidspunkt er det for sent at undersøge for CMV og opstarte behandling, hvis høretabet skyldes CMV. 

I det nye set-up har projektgruppen derfor etableret et accelereret forløb, hvor de børn, der ikke består hørescreeningen, får taget en spytprøve for CMV med det samme af den person, der laver hørescreeningen.

Spytprøven kan med stor sandsynlighed afgøre, om barnet har medfødt CMV, og den er uden gener for den nyfødte, da spytprøven gennemføres med en vatpind, der lægges i kindhulen på barnet et minuts tid. Hvis spyprøven viser CMV, undersøges barnets hørelse i et accelereret forløb i audiologisk afdeling.

Overlæge Michael Bille fra audiologisk afdeling, der er med i styregruppen for projektet, er også begejstret for det nye tiltag og muligheden for at kunne sætte børnene i hurtig behandling: 

- Det er et vigtigt tiltag. Medfødt CMV er næst efter arv den hyppigste årsag til permanent hørenedsættelse hos børn, så det er et vigtigt indsatsområde. Hvis vi kan finde børnene tidligt, har vi mulighed for at forhindre alvorlige høretab ved at forebygge yderligere hørenedsættelse og dermed sikre bedre livskvalitet for de børn, der ellers ville skulle leve hele livet med alvorlig hørnedsættelse. 

Foreløbig er screeningsmetoden og pilotprojektet rullet ud på hospitaler i Region Hovedstaden, bl.a. Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Hvis det viser sig at være en fortsat succes, og screeningsprogrammet virker efter hensigten, er målet at gøre det nationalt og involvere Sundhedsstyrelsen i beslutningen om, hvordan tiltaget kan implementeres nationalt. 

Stine Lund forklarer:  

- Mit håb er for fremtiden er, at vi kan implementere dette målrettede screeningsprogram og accelererede forløb i hele Danmark og derved kan finde flere af de her børn i tide, så de kan få den hjælp og behandling, de har brug for

Stigende fokus p​å CMV i udlandet 

I Danmark er det de færreste, der kender til virussygdommen CMV, mens​​​ der fx i England i øjeblikket er store kampagner for at gøre opmærksom på CMV og de komplikationer, man kan få af CMV.

I Norge, USA, Spanien og Australien er man også i gang med at indføre spytprøven som screeningsmetode for CMV, så der er bred enighed om, at det er et vigtigt indsatsområde, lyder det fra Stine Lund

Pilotprojektet i Region Hovedstaden sker i et samarbejde mellem neonatologer, audiologer, infektionspædiatere, jordemødre, mikrobiologer og børnelæger. 

Følgende afdelinger er involveret: 

  • Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn
  • Afdeling for Børn og Unge
  • Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet
  • Øre, Næse og Halsafdelingen, Nordsjællands Hospital
  • Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel
  • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
  • Børne-, neonatal og obstetrisk afdelinger på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital

Projektet afsluttes og evalueres i 2023.

Tv-indslag om projektet

TV 2 Lorry har lavet et indslag om projektet, hvor Stine Lund forklarer om sygdommen og det nye projekt.
Se eller gense programmet på TV 2 Lorrys hjemmeside:  https://www.tv2lorry.dk/ruc-undersoeger/ruc-undersoeger-har-jeg-smittet-mit-ufoedte-barn-58​​

Redaktør