Rigshospitalet tester en sort boks på operationsstuen

​Kan en sort boks på operationsstuen øge patientsikkerheden og mindske forstyrrelser på operationsstuen? Det tester man nu i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt på Rigshospitalet.
Vent...
Alle fly i verden har det; en sort boks, der optager lyd, registrerer hændelser og opbevarer data, som kan tages frem, hvis noget går galt. Så man kan forebygge, at samme fejl sker igen.

Nu tester forskere på Rigshospitalet sammen med internationale eksperter om en sort boks på operationsstuen også er en god ide. Målet er at undersøge, om en sort boks, der er specialdesignet til operationsstuer kaldet OR Black Box © kan øge patientsikkerheden og mindske unødige forstyrrelser på operationsstuen. 


En helt ny tilgang til forbedringer af arbejdsgange og patientsikkerhed

I spidsen for projektet står en projektgruppe fra Juliane Marie Centret på Rigshospitalet under ledelse af professor Jette Led Sørensen og projektansvarlig afdelingslæge Jeanett Strandbygaard. De forklarer, at projektet er banebrydende, både teknologisk og i forhold til patientsikkerhed og læring på operationsstuen: 

- Vi bruger i dag primært enkeltstående retrospektive analyser fra hændelser på operationsstuen til at lære af. Med OR Black Box’en får vi en helt ny form for tidstro big data fra operationsstuen, der indeholder både data fra selve operationen, data fra apparaturet og data fra forstyrrelser og afbrydelser på stuen, der kan kobles med personalets anonyme interaktion undervejs, forklarer Jeanett Strandbygaard.

- Denne store mængde data, der anonymiseres ved hjælp af den sorte boks, vil kunne hjælpe os med at undersøge sammenhænge, finde tendenser og derved få en helt anden forståelse for årsagssammenhænge på operationsstuen. Vi håber, at vi med dette projekt kan bidrage til at mindske komplikationerne under operationerne og skabe de mest optimale forhold på stuen for både personalet og patienten, understreger Jeanett Strandbygaard.

Den sorte boks er installeret på en gynækologisk-obstetrisk operationsstue på Rigshospitalet, og overlæge Mikkel Rosendahl fra Gynækologisk Afdeling er en af de første, der har opereret på stuen, mens den var tændt.

Han er begejstret for projektet og ser mange muligheder i projektet i forhold til optimering og forbedring af arbejdsgange:

- Jeg mener, at den sorte boks på operationsstuen har flere ret unikke styrker: For det første har vi mulighed for at kortlægge livet på en operationsstue. Ved hjælp af de algoritmer, der er, kan man klarlægge, om der er uhensigtsmæssige arbejdsgange, elementer, der forstyrrer unødigt eller i værste fald er medvirkende til – eller ansvarlige for – en alvorlig hændelse. 

- Dernæst kan man se på, om der er arbejdsgange, der kan optimeres. Hvis vi altid venter på kirurgen, portøren, anæstesien eller andet har man mulighed for at sætte ind der og optimere den proces til alles fordel. 

- Der er noget helt unikt i, at alle operationer optages, anonymiseres og gemmes i en periode. Det betyder, at hvis det viser sig, at der er opstået en komplikation, kan vi gå tilbage og se ’filmen’ igennem og eventuelt identificere årsagen. Det er en ret enestående mulighed for at lave en målrettet indsats for at minimere, at det sker igen, understreger Mikkel Rosendahl.


Et højrisikoområde

Og netop på operationsstuen er der et helt særligt behov for læring. Operationsstuen er et komplekst højrisikoområde. Forskning viser, at ca. 40-55 % af alle medicinske komplikationer sker her. Forskning tyder desuden på, at der under en almindelig operation er forstyrrelser helt op til hvert 40. sekund. De mange forstyrrelser er ikke nødvendigvis et problem, men med OR Black Box’en får forskerne mulighed for at undersøge dette på en helt ny måde - uden at det er personspecifikt. Det forklarer Jeanett Strandbygaard, der som fødselslæge og gynækolog på Rigshospitalet ofte færdes på operationsstuen.

- På operationsstuen er vi vant til at navigere i et operationsmiljø med forstyrrelser som telefonopkald og stillingtagen til andre akutte patienter undervejs, og det fungerer, men måske kan vi gøre det endnu bedre og mere sikkert for både patienter og personale, hvis vi kan justere ’forstyrrelseskulturen’ ud fra de fund, vi kan gøre med OR Black Box’en, siger hun.

Nyskabelse i sundhedsvæsnet

Projektet med OR Black Box indgår både i forberedelserne til det nye BørneRiget – Region Hovedstadens nye hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende og understøtter den strategi, Rigshospitalet har for innovation og brug af big data til at understøtte kliniske beslutningstagninger.

Det forklarer centerdirektør i Juliane Marie Centret og projektdirektør for BørneRiget, Merete Lange: 

- Det er et projekt, der vil få afgørende værdi for den måde, vi anskuer sikkerhed omkring operationsstuen på, og vil være med til at sende Rigshospitalet og Danmark helt i front hvad angår kirurgisk og anæstesiologisk innovation og sikkerhed.

- Jeg tror på, at black box projektet kan være med til at skabe læring, der vil forny og udvikle den måde, vi arbejder på i det danske sundhedsvæsen. Jeg ser store muligheder i projektet for også at kaste lys over arbejdsmiljøproblemstillinger og udstyrsproblematikker på operationsstuen. 

Data fra den sorte boks giver os en unik viden ift. at skabe forbedringer for både patienter og personale, og det ser vi frem til at gå i gang med. 

- Jeg er imponeret over den måde, personalet har taget imod projektet, der jo godt kan opleves som overvågning. Det fælles mål om at højne patientsikkerheden gør, at mange giver samtykke til at være med og viser villighed til at være innovative og tænke nyt, understreger Merete Lange. 

En avanceret black box - særligt designet til operationsstuen

Den black box, der testes, OR-Black Box ®, indsamler store mængder data fra operationsstuen. Både lyd, interaktion mellem personalet samt data som temperaturen i rummet, lydniveauet, forstyrrelser, telefonopkald og andre former for interaktion og aktivitet på stuen. Alt dette optages via fire kameraer og to mikrofoner i loftet på operationsstuen. 

Data fra patientens operation, dvs. puls, blodtryk og selve operationen registreres også automatisk i den sorte boks. På denne måde kan alle data sammenstilles, og det bliver muligt se på helheden og alle data sammen - frem for som adskilte dele.

De indsamlede big data anonymiseres og krypteres og samles i en database, hvorfra forskerne kan undersøge og analysere hændelser og sammenhænge mellem fx forstyrrelser på stuen, afbrydelser og komplikationer for patienten i forbindelse med operationen. 

Dataindsamlingen sker i samarbejde med internationale hospitalsorganisationer fra bl.a. Holland, Canada og USA. På den måde bruges den fælles datamængde til at udvikle fremtidige algoritmer, der kan bidrage til den kirurgiske beslutningstagning på en operationsstue og dermed sikre højest mulige kvalitet inden for kirurgi. Se mere på 

Læring på organisatorisk niveau - ikke personniveau

Det er vigtigt for forskerne at understrege, at målet ikke er at finde personfejl eller at pege fingre af nogen, men at se på operationsstuen og det, der sker, som en helhed. Det er de organisatoriske sammenhænge, der er i fokus for eventuelle justeringer, understreger forskerne. 

Ingen optagelser uden samtykke

Både patienterne og alt medvirkende personale skal give tilsagn til at medvirke i projektet, før der tændes for den sorte boks. Alle videoer og optagelser krypteres og anonymiseres, så de ikke er personhenførbar, og originaloptagelserne slettes efter 30 dage. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Videnscenter for Datasikkerhed. 

Et internationalt samarbejde

OR Black Box’en, som nu testes på Rigshospitalet, er udviklet af projektteamets samarbejdspartnere fra St. Michael’s Hospital i Toronto, Canada med professor Teodor Grantcharov i spidsen og i samarbejde med Air Canada og University of Toronto.

St. Michael’s Hospital i Toronto har brugt OR Black Box’en på operationsstuen i en del år allerede og har taget initiativ til et internationalt samarbejde og netværk om OR Black Box, som Rigshospitalet er en del af. 

300 operationer skal analyseres om året

Den første OR Black Box testes i et projekt på en Gynækologisk Operationsstue på Rigshospitalets Anæstesi- og Operationsafdeling i Juliane Marie Centret, og senere er målet at udbrede konceptet og den sorte boks til andre operationsstuer og højrisikoområder på resten af Rigshospitalet og andre hospitaler i Danmark.  

Forskerne på Rigshospitalet håber på at kunne analysere data fra ca. 300 operationer årligt i projektperioden.

50 testoperationer gennemført uden problemer

Foto: billede fra en operation på Rigshospitalet, optaget gennem OR Black Box

I skrivende stund er der udført 50 operationer på den operationsstue, hvor den sorte boks er installeret, og både kirurgen, sygeplejerskerne og andre på operationsstuen har taget godt imod projektet og har ikke givet udtryk for, at det var et problem eller utrygt at operere, mens black boxen optager alt på stuen.

’Jeg tænkte over det de første fem minutter, derefter slet ikke, så gjorde jeg bare hvad jeg plejede. Man lægger ikke mærke til det, da hverken kameraer eller mikrofoner larmer eller drejer rundt’
Birgitte Kjærsgaard Jensen, operationssygeplejerske, Rigshospitalet
’Det føles ikke, som om der er noget forandret på operationsstuen, jeg tænker ikke over, at det er OR Black Box stuen jeg arbejder på. Jeg synes, at ideen er virkelig god og vil gavne både patienter og medarbejdere’
Marianne Sand Flindt, anæstesisygeplejerske, Rigshospitalet

Også patienterne har taget godt imod projektet. Alle adspurgte har sagt ja tak til at deltage, forlyder det fra projektgruppen.

Forskningsprojektet, der forventes afsluttet i 2023, har titlen ‘Implementation of the OR Black Box in a gynecologic operation room: a data-driven paradigm shift in the operation room’. 

For yderligere informationer, kontakt

OR Black Box projektet er støttet af midler fra

  • Erik og Susanna Olesens Almenvelgørende Fond
  • Simon Fougner Hartmanns Familiefond
  • Juliane Marie Centret, Rigshospitalet


Rigshospitalet er det første hospital i Skandinavien, der tager OR Black Box systemet i brug på en operationsstue. Teknologien er udviklet af Surgical Safety Technologies Inc (SST).

Læs mere om den sorte boks på Rigshospitalet på rigshospitalet.dk/orblackbox

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor