40 mio. kr. skal hjælpe kronisk syge gennem fysisk aktivitet

​Center for Aktiv Sundhed modtager 40 mio. kr. fra TrygFonden, der skal bruges til forskning i forebyggelse og fysisk aktivitet – med særligt fokus på de 1,7 mio. danskere, der lider af alvorlige kroniske sygdomme.At regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge sygdom har været velkendt i mange år. Men at træning også kan bruges i behandlingen af alvorlig sygdom – og endda fortrænge kronisk sygdom – er nyt.

På Rigshospitalet bruger nogle kræftpatienter tid på kondicykler og i træningsmaskiner for at træne deres styrke og udholdenhed, og andre patienter modtager samme træning i lokale sundhedscentre på Sjælland og på Bornholm. Patienterne medvirker i videnskabelige undersøgelser, der skal afdække, om struktureret træning har en gavnlig effekt på patienternes sygdom og behandling. Forsøg med mus med tumorer har nemlig vist, at hvis musene har adgang til et løbehjul og bruger det aktivt, kan de reducere tumorernes vækst. 
 
På TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) på Rigshospitalet arbejder man med at udvikle fysisk træning som behandling af længerevarende sygdomme som kræft, KOL, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. En tilgang, som har givet CFAS en unik førerposition og sat centret på verdenskortet.
 
- Det er velkendt, at regelmæssig fysisk aktivitet kan hjælpe til at forebygge sygdom, men gennem vores forskning på CFAS har vi dokumenteret, at træning også kan bruges til at behandle sygdom på lige fod med medicin. Fra teorier og laboratorieforsøg med celler og mus i løbehjul arbejder vi videre med test på patienter på hospitaler og i kommuner, og viser interventionen positive resultater, uddanner vi fagpersonale og står for udbredelsen i praksis, fortæller professor og leder af CFAS, Bente Klarlund Pedersen, der også er overlæge på Rigshospitalet.

Fra mus i løbehjul til cyklende lungepatienter i hospitalssengen

Forløbet fra forskning med celler og museforsøg til implementering i praksis er ikke specielt for CFAS, men det er helt unikt – også i international sammenhæng – at hele ”fødekæden” er samlet på ét og samme center, der forsker i fysisk aktivitet.
 
- Det er vigtigt for os, at den forskning, der foregår i laboratorierne, kan finde direkte anvendelse ude i den virkelige verden – både på hospitaler, i kommuner og hos den enkelte borger. Derudover tilstræber vi at opnå synergi mellem vores forskellige projekter, så erfaringer fra én sygdom kan føres videre over på andre sygdomme. Det er baggrunden for, at vi fx har igangsat et projekt med fysisk træning til indlagte lungepatienter på Hillerød Sygehus, siger Bente Klarlund Pedersen, og fortsætter:

- Dødeligheden for svækkede patienter med alvorlig lungebetændelse er meget høj. Vi tror imidlertid, at dette også skyldes inaktivitet og muskelsvækkelse, da lungepatienter typisk slet ikke bevæger sig, men er helt passive.

40 mio. kr. skal hjælpe danskerne til bedre liv

I Danmark lider omkring hver tredje af alvorlig længerevarende sygdom, der både kan give voldsomme fysiske gener og forringe livskvaliteten markant. Gennem CFAS’ forskning og skræddersyede træningsprogrammer er det målet at hjælpe disse cirka 1,7 mio. mennesker, så de bliver i stand til at leve et bedre liv med deres sygdom og oplever øget livskvalitet. Det er netop årsagen til, at TrygFonden igen har valgt at støtte CFAS med 40 mio. kr.
 
- I TrygFonden arbejder vi for, at flere mennesker kan leve et længere, trygt og funktionsdygtigt liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt, og hvor flere kronisk syge bliver selvhjulpne og oplever øget livskvalitet. Og her er støtten til Center for Aktiv Sundhed vigtig. Det er et kraftcenter, der gennem forskning og formidling sætter fysisk aktivitet og sundhed på dagsordenen til gavn for alle borgere – også de raske, siger Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden, og fortsætter:
 
- Med Bente Klarlund i spidsen er CFAS med til at virkeliggøre ambitionen om en fremtid, hvor man i højere grad forebygger frem for behandler. Og hvor man – når behandling er nødvendig – i endnu højere grad inddrager patienterne og hjælper dem med at tage styringen gennem fysisk træning med eller uden medicin. 
 
CFAS’ forskningsaktivitet er som udgangspunkt rettet mod at hjælpe mennesker med alvorlig sygdom. Men centret er også optaget af at formidle viden om vigtigheden af regelmæssig fysisk aktivitet til raske borgere.
 
- Der er et enormt potentiale i at få fysisk aktivitet op på niveau med medicinsk og kirurgisk behandling i sundhedsvæsnet. Derfor arbejder vi sideløbende med forskning og test også meget intensivt for at vinde opbakning politisk blandt de fagprofessionelle og i befolkningen til, at fysisk aktivitet anerkendes som et grundelement til at bekæmpe livsstilssygdomme. På CFAS er vi 80 personer, der beskæftiger os med at dokumentere og teste alle de positive effekter af fysisk aktivitet – både til syge og raske. Uden støtten fra TrygFonden ville det ikke være muligt med et så omfattende set-up, slutter Bente Klarlund Pedersen.

Hvad sker der med kroppen

 • Hver tredje voksne dansker – svarende til omkring 1,7 mio. mennesker – lider af én eller flere længerevarende sygdomme, fx hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, KOL, kræft og lidelser i bevægeapparatet.
 • Fysisk aktivitet kan hæmme 35 sygdomstilstande, bl.a. kræft, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.
 • Hvis du er vant til at gå 10.000 skridt om dagen og sætter det ned til kun 1.500 skridt, vil du efter 14 dage have opbygget fedt om de indre organer, tabt 1,2 kg muskelmasse, og dit stofskifte vil være stærkt påvirket i retning af type-2-diabetes.
 • I løbet af kun otte dages sengeleje, hvor du er fysisk inaktiv, vil du tabe 2,5 kg muskelmasse og udvikle præ-diabetes-lignende tilstand.
 • Tre ugers sengeleje gør kroppen 30 år ældre.

Om Center For Aktiv Sundhed

 • Center for Aktiv Sundhed blev etableret ved en bevilling fra TrygFonden i 2013 i samarbejde med Rigshospitalet. Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen står i spidsen for CFAS, der i dag beskæftiger i alt 80 medarbejdere.
 • CFAS’ forskningsaktivitet har til formål at gavne mennesker med kronisk sygdom. I nogle tilfælde har træning som behandling vist sig helt at kunne erstatte medicin, og i andre tilfælde kan træningen fungere som supplement til en traditionel medicinsk behandling.
 • Ved siden af forskningen står CFAS også for en stor og vigtig formidlingsopgave til danskerne om den gavnlige effekt af regelmæssig fysisk aktivitet for et godt liv.
 • CFAS er i international sammenhæng det eneste translationelle forskningscenter inden for fysisk træning som behandling af kroniske sygdomme – dvs. hvor de på samme forskningscenter står for hele kæden fra forskning i cellekulturer og laboratorieforsøg med mus til overførsel på mennesker og senere implementering på hospitaler og i kommuner. I sidste del af processen hører også uddannelse af fagpersonale og formidling til både fagfolk, beslutningstagere og den brede befolkning.
 • CFAS har en stærk forankring i mange af landets kommuner og på flere hospitalsafdelinger. Centret har også tilknyttet et ambassadørkorps af flere end 200 fagpersoner, der løbende uddannes og får ny viden om fysisk træning som behandling-
 • TrygFondens nye bevilling til CFAS lyder på 40.088.160 kr.Redaktør