Ny forskning: Kamera skal forbedre øjenundersøgelse til for tidligt fødte

En bevilling på fra VELUX FONDEN på 3,5 mio. til telescreening med kamera af for tidligt fødte til forsker og øjenlæge Carina Slidsborg, Øjenklinikken skal forbedre undersøgelse og behandling af øjensygdommen ROP hos for tidligt fødte børn.

En byrde. Det skal være slut med de nuværende meget belastende og stressende øjenundersøgelser af de for tidligt fødte børn med risiko for øjensygdommen ROP (Retinopathy of Prematurity). Med bevillingen på 3,5 mio. skal et nyt forskningsprojekt undersøge om telescreening med kamera kan erstatte den gamle metode.

Øjensygdommen ROP kan føre til blindhed og ses oftest hos børn født før uge 32. Et nationalt screeningsprogram sikrer, at sygdommen oftest bliver opdaget og stoppet i tide, og kun meget få børn i Danmark bliver blinde af sygdommen, men den nuværende indirekte oftalmoskopi-undersøgelse foretages med pandelampe og en linse. Med en stav trykker øjenlægen ind på barnets øjeæble, for at kunne se forandringerne på de yderste dele af nethinden: 

- Forskning viser, at undersøgelsen, som den er lige nu, er en byrde for børnene. Vi kan se, at de har et øget stress respons og får systemiske påvirkninger, og det vil vi selvfølgelig gerne undgå, fortæller Carina Slidsborg, der er øjenlæge og forskningsleder på projektet.

Risiko for fejlvurderinger 

Hun peger på, at metoden også kan indebære en risiko for fejlvurderinger:

- Undersøgelsen er svær at foretage, og det kræver en erfaren og trænet øjenlæge at foretage og vurdere nethinder for ROP. Da vurderingen af barnets nethinder er baseret på et subjektivt skøn, kan der være fare for, at barnets sygdomstegn og -sværhedsgrad bliver vurderet skævt, og den risiko vil vi formentlig kunne minimere med telescreeningen, forklarer Carina Slidsborg.

Foto er mere skånsomt og minimer fejlskøn 

Med bevillingen fra VELUX-fonden vil man som del af et Phd projekt derfor undersøge, om foto med ICON-kamera er lige så godt, som den nuværende golden standard. Hvis det viser sig, vil det åbne op for en mere skånsom og mere objektiv undersøgelsesmetode:

- Vi ved fra monitorering af andre øjensygdomme som diabetisk nethindesygdom og øjenforkalkning, at foto er en god og brugbar metode til at følge og dokumentere nethinde sygdommes udvikling, fortæller Carina Slidsborg og fortsætter:

- Samtidig viser forskningen, at lægerne under de optimale forhold med nethinde foto godt kan blive enige om de svære sygdomstegn. Det er her telescreening bliver aktuelt, fordi telescreening involverer et billede af nethinden, som danner et objektivt grundlag for vurdering af sygdomstegn og behov for behandling, og ved tvivlsspørgsmål kan specialisterne have en dialog omkring sygdomsgraden fra foto, siger Carina Slidsborg.

Fotos kan åbne op for mere fleksible behandlingsforløb

Lige nu kræver undersøgelsen en specialiseret øjenlæge, og det kan i yderste konsekvens betyde ventetid på undersøgelse, fordi antallet af øjenlæger med ekspertisen er begrænset: 
- Tanken er, at telescreeningen skal kunne foretages af en uddannet tekniker, der kan komme ud til børnene uanset matrikel, og når børnene har behov. Når undersøgelsen ikke er afhængig af speciallæger, vil det gøre forløbene mere fleksible, forklarer Carina Slidsborg, som også påpeger, at man undgår at skulle flytte børnene frem og tilbage mellem neonatal afdelingerne for expert-vurdering, fordi man kan sende et billede i stedet.

Unik undersøgelse af børnenes fremtidsudsigter 

En del af bevillingen fra Velux-fonden skal derudover gå til den anden del af Ph.d.-projektet, der skal se nærmere på fremtidsudsigterne for de for de ekstremt tidligt fødte børn:

- Ingen andre nationale studier har undersøgt langtidsudsigterne for synsfunktionen hos unge teenager født for tidligt, som vi gør her. Vi efterundersøger en kohorte af børn på landsplan, der blev født under 28 uger i årene 2004 - 2006, og som nu er teenagere. Studiet skal give os svar på, hvad der sker med de danske børn, som er født ekstremt for tidligt. Herved håber vi at kunne give forældre et kvalificeret bud, når de spørger, hvad langtidsudsigterne er for deres barn, og hvad de skal være opmærksomme på under barnets udvikling, fortæller Carina Slidsborg.

Det bliver overlæge Regitze Bangsgaard, der skal foretage selve Ph.d.-studiet, mens bevillingsmodtager Carina Slidsborg er forskningsleder for det fulde forskningsprojekt.

Resultaterne fra det fulde forskningsprojekt forventes færdige i løbet af tre år, og skal også danne grundlag for mere viden om og forskning i ROP. 

Om ROP

ROP står for ’Retinopathy of Prematurity (Præmaturitetsretinopati) og er en proliferativ nethindesygdom, der primært ses hos for tidlig fødte børn født før 32 gestations uge. ROP er en sygdom som involverer unormal udvikling af blodkarrene i nethinden. En aktiv ROP kan føre til nethindeløsning med deraf følgende blindhed. Sygdommen kan forebygges og behandles, hvis den opdages i tide.

Alle børn født før 32 gestations uger eller under 1500 gram, får lavet en øjenundersøgelse (screening) for ROP. I Region Hovedstaden screener man hvert år cirka 200 børn for sygdommen.

Kilde: Rigshospitalet

Om ICON

ICON er et wide-field kamera, som kan tage foto af øjenbaggrunden.


Redaktør